11 grudnia 2018 r. Imieniny obchodzą: Waldemar, Damazy

Pogoda: Siedlce

Numer 49
06-12 grudnia 2018r.

menu

NEWS

Zachęcamy do lektury!

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Kościół

 
 

Jubileusz diecezji

30 maja 2018 r.

Od 200 lat


fot. ARCHIWUM

Pierwszym biskupem podlaskim został sufragan włocławski Feliks Łukasz in Levino Lewiński, prekonizowany 30 marca 1819 r. Rozpoczął on starania o zwrot zamku dawnych biskupów łuckich od rządu carskiego i podzielił diecezję na 11 dekanatów: bialski, garwoliński, janowski, łaskarzewski, łukowski, międzyrzecki, parczewski, siedlecki, stężycki i węgrowski. Mianował 12 członków kapituły katedralnej janowskiej oraz przyjął pod swoją władzę dwa seminaria duchowne: w Janowie i Węgrowie.

Drugim biskupem podlaskim został Jan Marceli de Gutkowo Gutkowski, który sakrę biskupią otrzymał 1 października 1826 r. Jako pasterz diecezji zwrócił uwagę na wychowanie w seminarium i dbał o poziom intelektualny oraz moralny duchowieństwa. Osobną kartę działalności bp. Gutkowskiego stanowi jego walka z rządem rosyjskim w obronie religii i praw Kościoła.

Korespondował z rządem w ostrej, nietaktownej formie, co szczególnie drażniło urzędników carskich. Car Mikołaj I wydał rozkaz usunięcia Gutkowskiego z Janowa. Aresztowano go i wywieziono do Ozieran w guberni mohylowskiej. Po rokowaniach Stolicy Apostolskiej z rządem rosyjskim Gutkowski zrzekł się dobrowolnie biskupstwa janowskiego. Zmarł w Lwowie w 1863 r. i tam został pochowany.

 

Zapora prawosławia

Po 17-letnim osieroceniu diecezji podlaskiej trzecim jej biskupem został prowincjał i komisarz generalny kapucynów o. Piotr Paweł Beniamin Szymański. Ingres do katedry janowskiej odbył 7 czerwca 1857 r. Szymański objął rządy w trudnych warunkach politycznych i religijnych: w kraju wzrastały nastroje rewolucyjne przeciwko caratowi, życie religijne było paraliżowane przez Rosję, a rząd patrzył na Podlasie jako na zaporę prawosławia i ośrodek unii, którą za wszelką cenę chciano zniszczyć. Bp Szymański oddał diecezję opiece Matki Bożej i wprowadził nabożeństwo majowe. Specjalną troską otoczył duchowieństwo parafialne i polecił urządzać misje ludowe oraz rekolekcje parafialne. Corocznie wydawał wielkopostny list pasterski nawołujący do pokuty, a zwłaszcza do wystrzegania się pijaństwa. Kiedy car Aleksander II w 1867 r. skasował diecezję podlaską, a jej terytorium przyłączył do diecezji lubelskiej, bp. Szymańskiego wywieziono do Łomży i umieszczono w klasztorze kapucynów, gdzie zmarł rok później.

 

Wskrzeszenie diecezji

30 grudnia 1889 r. papież Leon XIII przyłączył kanonicznie diecezję janowską do lubelskiej. Zlikwidowano janowskie seminarium duchowne, wywieziono resztę zakonnic, a ostrze prześladowania skierowano szczególnie przeciwko unii. Razem z unitami, choć w mniejszym stopniu, cierpiał Kościół obrządku łacińskiego.

Papież Benedykt XV, biorąc pod uwagę zmiany polityczne w Europie w wyniku I wojny światowej i potrzeby religijne narodu polskiego, który odzyskał niepodległość, bullą z 24 września 1918 r. wskrzesił diecezję podlaską, a na jej biskupa wyznaczył ks. Henryka Przeździeckiego. W ciągu niespełna pięciu lat powstało w diecezji 66 nowych parafii i 106 kościołów. W 1923 r. diecezja dzieliła się na 18 dekanatów, 181 parafii, miała 262 kapłanów i ok. 640 tys. wiernych. W 1923 r. powstało Gimnazjum i Liceum Biskupie w Siedlcach pw. Świętej Rodziny. Sprowadzono cudowny obraz Matki Bożej Leśniańskiej z Łomży do Leśnej oraz Matki Boskiej Kodeńskiej z Częstochowy do Kodnia. Wydarzeniem wielkiej wagi był synod diecezjalny w Janowie w dniach 28-30 sierpnia 1923 r. Papież Pius XI przeniósł stolicę biskupią z Janowa do Siedlec, wynosząc kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Siedlcach do godności katedry. Diecezja janowska czyli podlaska otrzymała nową nazwę - siedlecka czyli podlaska.

Bp Przeździecki zmarł podczas wizytacji pasterskiej w Ortelu Królewskim 9 maja 1939 r.

 

Azyl kapłanów

16 maja 1939 r. władzę nad diecezją objął bp sufragan Czesław Sokołowski. Po wybuchu II wojny światowej stanęły przed nim trudne zadania. Po likwidacji seminarium duchownego w Janowie uczynił wszystko, aby alumni mogli kontynuować swe studia w Siedlcach. Zwrócił szczególną uwagę na wizytacje parafii, niosąc pociechę religijną i błogosławieństwo umęczonemu społeczeństwu Podlasia. Diecezja siedlecka stała się azylem dla wyrzuconych przez reżim hitlerowski ze swoich parafii i diecezji księży zachodnich województw polskich.

 

Trudne czasy

Niespełna rok po zakończeniu II wojny światowej diecezja siedlecka otrzymała biskupa rezydencjalnego w osobie ks. Ignacego Świrskiego, byłego profesora Akademii Duchownej w Petersburgu, profesora Uniwersytetu Wileńskiego, a także rektora seminarium duchownego w Białymstoku. Uroczysty ingres do katedry siedleckiej odbył 4 lipca 1946 r. Pasterzowanie Świrskiego przypadło na niełatwe powojenne czasy. Odbudowano katedrę siedlecką, udało się też odzyskać rezydencję biskupią przy ul. Piłsudskiego w Siedlcach. Aby podnieść moralnie diecezjan, biskup zarządził misje na całym Podlasiu. Zorganizował szeroką akcję charytatywną, obejmując nią szczególnie najbardziej biednych i nieszczęśliwych, zakreślił również plan zwalczania pijaństwa. Stolica Apostolska przydzieliła bp. Świrskiemu sufragana w osobie wieloletniego profesora i rektora seminarium ks. Mariana Jankowskiego, a po jego śmierci w 1962 r. ks. Wacława Skomoruchę - zasłużonego ojca duchownego, profesora i wicerektora seminarium. Po śmierci bp. Ignacego w 1968 r. wikariuszem kapitulnym został bp sufragan Skomorucha, który rządził diecezją do chwili objęcia władzy pasterskiej przez bp. Jana Mazura 24 października 1968 r.

 

Jak dobry ojciec

Od początku swych rządów bp Mazur położył wielki nacisk na rozwój duszpasterstwa w diecezji. Podczas prawie 28-letnich jego rządów miało miejsce m.in. misje Najświętszego Serca Jezusowego, peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Kodeńskiej, koronacja cudownego obrazu Matki Bożej z Dzieciątkiem w Woli Gułowskiej, koronacja Cudownego Obrazu Matki Bożej w Orchówku, peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej, zaś świątynie w Kodniu, Leśnej Podlaskiej i Parczewie otrzymały tytuły bazylik mniejszych. Dzięki fundacji ks. infułata Antoniego Chojeckiego z USA i innym ofiarodawcom zbudowano w Nowym Opolu nowe Seminarium Duchowne im. Jana Pawła II. Jako przewodniczący komisji episkopatu ds. trzeźwości bp Mazur z wielkim zaangażowaniem walczył z plagą pijaństwa. Zgodnie z zaleceniem Soboru Watykańskiego II powołał w 1974 r. Radę Kapłańską i Radę Duszpasterską. Dzięki staraniom biskupa w 1995 r. pomyślnie został zakończony proces beatyfikacyjny męczenników pratulińskich. W 1992 r. diecezja została pomniejszona o dekanaty: sokołowski, sterdyński i węgrowski oraz część janowskiego, łosickiego i liwskiego, zmieniając nazwę na „siedlecka”. 25 marca 1996 r. papież zwolnił bp. J. Mazura z urzędu.

 

Papież w Siedlcach

Ordynariuszem diecezji mianowano bp. Jana Wiktora Nowaka. Zajął się on przygotowaniami do beatyfikacji Wincentego Lewoniuka i 12 Towarzyszy, która miała miejsce 6 października 1996 r. Z tej racji do Wiecznego Miasta przybyło ponad 2 tys. pielgrzymów z diecezji siedleckiej. Wśród licznych darów przekazano Ojcu Świętemu relikwie męczenników i ziemię pratulińską.

By przygotować diecezjan do trzeciego millennium chrześcijaństwa, w lutym 1997 r. zaczęły się w parafiach misje ewangelizacyjne połączone z peregrynacją relikwii błogosławionych męczenników, krzyża pratulińskiego i kopii obrazu Matki Bożej Leśniańskiej. W 1998 r.,odbyły się pierwsze diecezjalne kongresy: Powołań, Różańcowy oraz Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Z inicjatywy biskupa obok katedry siedleckiej pobudowano Centrum Charytatywno-Duszpasterskie.

10 czerwca 1999 r. miała miejsce długo oczekiwana wizyta apostolska Jana Pawła II w Siedlcach. Na błoniach siedleckich zgromadziło się ponad 500 tys. osób z Polski i zagranicy. W przemówieniach papież podkreślał bohaterstwo unitów-męczenników podlaskich i zachęcił do ich naśladowania w wierze i moralności chrześcijańskiej.

Bp Nowak zmarł 25 marca 2002 r. po ciężkiej chorobie. Do czasu kanonicznego objęcia diecezji przez bp. Zbigniewa Kiernikowskiego rządy sprawował bp Henryk Tomasik jako administrator.

 

Nowe zasady

Jan Paweł II mianował Z. Kiernikowskiego biskupem siedleckim 28 marca 2002 r. Z jego inicjatywy powstały m.in. Diecezjalna Szkoła Liturgiczna, Szkoła Katechistów Parafialnych, a swoją posługę zaczęli pełnić w diecezji pierwsi nadzwyczajni szafarze Komunii św. W okresie swojej posługi w diecezji biskup erygował trzy nowe parafie oraz dokonał uroczystego poświęcenia sześciu nowych kościołów parafialnych. Utworzył także dwie nowe kapituły kanonickie, dołączając je do trzech wcześniejszych. Zatwierdził zasady wyłaniania członków Rady Kapłańskiej w diecezji siedleckiej oraz wprowadził obowiązek powoływania w parafiach dwóch rodzajów rad parafialnych: duszpasterskiej oraz ds. ekonomicznych.

W okresie posługi bp. Z. Kiernikowskiego zostały formalnie zatwierdzone diecezjalne sanktuaria: Matki Bożej Budziszyńskiej w Mokobodach, jedno z najstarszych miejsc kultu na tym terenie, oraz sanktuarium diecezjalne Matki Bożej Królowej Rodzin w Parczewie. W miejscu męczeństwa bł. Wincentego i 12 Towarzyszy w Pratulinie stanął zabytkowy kościół ze Stanina, tworząc wraz z innymi elementami architektury drewnianej kompleks „Martyrium”. W tym czasie zrealizowany został także pierwszy film o męczennikach Podlaskich pt. „Pratulin”.

Po 90 latach od pierwszego Synodu Diecezjalnego Biskup Zbigniew Kiernikowski rozpoczął przygotowania do formalnego otwarcia II Synodu Diecezji Siedleckiej, wprowadził także uregulowania w wielu dziedzinach życia diecezjalnego. Po 12 latach posługi w diecezji siedleckiej, papież Franciszek mianował bp. Kiernikowskiego biskupem legnickim.

 

Synod

23 maja 2014 r. diecezję objął kanonicznie bp Kazimierz Gurda. Lata jego posługi to intensywne prace w ramach II Synodu Diecezji Siedleckiej, wspieranie inicjatyw duszpasterstw oraz finalizacja budowy domu pielgrzyma w Pratulinie, który będzie służył licznie przybywającym tutaj wiernym, chcącym pomodlić się w miejscu uświęconym przez męczeństwo unitów podlaskich. W poczet zasług bp. Gurdy trzeba też wpisać rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego bp. I. Świrskiego oraz przygotowanie jubileuszu 200-lecia diecezji, a także zaplanowanych na jesień 2018 r. misji ewangelizacyjnych.

Monika Grudzińska

Powrót

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Jubileusz KSM diecezji siedleckiej


W dniach 24-25 listopada odbyły się uroczystości jubileuszowe 25-lecia istnienia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Siedleckiej. [fot. Monika Król]

FOTOGALERIA

Znamy laureatów


Mirosław Roguski, Mieczysław Zawadzki, Mieczysław Gaja, Małgorzata i Waldemar Gujscy - to tegoroczni laureaci nagrody im. Ludomira Benedyktowicza. Nagrody przyznawane są za szczególne osiągnięcia w trzech dziedzinach: szeroko pojęta działalność artystyczna; twórczość i dorobek literacki, naukowy i publicystyczny; działalność patriotyczno-społeczno-humanitarna. [fot. W. Bobryk]

PATRONAT "ECHO"


Rok o. Pio
Dwa okrągłe jubileusze: 100 lat od otrzymania stygmatów i 50 lat od przejścia do domu Ojca - ten rok z pewnością będzie należał do św. o. Pio.
więcej »
Rekolekcje w sieci
„Kościół jest dobry” - czyli nic co Boskie nie jest im obce” to tytuł tegorocznych rekolekcji adwentowych przygotowanych przez www.profeto.pl.
więcej »
Chatka z piernika
Do 14 grudnia Gminny Ośrodek Kultury w Suchożebrach przyjmuje zgłoszenia do konkursu pt. Chatka z piernika w bożonarodzeniowej szacie.
więcej »
Grają i pomagają
W grudniu rusza trasa koncertowa Betlejem w Polsce 2018/2019. Więcej szczegółów na stronie www.betlejemwpolsce.pl.
więcej »
 

POLECAMY


To ty, szare Podlasie, rodzona ma kraino
Świętując jubileusz odzyskania przez Polskę niepodległości, warto skupić uwagę na tym, co działo się sto lat temu w miejscu, gdzie dzisiaj żyjemy. Książka „Tak rodziła się Niepodległość. Południowe Podlasie 1918” odsłania przed czytelnikiem panoramę wydarzeń sprzed wieku.
więcej »
Myśl właściwie
Abp Fulton J. Sheen - to jeden z najbardziej charyzmatycznych duchownych w historii amerykańskiego Kościoła. Płomienny mówca, wybitny kaznodzieja i wielka osobowość telewizyjna.
więcej »
 

SONDA

 

Czy czas Adwentu jest nam potrzebny?

tak, to czas na refleksję w zabieganym świecie

nie, Adwent nic nie zmienia

najważniejsza jest chęć odmienienia życia w oczekiwaniu na Boże Narodzenie

to okazja do stanięcia w prawdzie wobec Boga i samego siebie, a przez to do nawróceniaLITURGIA SŁOWA


Wtorek
Czytania:
;
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR