Rozmaitości
1 mln do podziału

1 mln do podziału

Do 30 września ubezpieczeni rolnicy i świadczeniobiorcy KRUS, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku sierpniowych huraganów, mogą ubiegać się o jednorazowe zapomogi.

Huragany, które przeszły niedawno przez powiat sokołowski, spowodowały zniszczenia w 165 gospodarstwach. Ta liczba może być nawet większa, bo – jak przyznaje Tadeusz Hardej, kierownik Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Sokołowie Podlaskim – ciągle spływają informacje o kolejnych poszkodowanych. Największe spustoszenia nawałnice poczyniły w gminie Sterdyń, gdzie ucierpiało 120 gospodarstw. Poza tym szkody ponieśli też rolnicy w gminach: Sabnie, Jabłonna Lacka, Sokołów Podlaski oraz Repki – wylicza.

Dla kogo wsparcie?

Według szacunków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wskutek nawałnic i huraganów ucierpiało w Polsce około 1600 gospodarstw. Najdotkliwsze zniszczenia dotknęły domy i budynki gospodarcze w 5 województwach: łódzkim, mazowieckim, opolskim, podlaskim oraz śląskim. Właściciele poszkodowanych obejść z tych województw objęci ubezpieczeniem społecznym rolników i uprawnieni do świadczeń z KRUS, otrzymają jednorazowe zapomogi z pozabudżetowych środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, przeznaczone na likwidację znacznych szkód powstałych w wyniku huraganów i trąb powietrznych w budynkach mieszkalnych i gospodarczych, stwierdzonych w protokołach Gminnych Komisji Szacowania Strat.

Porozumienie w tej sprawie podpisane zostało 28 sierpnia w Warszawie przez Zarząd Funduszu Składkowego, Romana Kwaśnickiego oraz prezesa Wiktora Szmulewicza i Andrzeja Górczyńskiego, przedstawicieli Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych. Umożliwia ono wypłatę zapomóg na łączną kwotę 1 mln zł, z przeznaczeniem na likwidację szkód w gospodarstwach rolnych prowadzonych przez osoby objęte ubezpieczeniem społecznym rolników i uprawnione do świadczeń z KRUS.

Formularze wniosków

Wnioski o zapomogi przyjmują placówki terenowe i oddziały regionalne Kasy, właściwe dla rolników ze względu na położenie ich gospodarstwa rolnego, z województw objętych kataklizmem huraganów. Rolnicy mogą także składać wnioski w biurach Izb Rolniczych z terenu województw dotkniętych kataklizmem. Odpowiednie formularze są dostępne w jednostkach KRUS i w siedzibach Izb Rolniczych oraz na stronach internetowych www.krus.gov.pl/ i www.krir.pl/. Nieodłącznym elementem wniosku jest kopia protokołu Gminnej Komisji do Spraw Szacowania Szkód. Bez tego dokumentu, w którym oszacowano szkody, wniosek jest bezprzedmiotowy, ponieważ, we wniosku poszkodowany rolnik nie podaje informacji o poniesionych szkodach.

Zapomogi będą wypłacane przez Krajową Radę Izb Rolniczych na wskazane imienne konta wnioskodawców – ubezpieczonych w KRUS rolników i uprawnionych do świadczeń z Kasy – którzy w znacznym stopniu zostali poszkodowani, co stwierdzono w protokole Gminnej Komisji Szacowania Strat.

Cenne złotówki

Jednorazowa zapomoga wynosi 2 tys. zł na poszkodowane gospodarstwo rolne. To niedużo. Zważywszy jednak na rozległość zniszczeń w dotkniętych kataklizmem wioskach – dla rolników, których czekają usunięcia szkód, naprawy dachów, a nierzadko odbudowanie części lub całego budynku, cenna jest każda złotówka, co potwierdzają sami poszkodowani. – Telefonów z pytaniami o to, jak ubiegać się o zapomogę, mamy naprawdę dużo – mówi Tadeusz Hardej. – Tłumaczymy zainteresowanym, że wnioski można pobierać u nas. Poza danymi osobowymi, należy wpisać w nich m.in. numer konta oraz kwotę pomocy, jakiej rolnik oczekuje – dopowiada.


ULGI DLA POSZKODOWANYCH

KRUS oferuje również rolnikom ulgę w spłacie składek na ubezpieczenie społeczne – odroczenie terminu płatności bieżących należności bądź rozłożenie płatności składek na raty. Poszkodowani rolnicy, którzy chcą ubiegać się o taką formę pomocy, powinni złożyć w najbliższej palcówce terenowej KRUS podanie. Do pisma należy dołączyć dokument potwierdzający poniesione szkody i uzasadniający potrzebę wsparcia rolnika, np. protokół szkód, sporządzony przez Gminne Komisje Szacowania Strat.

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego gwarantuje także pomoc poszkodowanym w wyniku klęski żywiołowej rolnikom objętym ubezpieczeniem społecznym – mogą oni poza kolejnością skorzystać z nieodpłatnych turnusów rehabilitacyjnych prowadzonych w zakładach rehabilitacji rolników KRUS. Wnioski będą przyjmowały właściwe miejscowo placówki terenowe lub oddziały regionalne.

KL