10 kwietnia 2020 r. Imieniny obchodzą: Małgorzata, Michał, Makary

Pogoda: Siedlce

Numer 15
09-15 kwietnia 2020r.

menu

NEWS

Życzymy, aby czas radości Wielkiej Nocy stale nam przypominał, że miłość Jezusa Chrystusa jest silniejsza niż śmierć, nasz grzech i wszelkie zło. Niech rany Zmartwychwstałego pomogą nam patrzeć na nasze życie oczami nadziei.

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Ogłoszenia

 SMS


   Ogólny regulamin konkursów w Echu Katolickim - POBIERZ
   Ogólny regulamin konkursów dla dzieci w Echu Katolickim - POBIERZ
   Regulamin konkursów SMS w Echu Katolickim - POBIERZ
   Regulamin nadawania ogłoszeń SMS w Echu Katolickim - POBIERZ
   Regulamin przyjmowania ogłoszeń i reklam w Echu Katolickim - POBIERZ
 

 

Usługi

 

Hurtownia Artykułów Dziecięcych MADAR: wózki, łóżeczka, foteliki, akcesoria zabawki, sala zabaw. Ujrzanów 282c, tel. 25-644-377-71, www.madar.siedlce.pl. Zapraszamy.

Drewno kominkowe i opałowe, obrzynki tartaczne, pellet, brykiet dębowy, ekogroszek sztygar, węgiel kostka, orzech, żwir, piasek, ziemia, transport 3-15 ton. Skład Opału Gołaszyn 10, Tel. 604-652-819.

 

Nieruchomości - Wynajmę

 

Lokal, piętro 589 m² po sali zabaw atrakcje w 3D na ścianach. Działka rogowa z parkingiem, Siedlce, ul. Brzeska 91. Tel. 578-978-128.

 

Sprzedam

 

Dużą ilość blachy dachowej. Tel. 502-365-643.

Drzwi i okna z demontażu, wewnętrzne i balkonowe, tanio. Tel. 517-405-392.

Zagrabiarko-przewracarkę i śrutownik. Okolice Zbuczyna pod Siedlcami, tel. 728-989-909.

Naturalna maść zielarza na łuszczycę rewelacyjnie skuteczna, wieloletnia choroba skóry znika, a pacjenci odzyskują zdrowie. Tel. 692-025-615, Biała Podlaska .

 

Kupię

 

Części do samochodów: syrena, polonez, fiat 125p i 126p. Tel. 609-673-124.

 

 

Motoryzacyjne

 

Fiat Cinquecento 900, rok 1999, opony zimowe, hak. Tel. 517-405-392.

 

Praca

 

Przyjmę pracę chałupniczą: szycie odzieży z dzianin i tkanin oraz przeróbki krawieckie. Tel. 25-644-54-36 lub 501-242-095.

 

Nauka

 

Profesjonalne korepetycje z chemii dla uczniów szkól podstawowych i średnich oraz z matematyki dla uczniów szkól podstawowych. Z możliwością dojazdu, tel. 514-349-759.

 

Nieruchomości - Kupię

 

ZAKUP LOKALI MIESZKALNYCH

Dyrektor Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Lublinie zaprasza do złożenia wstępnych ofert na: „zakup przez Agencję Mienia Wojskowego lokali mieszkalnych, położonych w Siedlcach”. Agencja Mienia Wojskowego zainteresowana jest zakupem na rynku pierwotnym ok. 12 lokali mieszkalnych wykończonych „pod klucz”, stanowiących lokale mieszkalne będące przedmiotem odrębnego prawa własności w rozumieniu ustawy z 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz.U. 2019 r. 737 – j.t.), przy czym wszystkie lokale w dniu zawierania umowy przenoszącej własność nieruchomości winny być wolne od obciążeń, z wyjątkiem służebności gruntowych. Przedmiotem zakupu będą także miejsca postojowe, jeśli w ramach inwestycji nie ma odpowiedniej liczby ogólnodostępnych miejsc parkingowych.

I. Wymagania dotyczące lokali mieszkalnych:
1. Struktura lokali: - 3p+k lub 3p+ak - preferowane lokale z łazienką i oddzielnym wc, o łącznej powierzchni pokoi od 32 m2 do 48 m2.

2. Preferowane jest, aby każdy lokal posiadał komórkę lokatorską oraz miał zapewnione ogólnodostępne miejsce parkingowe.

3. Usytuowanie lokali mieszkalnych winno zapewniać właściwą infrastrukturę techniczną i społeczną (szkoła, handel, usługi, dostęp do komunikacji miejskiej, itp.) oraz przyjazne i nieuciążliwe otoczenie dla mieszkańców (zieleń, plac zabaw, minimalizację uciążliwości w sąsiedztwie mieszkań).

4. Przedmiotem transakcji mogą być tylko mieszkania nowe / wykończone „pod klucz”, spełniające przepisy: ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2019.1186 – j.t.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 – j.t.), „Wytycznych Nr 3/2018 z dnia 08.05.2018 r. w sprawie standardów jakim powinny odpowiadać nowo projektowane, pozyskiwane i ulepszane budynki wielorodzinne i lokale mieszkalne (kwatery)” dostępne na stronie internetowej www.amw.com.pl/pl/amw/komunikaty - załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

5. Lokale mieszkalne w dniu zakupu winny posiadać zaświadczenie o samodzielności lokalu oraz świadectwa charakterystyki energetycznej.

6. Preferowane są lokale usytuowane w jednej klatce schodowej bądź w jednym budynku.

II. Wymagany termin zawarcia ostatecznej umowy zakupu i wydania lokali mieszkalnych wykończonych pod klucz do 30.11.2020 r.

III. Termin i miejsce składania ofert wstępnych:

Do dnia 02.03.2020 r., godz. 1300 w siedzibie Agencji Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Lublinie ul. Łęczyńska 1, 20-309 Lublin, pokój nr 22. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta wstępna na sprzedaż lokali mieszkalnych w Siedlcach – Nie otwierać do dnia 02.03.2020 r. godz. 1330”.

IV. Oferta wstępna winna zawierać:

1. Imię i nazwisko oferenta, dokładny adres i nr telefonu, a w przypadku podmiotu gospodarczego, osoby prawnej - nazwę, status prawny firmy, adres i imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania firmy podpis oferenta (osoby upoważnionej do reprezentacji).

2. Lokalizację obiektu(ów) wraz ze szczegółowym opisem nieruchomości, na której położone są budynki z oferowanymi lokalami (adres administracyjny oferowanych do sprzedaży lokali, numer ewidencyjny nieruchomości, numery KW oferowanych nieruchomości).

3. Liczbę oferowanych lokali, strukturę, ich powierzchnię użytkową, w tym: powierzchnię pokoi oraz powierzchnię przynależną do lokali (piwnica itp.), udział w części wspólnej nieruchomości wspólnej oraz informację o pomieszczeniach przynależnych i innych elementach oferty związanych z lokalami mieszkalnymi (np. garaże, piwnice, miejsca postojowe, komórki, ogródki, udziały w drogach wewnętrznych itp.) – sporządzić zgodnie ze wzorem – załącznik nr 1 zamieszczony na stronie internetowej www.amw.com.pl/pl/amw/komunikaty.

4. Rzuty oferowanych mieszkań (z wymiarami w świetle ścian wykończonych). W przypadku aneksu kuchennego wydzielić powierzchnie aneksu.

5. Termin lub przewidywany termin oddania do użytkowania budynku, w którym znajdują się oferowane lokali.

6. Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do oferowanych nieruchomości (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert wstępnych).

  • odpisy z ksiąg wieczystych nieruchomości, na których położone są oferowane lokale mieszkalne (lub odpis ksiąg lokalowych jeżeli lokale zostały wyodrębnione) oraz innych nieruchomości stanowiących przedmiot oferty (m.in. garaże, miejsca postojowe), a także ksiąg wieczystych nieruchomości przez które ww. nieruchomości posiadają zapewniony dostęp do drogi publicznej (na etapie oferty wstępnej dopuszcza się zastąpienie odpisów wydrukami z elektronicznej księgi wieczystej);
  • wypis i wyrys z ewidencji gruntów dla nieruchomości na których położone są oferowane lokale mieszkalne oraz inne nieruchomości stanowiące przedmiot oferty (m.in. garaże, miejsca postojowe).

7. Aktualny wydruk/wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego, w tym sposób reprezentowania oferenta lub aktualny wydruk/wypis z ewidencji działalności gospodarczej – wystawione po 01.02.2020 r.

8. Dokument(y) potwierdzający(e) umocowanie osoby/osób do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta. 

9. Wykaz wyrobów budowlanych , które zostaną użyte do wykończenia lokali i budynku.

10. Cenę wstępną brutto sprzedaży nieruchomości w rozbiciu na cenę: lokali mieszkalnych, własności gruntu (udziału w gruncie) albo prawa użytkowania wieczystego, garaży (miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym), komórek lokatorskich i udziału w częściach wspólnych budynku (według tabeli – załącznik nr 1 zamieszczonej na stronie internetowej www.amw.com.pl/pl/amw/komunikaty. Cenę brutto sprzedaży lokali mieszkalnych ustala się jako iloczyn ceny 1m2 i powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych określonej, zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 14 i ust. 2 ustawy z 22.06.1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP (Dz.U.2018.2356 –ze zm.) w związku z art. 107 ustawy z dnia 10.07.2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U.2018.2308 – ze zm.), przy założeniu, że powierzchnia lokali mieszkalnych będzie mierzona w świetle wyprawionych ścian.

11. Ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę oraz pozwoleniu na użytkownie (w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) lub oświadczenie (dla inwestycji niezakończonych), że ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie zostanie uzyskana do dnia zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży.

12. Oświadczenie o posiadaniu kompletnej dokumentacji technicznej.

13. Oświadczenie oferenta, że nieruchomość na której położone są budynki z oferowanymi lokalami posiada lub do dnia zawarcia umowy sprzedaży będzie posiadała zapewniony dostęp faktyczny i prawny do drogi publicznej – z określeniem sposobu dostępu (zawierającym opis numerów działek, numery ksiąg wieczystych nieruchomości przez które przebiega służebność, opis przebiegu służebności – jeżeli dostęp nie jest bezpośredni).

14. Oświadczenie oferenta, że lokale stanowiące przedmiot oferty zostaną wyodrębnione, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali oraz w dniu sprzedaży sprzedawane lokale i nieruchomość wspólna oraz inne przedmioty oferty (p. komórki, miejsca postojowe) będą wolne od wad prawnych, hipotek, roszczeń podmiotów trzecich oraz obciążeń innych niż służebności zapewniające prawidłowe korzystanie z nieruchomości sąsiednich (np. służebność przesyłu, dostęp do urządzeń), niekolidujące z prawidłowym korzystaniem z przedmiotu oferty.

15. Zaświadczenia o samodzielności lokali (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) lub oświadczenie, że zostaną one uzyskane do dnia zawarcia umowy ostatecznej.

16. Oświadczenie dotyczące wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania warunków gwarancji w wysokości (nie mniej niż 2% całkowitej ceny sprzedaży brutto).

17. Złożone dokumenty w kopii winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

18. Miejsce i datę sporządzenia oferty, podpis osoby upoważnionej do jej podpisania.

V. Istotne informacje o procedurze zakupu:

1. Przed sporządzeniem oferty należy zapoznać się z uregulowaniami obowiązującymi w Agencji tj. Wytycznymi nr 4/2018 z 08.05.2018 r. w sprawie ustalenia procedury zakupu lokali mieszkalnych oraz nieruchomości z nimi związanych na potrzeby Agencji Mienia Wojskowego, Wytycznymi Nr 3/2018 z dnia 08.05.2018 r. w sprawie standardów jakim powinny odpowiadać nowo projektowane, pozyskiwane i ulepszane budynki wielorodzinne i lokale mieszkalne (kwatery), które stanowią odpowiednio załącznik nr 3 i 2 do niniejszego zaproszenia, dostępne na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego www.amw.com.pl/pl/amw/komunikaty.

2. Agencja Mienia Wojskowego zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury zakupu na każdym etapie jej prowadzenia, przed podpisaniem umowy, bez podania przyczyn i z tego powodu oferenci nie będą dochodzić żadnych roszczeń przeciwko Agencji Mienia Wojskowego. 

3. Złożenie oferty wstępnej i jej wstępna weryfikacja nie stanowi podstawy do zgłoszenia roszczenia o zawarcie umowy sprzedaży.

4. Agencja Mienia Wojskowego zastrzega sobie prawo do negocjacji zaproponowanej ceny wstępnej brutto lokali mieszkalnych z każdym z wybranych oferentów.

5. Koszty zawarcia umowy ponosi Oferent, w tym koszty notarialne i sądowe.

6. Ważność umowy przeniesienia własności nieruchomości do zasobu Agencji uwarunkowane jest uzyskaniem zgody Prezesa AMW.

7. Odstępstwo od wymogów standardów określonych w Wytycznych nr 3/2018 z 08.05.2018 r. wymaga uzyskania zgody Prezesa Agencji na wniosek Oddziału AMW w Lublinie

8. Agencja Mienia Wojskowego nie płaci prowizji z tytułu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.

9. Agencja Mienia Wojskowego nie stosuje zaliczek i zadatków przy ewentualnym zawarciu umowy przedwstępnej jak również umowy ostatecznej.
 

Treść ogłoszenia (.pdf)


Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie AMW Oddział Regionalny w Lublinie, ul. Łęczyńska 1, pok. 121 lub pod nr. tel. 81 474 61 06.

 

Powrót

 

 

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PATRONAT "ECHO"


Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej
Zapraszamy młodzież szkół ponadpodstawowych do udziału w 24 Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej odbywającym się w roku szkolnym 2019/2020.
więcej »
XVI Konkurs Papieski
Hasło przewodnie tegorocznego, XVI Konkursu Papieskiego brzmi: „Życie i wolność - dar i zadanie”. Do spojrzenia na swoje życie w kontekście daru i zadania zaproszeni są młodzi ludzie z całej Polski.
więcej »
 

POLECAMY


Męska modlitwa
„Józef” to tytuł dziewiątego odcinka rekolekcji wielkopostnych pt. „Męska modlitwa” prowadzonych przez ks. Michała Olszewskiego SCJ i o. Michała Legana OSPPE. Bądźcie z nami. To czas wyjątkowy...
więcej »
24 godziny Męki Pańskiej
Niezwykły zbiór modlitw, medytacji i kontemplacyjnych wizji jednej z największych współczesnych mistyczek.
więcej »
Modlitwa do św. Rity w czasach koronawirusa
Koronawirus zbiera śmiertelne żniwo. Abp Renato Boccardo, ordynariusz diecezji Spoleto-Norcia, gdzie znajduje się sanktuarium św. Rity w Cascii, zachęca do modlitwy za wstawiennictwem patronki spraw trudnych i beznadziejnych.
więcej »
Wielki Post z ks. Dolindo Ruotolo
Książka stanowi wybór myśli, modlitw, tekstów ks. Dolindo, które mogą nam pomóc owocnie przeżyć okres Wielkiego Postu.
więcej »
 

SONDA

 

Który moment liturgii Triduum Paschalnego porusza cię najbardziej?

przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Ciemnicy

adoracja Krzyża

odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych w Wiglię Paschalną

procesja rezurekcyjna

nawiedzenie pustego GrobuLITURGIA SŁOWACzytania:
; ;

Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR