21 lutego 2019 r. Imieniny obchodzą: Eleonora, Feliks, Kiejstus

Pogoda: Siedlce

Numer 8
21-27 lutego 2019r.

menu

NEWS

W numerze materiały formacyjne dla Kół Żywego Różańca. Polecamy!

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Rozmowy

 
 

Rozmowa ECHA

27 czerwca 2018 r.

Otwierać człowieka na Boga


fot. PIXABAY.COM

Rozmowa z ks. kan. dr. Pawłem Kindrackim, dyrektorem Instytutu Teologicznego w Siedlcach.

Instytut Teologiczny jest pierwszą w historii diecezji siedleckiej uczelnią wyższą, w której studia teologiczne na poziomie wyższym mogą podjąć nie tylko osoby zakonne, ale również świeckie. IT w Siedlcach został powołany przez bp. Jana Mazura 6 sierpnia 1993 r. Po krótkim okresie od momentu erygowania Instytutu, biskup siedlecki podjął starania, aby doprowadzić do afiliacji tegoż Instytutu do Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Starania te zostały uwieńczone pozytywną decyzją Stolicy Apostolskiej, wyrażoną Dekretem Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego z 22 czerwca 1994 r., na mocy której Instytut Teologiczny w Siedlcach został afiliowany do Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Mimo że zauważalna jest tendencja do zmniejszania się liczby osób zainteresowanych studiami na kierunku teologicznym, od początku istnienia Instytutu do 2017 r. studia z uzyskaniem tytułu magistra teologii ukończyły 623 osoby.

Od 1 października działalność wznawia Instytut Teologiczny w Siedlcach. Czym podyktowana jest ta decyzja?

Instytut Teologiczny jest pierwszą w historii diecezji siedleckiej uczelnią wyższą, w której studia teologiczne na poziomie wyższym mogą podjąć nie tylko osoby zakonne, ale również świeckie. IT w Siedlcach został powołany przez bp. Jana Mazura 6 sierpnia 1993 r. Po krótkim okresie od momentu erygowania Instytutu, biskup siedlecki podjął starania, aby doprowadzić do afiliacji tegoż Instytutu do Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Starania te zostały uwieńczone pozytywną decyzją Stolicy Apostolskiej, wyrażoną Dekretem Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego z 22 czerwca 1994 r., na mocy której Instytut Teologiczny w Siedlcach został afiliowany do Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Mimo że zauważalna jest tendencja do zmniejszania się liczby osób zainteresowanych studiami na kierunku teologicznym, od początku istnienia Instytutu do 2017 r. studia z uzyskaniem tytułu magistra teologii ukończyły 623 osoby.

Patrząc perspektywicznie, pojawi się zapotrzebowanie na osoby pragnące podjąć i gorliwie pełnić posługę nauczycieli religii w szkole. Decyzja bp. Kazimierza Gurdy o reaktywacji podyktowana jest tym, że na przestrzeni najbliższych kilku lat duża grupa szkolnych katechetów nabędzie praw emerytalnych. W związku z tym ogłaszamy nabór na pierwszy rok niestacjonarnych studiów magisterskich - specjalność katechetyka.

 

Do kogo kierowane są studia?

Studia przeznaczone są dla osób świeckich, instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego oraz członków ruchów kościelnych. Oferta skierowana jest do każdego, kto pragnie pogłębić prawdę o Bogu, Kościele i świecie oraz umocnić chrześcijańską wizję rzeczywistości.

 

Co umożliwia ukończenie studiów teologiczno-katechetycznych?

W zależności od ich rodzaju umożliwia: uzyskanie kwalifikacji do wykonywania posługi nauczyciela religii w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz szkołach ponadpodstawowych; uzupełnienie przygotowania pedagogicznego i katechetycznego dla absolwentów teologii (np. brakujących przedmiotów katechetycznych oraz praktyk); pogłębienie wiedzy teologicznej (dla osób, które nie planują pracy w szkole). Zajęcia odbywają się w trybie cotygodniowym (w każdą sobotę roku akademickiego) i mają formę wykładów oraz warsztatów. Zapraszamy osoby chętne po maturze lub ukończonych studiach do podjęcia kształcenia w Instytucie Teologicznym w Siedlcach. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej IT pod adresem: www.it.siedlce.pl.

 

Co jest konieczne, żeby zostać katechetą?

Od 1991 r. katecheza powróciła do szkół, a po 1993 r. także do przedszkoli. Jest ona jednym z przedmiotów nauczania, stanowi zarazem specyficzną i oryginalną formę posługi słowa Bożego, która uzupełnia katechezę domową i parafialną. Należy dokładać troski, aby rekomendowani przez Kościół do zatrudnienia w placówkach oświatowych katecheci prezentowali wysokie kompetencje i zaangażowanie. Katecheta występuje bowiem w imieniu Chrystusa i w imieniu Kościoła. Katecheza w diecezji jest wyjątkową, nieodzowną, podstawową posługą realizowaną przez kapłanów, diakonów, zakonników i świeckich, i zawsze w łączności z biskupem. Chociaż kapłani, zakonnicy i świeccy wspólnie realizują katechezę, to czynią to w sposób zróżnicowany, każdy odpowiednio do swojego powołania i swojej misji w Kościele.

Koniecznym warunkiem do zatrudnienia nauczyciela religii rzymskokatolickiej przez dyrektora przedszkola lub szkoły jest imienne pisemne skierowanie do danej placówki przez biskupa diecezjalnego. Najczęściej prośbę o takie skierowanie kieruje do wydziału katechetycznego w kurii biskupiej proboszcz parafii, na terenie której znajduje się szkoła. Skierowanie nauczyciela religii do danej placówki jest możliwe, o ile nauczyciel posiada kwalifikacje do nauczania religii. Kwalifikacje zawodowe nauczycieli religii określa porozumienie między Konferencją Episkopatu Polski a ministrem edukacji narodowej. Przepisy te dotyczą zarówno katechetów świeckich, jak i duchownych.

 

We współczesnym świecie obserwuje się tendencję ciągłego rozwoju. Rozwój ten obejmuje wszystkie dziedziny nauki i życia, nie pomijając samego człowieka. Katecheci są szczególną grupą osób, których kształcenie, doskonalenie i rozwój osobowy nie może ominąć…

Człowiek dzisiejszy zmuszony jest do ciągłego kształcenia się, doskonalenia i rozwijania. Nie może zatrzymać się w miejscu, jeżeli chce liczyć się w swoim środowisku. Ogłaszane są coraz to nowe kierunki studiów, kursy, szkolenia, doskonalenia zawodowe. Ich program i zakres tematyczny wyznaczany jest przez grupę społeczną, do której jest adresowany. I tak mamy oferty dla ekonomistów, informatyków, nauczycieli różnych dziedzin, kucharzy, fryzjerów, mechaników itd.

Katecheci to szczególni adresaci kształcenia. Szczególni ze względu na ich posłannictwo. Spektrum działalności katechety wyznacza jego kształcenie, które nie może być zwykłym poznaniem wymaganej wiedzy i sposobu działania, ale czymś znacznie więcej. Koniecznym warunkiem właściwej realizacji posłannictwa katechetycznego jest uczestnictwo katechety w procesie permanentnej formacji. Katecheta posłany przez biskupa diecezjalnego powinien odznaczać się zdrową nauką, świadectwem życia chrześcijańskiego i umiejętnością pedagogiczną.

 

Co jakiś czas pojawiają się głosy krytyczne wobec katechezy szkolnej. Jakie znaczenie ma obecność religii we współczesnej szkole?

Dokumenty katechetyczne wskazują, że nauczanie religii w szkole wynika z podstawowych praw człowieka, zwłaszcza z prawa do wolności religijnej, z prawa do wykształcenia oraz z prawa rodziców do nauczania i wychowywania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami religijnymi. Nauka religii jako przedmiotu szkolnego wymaga takiej samej systematyczności i organizacji, jak inne dziedziny nauczania. Ma ona ukazywać orędzie i wydarzenie chrześcijańskie z taką samą powagą i głębią, z jaką przedstawiają swoje treści inne dyscypliny. Nauczanie religii nie sytuuje się obok innych przedmiotów szkolnych jako coś dodatkowego, ale jako element dialogu interdyscyplinarnego, z prawem do polemiki i apologii, tam, gdzie jest to konieczne. Stwarza ono też nowe możliwości ewangelizacyjne, zwiększa bowiem zasięg odbiorców Ewangelii zarówno pośród uczniów, jak i nauczycieli.

Rodzice katoliccy posyłający swoje dzieci do przedszkoli i szkół powinni czuć się zobowiązani do zapewnienia im nauczania religii, bez względu na to, czy szkoła jest publiczna czy niepubliczna. Jak zauważa dyrektor wydziału nauczania katechetycznego kurii siedleckiej ks. Krzysztof Baryga, duża odpowiedzialność w tej materii spoczywa także na proboszczu parafii, na terenie której znajduje się szkoła. Poszczególne wspólnoty parafialne naszej diecezji powinny wziąć na siebie - większą niż dotąd - odpowiedzialność za przyszłość katechezy. Posługa księdza proboszcza jest tutaj niezastąpiona, a chodzi m.in.: o przewidywanie zmian osobowych wśród katechetów danej parafii, rozpoznanie katechetycznych potrzeb kadrowych w przyszłości, dokonanie wyboru nowych, odpowiednich kandydatów do pełnienia posługi katechety, a także o właściwe wykorzystanie wykwalifikowanych i przygotowanych do posługi katechetów

 

Przed jakimi wyzwaniami stoją współcześni katecheci?

Każdy człowiek żyje w określonym środowisku społecznym, które wywiera na niego swój wpływ, jak również i on sam wpływa na nie. Jest więc kształtowany przez to środowisko, jak również i sam je kształtuje. Jednym ze składników środowiska społecznego jest środowisko wychowawcze, które jest tworzone przez konkretne osoby wpływające na rozwój psychiki i kształtowanie się osobowości dzieci i młodzieży. Podstawowymi środowiskami, które odgrywają zasadniczą rolę w kształtowaniu osobowości dzieci i młodzieży, są: rodzina, parafia i szkoła. Zadaniem katechety jest więc nawiązanie współpracy z tymi środowiskami. Te trzy znaczące miejsca w dziejach Kościoła zawsze odgrywały ważną rolę w systematycznym przekazie nauki Bożej, mającej na celu rozwój wiary i przygotowanie wierzących do odpowiedzialnego życia we wspólnocie Kościoła. Te trzy środowiska powinny harmonijnie współdziałać przede wszystkim w wychowywaniu młodych pokoleń do pełnienia zróżnicowanych zadań w społeczności i w Kościele. Albowiem, jak zaznacza ks. prof. S. Kulpaczyński, „rodzina kładzie fundamenty, parafia stawia ściany, szkoła otwiera okna na świat i tak budujemy Kościół Boży”. Chrześcijaństwo nie da się w całości zamknąć w doktrynę i stąd nie może być odkrywane jedynie metodami do przekazywania treści, ale konieczne jest świadectwo. Dzięki doświadczeniu i świadectwu katecheza, a tym samym katecheta ma zwracać uwagę na człowieka współczesnego: zagubionego, osamotnionego, sfrustrowanego, przygnębionego i znudzonego, by ukazać mu sens życia, godność w Chrystusie i wolność w Kościele. Tak należy podejmować aktualne wyzwania katechetyczne, aby otwierać każdego człowieka, a zwłaszcza młodego na Boga.

Kinga Ochnio

Powrót

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Uroczystości w Pratulinie


23 stycznia w pratulińskim sanktuarium odbyły się doroczne uroczystości z racji wspomnienia bł. Męczenników Podlaskich. Wydarzeniu towarzyszyło poświęcenie Domu Pielgrzyma. Uroczystościom przewodniczyli kard. Kazimierz Nycz oraz bp Kazimierz Gurda i bp Piotr Sawczuk. [fot. AWAW]

FOTOGALERIA

Dzień Życia Konsekrowanego


Każdy dzięki Duchowi Świętemu odkrywa swój własny sposób ofiarowania się Ojcu Niebieskiemu. Własny, ale otrzymany i przyjęty od Boga; własny, ale jednocześnie potwierdzony przez Kościół, w którym jest obecny i działa Boży Duch; własny, ale w odniesieniu do Jezusa Chrystusa, bowiem żadne ofiarowanie siebie poza Chrystusem nie może być przyjęte przez Ojca. Tylko Jego ofiara została przyjęta - podkreślił bp Kazimierz Gurda w homilii podczas Eucharystii sprawowanej w święto Ofiarowania Pańskiego. [fot. M. Król]

PATRONAT "ECHO"


Tropem Wilczym
3 marca, po raz piąty we Włodawie, odbędzie się Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W programie są biegi na dystansie 5 km oraz na symbolizującym datę śmierci ostatniego z wyklętych odcinku 1963 m.
więcej »
Uczczą pamięć
Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Rykach zaprasza na obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, które odbędą się 1 marca.
więcej »
O puchar biskupa
1 marca po raz siódmy odbędzie się Halowy Turniej Katolickich Szkół Ponadpodstawowych w Piłce Nożnej Dziewcząt i Chłopców o Puchar Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy.
więcej »
 

POLECAMY


O księżach z krwi i kości
Dlaczego jedni stawiają księży na świeczniku, a drudzy wdeptują ich w ziemię? Bo nie rozumieją, czym jest kapłaństwo i kim tak naprawdę jest kapłan.
więcej »
Unici przed kamerą
31 stycznia zakończyły się zimowe zdjęcia do filmu „Z ziemi podlaskiej”. Produkcja przybliża wstrząsające losy naszych unitów.
więcej »
Unici ziemi łosickiej
Książka Tomasza Dobrowolskiego „Unici ziemi łosickiej i ich walka o jedność Kościoła i polską wieś na Podlasiu” doskonale wpisuje się w cykl obchodów jubileuszowych, tj. 200-lecie powołania diecezji siedleckiej i 100-lecie odzyskania niepodległości.
więcej »
O cudach i niezaglądaniu Bogu w rękaw
Od momentu urodzenia aż do dzisiaj moje życie to pasmo cudów. I wciąż nie mogę się nadziwić, że Bóg tak mnie kocha.
więcej »
 

SONDA

 

Wyrzucanie żywności uważam za...

grzech

marnotrawstwo

problem współczesnego świata

nieodpowiedzialność

nie uważam tego za coś złegoLITURGIA SŁOWA


Czwartek
Czytania:
;
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR