28 listopada 2015 r. Imieniny obchodzš: Jakub, Lesław, Zdzisław

Redakcja Kontakt Reklama Patronat Archiwum

www.echokatolickie.pl

Og³aszaj si?w Echu SMS-em

redakcja@echokatolickie.pl

     

  Aktualnoœci Koœciół Rozmowy Opinie Komentarze Region Diecezja Historia Kultura Rozmaitoœci Sport Ogłoszenia  

 

Numer 48 - 26-02 grudnia 2015r.

NEWS

KONKURS! Do wygrania kosmetyki i bilety do kina. Szczegółowe informacje w najnowszym wydaniu EK. Zachęcamy do lektury!

Kultura

 
 

Ewa Strok o nowym spektaklu o unitach drelowskich

2 stycznia 2014 r.

Największa jest miłoœć


fot. ARCHIWUM

Przed nami spektakl zatytułowany „Największa jest miłoœć”, a jego temat pozostaje niezmienny od 11 lat - dramatyczne przeżycia drelowian w zwišzku z represjami za odrzucenie prawosławia oraz jednoœć z Koœciołem katolickim i papieżem.

Od 11 lat wydarzeniem stycznia jest w Drelowie spektakl poœwięcony unitom. Tak będzie i w tym roku?

Przed nami spektakl zatytułowany „Największa jest miłoœć”, a jego temat pozostaje niezmienny od 11 lat - dramatyczne przeżycia drelowian w zwišzku z represjami za odrzucenie prawosławia oraz jednoœć z Koœciołem katolickim i papieżem. Tym razem czas akcji to rok 1874, czyli bezpoœrednio po œmierci unitów przed koœciołem, zaœ jej miejsce stanowi las niedaleko Drelowa. W głuszy mieszka młoda zielarka, która skryła się przed nieszczęœliwš miłoœciš do... rosyjskiego żołnierza. Przesłanie to oczywiœcie myœl ze œw. Pawła - największa jest miłoœć - co sygnalizuje tytuł.

Kiedy i gdzie to przedstawienie będzie można obejrzeć?

Wystawimy je jak zwykle w œwięto patronów naszego gimnazjum, w pištek, 17 stycznia, a potem w niedzielę, po głównej Mszy œw., czyli o 12.00. Następnie dla uczniów szkół podstawowych z Drelowa i Szóstki - już po feriach zimowych. Oczywiœcie jak zawsze wystšpimy z naszš sztukš w Gminnym Centrum Kultury w Drelowie. Właœnie wysyłamy zaproszenia do zacnych goœci, a sš wœród nich m.in.: ksišdz biskup, księża z „Martyrium”, kapłani zaprzyjaŸnieni z naszš szkołš, np. proboszcz roku - ks. prałat Mieczysław Stefaniuk, aktorzy z Lublina, którzy prowadzili dla nas warsztaty teatralne, potomkowie unitów z Parczewa, dr Andrzej Szabaciuk z KUL, malarka Małgorzata Ewa Czernik, radio, prasa, rodzice naszych szkolnych aktorów.

Społecznoœć Publicznego Gimnazjum im. Unitów Drelowskich przygotowuje się specjalny sposób do œwięta patronów?

Oczywiœcie, i to bardzo aktywnie. Przypominamy problem unitów wielostronnie - na lekcjach religii, historii, informatyki. Na języku polskim planuję opracować fragmenty Reymonta „Z ziemi chełmskiej”. Ponadto ogłoszony został konkurs wiedzy o unitach, którego rozstrzygnięcie nastšpi właœnie 17 stycznia. Nauczyciel informatyki przygotował też na œwięto patronów prezentację nt. „Historia imienia szkoły”. Zaprosiliœmy także kustosza Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach Dorotę Pikulę, żeby przybliżyła nam sztukę zwišzanš z unitami.

Jak ocenia Pani pracę uczniów, którzy odgrywajš rolę unitów - trzeba ich mobilizować?

Zaangażowanie moich aktorów - ogromne! Właœnie jestem po trzygodzinnej próbie po lekcjach. Uczniowie pochodzš nie tylko z Drelowa, ale z okolicznych miejscowoœci, dlatego ważna jest także pomoc rodziców, którzy muszš po nich przyjechać. Ponadto to rodzice zajmujš się kostiumami. Aktorzy wybrani w castingu - jako najlepsi spoœród wielu chętnych - majš œwiadomoœć, że tworzš rzeczy piękne i ważne. A pracujš już od paŸdziernika. Dodam jeszcze, że obsadę sztuki tworzy 13 osób, w tym ksišdz wikary - tyle, ilu unitów, którzy zginęli przed koœciołem.

W jaki sposób tworzy Pani kolejne scenariusze opowieœci o unitach?

Przysłowie mówi, że kto jedzie na tygrysie, nie może z niego zejœć. Tak jest ze mnš. Sztuki stały się już tradycjš. Trudno wyobrazić sobie 17 stycznia bez nowego spektaklu - czekajš na to nie tylko uczniowie, ale cała społecznoœć Drelowa, gminy, parafii. A więc już po 17 stycznia zaczynam myœleć o nowej sztuce, pomysły rodzš się w głowie, a w wakacje siadam do komputera i piszę.

To dobry sposób na popularyzację lokalnej historii?

Jestem przekonana, że sceniczne obrazy sš najlepszš formš. Nauczył mnie tego ks. prałat Roman Wiszniewski i był to strzał w dziesištkę. Zresztš ks. Roman nadal angażuje się w naszš przygodę z unitami, a razem z nim „Martyrium” z ks. prałatem Bernardem Błońskim.

Widzę wymierne efekty ponaddziesięcioletniej już pracy nad sztukami o unitach. W nasz szalony pomysł rekonstrukcji wydarzeń, która zaplanowana jest na 30 marca, zaangażowało się wielu ludzi, do odegrania roli statystów zgłosiło się prawie 100 parafian, w tym spora grupa naszych absolwentów. Na moje pytanie: „Czy chcesz zginšć pod koœciołem?”, odpowiadali: „Jak trzeba, to zginę”. Czyż nie jest to najlepsze potwierdzenie, że warto pracować z młodzieżš w takiej właœnie formie? Pierwsze próby przed rekonstrukcjš już za nami. Bardzo dużo pomaga mi wikary naszej parafii ks. Marek Weresa.

Z myœlš o kim tworzy Pani i reżyseruje spektakle?

Przede wszystkim z myœlš o unitach drelowskich, o których poza Drelowem wcišż za mało się mówi. Poza tym uważam, że to najlepsza metoda na wychowanie młodych, kiedy pokazuje im się niezwykłe, bohaterskie postawy ludzi stšd, właœnie z tej małej ojczyzny. A ponadto spektakle jednoczš ludzi z Drelowa, właœnie 17 stycznia. Można się o tym przekonać każdego roku - sala GCK jest pełna.

KL

Powrót

 

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie

Aktualnoœci

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Muzyczne œwięto


Z racji wspomnienia œw. Cecylii, patronki muzyki koœcielnej, muzycy posługujšcy podczas liturgii w parafii pw. œw. Józefa w Siedlcach mieli swoje œwięto! Podczas Mszy œw. odbyło się przyjęcie nowych dzieci, zaœ starsze - œpiewajšce już w zespole Œwiatełko - odnowiły swoje œlubowanie. W homilii ks. Mateusz Gomółka przypomniał o właœciwym miejscu, jakie powinien zajmować Chrystus Król w naszym życiu oraz ważnej roli, jakš odgrywajš członkowie różnych grup parafialnych w budowaniu wspólnoty Koœcioła. Kapłan podkreœlał też, że wspólnoty te to autentyczne szkoły chrzeœcijańskiej miłoœci. Liturgię uœwietnił œpiew scholi młodzieżowej oraz Œwiatełka. Po Eucharystii dzieci i ich rodzice potkali się na agapie. [fot. Tomasz Końko]

FOTOGALERIA

Jubileuszowo!


Siedlecki Dom Pomocy Społecznej Dom nad Stawami oraz Miejski Oœrodek Pomocy Społecznej œwiętowały odpowiednio 15- i 25-lecie. Obchody zainaugurowała Msza œw. pod przewodnictwem bp. Piotra Sawczuka. Spotkanie stało się okazjš do wspomnień, podziękowań i wzruszeń. [fot. Jarosław Kurzawa]

PATRONAT "ECHO"


Festiwal Sztuka plus Komercja
We wspaniałych produkcjach wystšpiš znani aktorzy, mistrzowie polskiej sceny. W repertuarze znajdš się aż cztery premiery. Tego wszystkiego można spodziewać się po kolejnym Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Prywatnych „Sztuka Plus Komercja”.
więcej »
Syberia wzdłuż i wszerz
Goœciem jubileuszowej edycji „Radzyńskich spotkań z podróżnikami” będzie Romuald Koperski, pionier wypraw samochodowych po rozległych terenach Syberii. Opowieœci podróżnika o mroŸnej i rozległej krainie towarzyszyć ma pokaz slajdów oraz minikoncert fortepianowy muzyki rosyjskiej.
więcej »
 

POLECAMY


Rozprawa z mitami
„Prostak z Litwy”, „My, najlepsi ze Słowian”, „Za co kochamy Wallenroda” - to tylko wybrane z zagadnień poruszanych przez autora ksišżki „Sarmaci, katolicy, zwycięzcy”.
więcej »
Losy kilku pokoleń
Historia rodu Somlów to nie tylko księga-album z ogromnš iloœciš cytowanych dokumentów archiwalnych i wydobytych z zapomnienia fotografii, ale też zwykła ksišżka do czytania.
więcej »
Jak doœwiadczyć żywego Boga?
Najnowsza ksišżka s. Bogny Młynarz pomaga zrozumieć najważniejsze zagadnienia dotyczšce chrzeœcijaństwa. Nie brakuje w niej także osobistego œwiadectwa.
więcej »
 

SONDA

 

Czy czas Adwentu jest nam potrzebny?

tak, to czas na refleksję w zabieganym œwiecie

nie, Adwent nic nie zmienia

najważniejsza jest chęć odmienienia życia w oczekiwaniu na Boże Narodzenie

to okazja do stanięcia w prawdzie wobec Boga i samego siebie, a przez to do nawrócenia


LITURGIA SŁOWA


Sobota
Czytania:
Dn 7,15-27; Dn 3,83-87.56
Ewangelia:
Łk 21,34-36

Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

  Aktualnoœci Koœciół Rozmowy Opinie Komentarze Region Diecezja Historia Kultura Rozmaitoœci Sport Ogłoszenia  

Copyright ?2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR

 
free porn
porn
porno
porno izle