23 stycznia 2018 r. Imieniny obchodzą: Maria, Ildefons, Rajmund

Pogoda: Siedlce

Numer 3
18-24 stycznia 2018r.

menu

NEWS

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie

Historia

 
 

Prezydent podpisał ustawę

12 lipca 2017 r.

400 zł miesięcznie dla byłych opozycjonistów


fot. ARCHIWUM

6 lipca prezydent Polski Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, na mocy której działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane w okresie PRL otrzymają comiesięczne świadczenie.

Ustawa jest efektem wieloletnich zabiegów środowiska internowanych i represjonowanych. Dotychczas obowiązujące rozporządzenie przyznawało wprawdzie świadczenie działaczom będącym w trudnej sytuacji materialnej, jednak tylko na rok i po spełnieniu określonego kryterium dochodowego (np. dochód osoby uprawnionej, samotnie gospodarującej, nie mógł przekraczać kwoty odpowiadającej 120% najniższej emerytury).

„Ustawa zakłada przyznanie nowych uprawnień działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych o potwierdzonym statusie działacza opozycji lub osoby represjonowanej” - czytamy w komunikacie biura prasowego Kancelarii Prezydenta RP.

 

Zmiana kryteriów

Ustawa jest efektem wieloletnich zabiegów środowiska internowanych i represjonowanych. Dotychczas obowiązujące rozporządzenie przyznawało wprawdzie świadczenie działaczom będącym w trudnej sytuacji materialnej, jednak tylko na rok i po spełnieniu określonego kryterium dochodowego (np. dochód osoby uprawnionej, samotnie gospodarującej, nie mógł przekraczać kwoty odpowiadającej 120% najniższej emerytury). Nowe rozwiązania zmieniają zarówno kryteria, jak i sposób przyznawania pomocy jednorazowej i okresowej, o którą mogą ubiegać się byli opozycjoniści.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia br., a więc miesiąc przed wejściem w życie ustawy dezubekizacyjnej. Podczas głosowania w sejmie za nowym rozwiązaniem opowiedziało się 438 posłów.

 

Bezterminowa pomoc

W myśl nowelizacji każdy działacz opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych o potwierdzonym statusie działacza opozycji lub osoby represjonowanej będą otrzymywały świadczenie w wysokości 402,72 zł miesięcznie. Dodatek ma być przyznawany do końca życia i - co istotne - bez względu na dochód.

Nowela podpisanej przez prezydenta ustawy przewiduje także możliwość przyznania nie tylko pomocy jednorazowej (w szczególnych przypadkach w wysokości 300% najniższej emerytury), ale też udzielenie wsparcia okresowego - do sześciu miesięcy w wysokości 100% najniższej emerytury miesięcznie. Okresowa pomoc - jak napisano w projekcie - służyć ma zaspokojeniu m.in. „potrzeb bytowych i ochrony zdrowia w przypadku długotrwałej choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, zakupu leków, środków opatrunkowych oraz dojazdów do podmiotów leczniczych na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne”.

 

Nowa definicja i rada

Ustawa przyznaje ponadto działaczom opozycji i osobom represjonowanym nowe uprawnienia w postaci prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, a także prawa do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Zmianie - co warto podkreślić - uległa też definicja osoby represjonowanej, którą objęto osoby represjonowane od 1 stycznia 1956 r. do 31 lipca 1990 r. Nowela zakłada również powołanie Rady ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych. Będzie ona działać jako organ opinio-doradczy przy szefie Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.


Co zakłada nowela?

Podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie Ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw utrzymuje, iż „przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty osoby uprawnionej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, okresy osadzenia w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia i okresy internowania uwzględniane będą w wymiarze podwójnym”. Z pisma informacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta RP wynika ponadto, że legitymacja i odznaka działacza opozycji będą odtąd przyznawane z urzędu wraz z decyzją o przyznaniu statusu działacza opozycji, a nie - jak dotychczas - na odrębnie składany wniosek. Nowela rozszerza także zakres podmiotowy ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego o żołnierzy pełniących służbę w polskich organizacjach podziemnych do października 1963 r. (obecnie obowiązujące przepisy wyznaczają ten termin na koniec 1956 r.)


Najważniejsze, że ustawa jest i obowiązuje

O opinię w sprawie nowelizacji ustawy zakładającej przyznanie nowych uprawnień działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych pytamy Janusza Olewińskiego - przewodniczącego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach.

O ustawę, która obejmowałaby działaczy opozycji niepodległościowej i patriotycznej, zabiegałem od 1990 r. Najpierw samotnie. Jednakże - jako że w pojedynkę bardzo trudno przebić się do „góry” - postanowiłem wraz z koleżankami i kolegami założyć stowarzyszenie. OSIiR z siedzibą w Siedlcach zostało zarejestrowane 6 czerwca 1998 r. Podobne lokalne organizacje pomagałem zakładać także kolegom w różnych regionach kraju. W sprawie ustawy dla weteranów opozycji wystosowaliśmy do różnych władz najwyższego szczebla mnóstwo pism, listów, petycji… Można przyjąć, iż spożytkowaliśmy na nie trzy - cztery ryzy papieru.

Po wielu latach starań - 20 marca 2015 r. sejm przyjął ustawę o działaczach opozycji. Tyle że rozporządzenie, oprócz legitymacji, okresowej czy jednorazowej pomocy niektórym działaczom, nie dawało nam żadnych przywilejów… Mimo to po wejściu ustawy w życie po raz pierwszy poczuliśmy, że zostaliśmy objęci przez państwo opieką, choć była to bardziej opieka teoretyczna niż faktyczna. Dopiero po zmianie szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, którym został Jan Józef Kasprzyk, nastąpiło przyspieszenie prac nad znowelizowaniem tej ustawy. I chociaż niewiele ona zmieniła, to jednak każdy weteran posiadający status działacza opozycji lub osoby represjonowanej z powodów politycznych otrzyma od 31 sierpnia - na stałe - dodatek w wysokości 402,72 zł. Co ważne, kwota nie wlicza się do dochodu i jest wolna od podatku.

Ponadto - na mocy nowelizacji ustawy - mamy możliwość dotarcia do lekarza specjalisty poza kolejnością i otrzymania wsparcia z urzędu ds. kombatantów w razie zdarzeń losowych czy trudnych warunków bytowych. Z inicjatywy urzędu kombatantów każdego roku możemy korzystać również z leczniczo-sanatoryjnych turnusów.

Podsumowując: najważniejsze, że ustawa jest i - mimo znacznych ułomności - funkcjonuje. To dowód, iż nasz wysiłek i trud nie poszły na marne… Uważam jednak, że bez daleko idącej pomocy szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych - J.J. Kasprzyka nie udałoby się osiągnąć takiego rozwiązania. Tym samym wyrażam wielką wdzięczność i serdeczne podziękowania na ręce pana ministra oraz jego współpracowników za życzliwość i pracę na rzecz weteranów opozycji.


Informacyjnie

Jak wyjaśnia J. Olewiński, przewodniczący OSIiR z siedzibą w Siedlcach, w związku ze znowelizowaną Ustawą o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych - Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przygotowuje kampanię informacyjną omawiającą formy świadczeń i sposoby ubiegania się o przyznanie kolejnych uprawnień. Osoby posiadające status działacza i pragnące otrzymać świadczenie pieniężne w wysokości 402,72 zł będą zobowiązane do złożenia odpowiedniego wniosku (wzór jest obecnie opracowywany przez urząd ds. kombatantów). Pismo będzie można złożyć najwcześniej w dniu 31 sierpnia br.


Konstytucyjny obowiązek

Konstytucja RP, m.in. art. 19, w sposób precyzyjny „nakłada obowiązek na państwo otoczenia specjalną opieką i troską osób, które na wcześniejszym etapie swojego życia aktywnie uczestniczyły w walce o niepodległość Polski i niepodległość ta została uzyskana w określonym procesie historycznym”. - Artykuł ten mówi o wyjątkowym i specjalnym traktowaniu osób, które przyczyniły się do uzyskania upragnionej wolności i niepodległości Polski. Stanowi o obowiązku państwa względem osoby, która uczestniczyła w walce, a więc w działaniach łączących się z użyciem siły, choćby tylko przez jedną ze stron, dążąc do upragnionej wolności i niepodległości Polski. Pomoc tym osobom - zgodnie z ustawą zasadniczą - musi więc mieć wymiar specjalny i zapewnić godny poziom życia, a więc intensywność i opieka państwa powinna odróżnić się in plus od powszechnego zakresu świadczeń - apelował przed rokiem na łamach naszego tygodnika J. Olewiński [artykuł „Poczekamy jeszcze trochę” opublikowany został z datą 22 czerwca 2016 r.]

AW

Powrót

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Kolędy pokoleń


W Szkole Podstawowej nr 2 w Siedlcach odbył się koncert „Kolędy pokoleń”. Była to już siódma edycja wydarzenia, w którym wystąpili: przedszkolaki i seniorzy, młodzież oraz dorośli. [fot. MK]

FOTOGALERIA

Orszak w Dubicy


„Bóg jest dla wszystkich!” Pod takim hasłem odbył się - już po raz czwarty - Orszak Trzech Króli w Dubicy. [fot. AWAW]

PATRONAT "ECHO"


Mojżesz
8 lutego, o 18.00 i 20.00, w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach wystawiony zostanie spektakl „Mojżesz”.
więcej »
Kolędowanie nad Bugiem
27 stycznia - już po raz 17 - będzie można posłuchać we Włodawie kolęd i szczodrywek w wykonaniu zespołów śpiewaczych i kapel z Polski, Białorusi i Ukrainy.
więcej »
 

POLECAMY


O Maryi nigdy dosyć!
Niedostatecznie dotąd Ją sławiono, za mało wychwalano, czczono, kochano, zbyt mało Jej służono! Należy się Jej więcej chwały, czci, miłości i nabożeństwa! - pisze o Maryi św. Ludwik Maria Grignion de Montfort.
więcej »
Rozważanie Ewangelii
„Ewangelia i życie” to książka, która wprowadza w biblijny świat ks. Jana Zieji. Jest zaproszeniem do codziennego, bardzo intymnego spotkania ze Słowem i do wsłuchania się w niezwykłe świadectwo myślenia i życia Ewangelią.
więcej »
 

SONDA

 

Czego uczą nas bł. Męczennicy Podlascy?

że są wartości, których za wszelką cenę trzeba bronić, nawet za cenę życia

że wierność Bogu bardzo dużo kosztuje

zaufania mimo wszystko - z wiarą, że wyda ono błogosławione owoce

są wzorem odwagi - także, a może zwłaszcza, dla młodych ludzi

trudno powiedzieć - unici żyli w innych czasach, borykali się z innymi problemamiLITURGIA SŁOWA


Wtorek
Czytania:
2 Sm 6, 12b-15. 17-19; Ps 24 (23), 7-8. 9-10
Ewangelia:
Mk 3, 31-35

Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR