Region
210 tys. zł dla organizacji

210 tys. zł dla organizacji

Miasto ogłosiło konkurs na realizację zadań publicznych. O pieniądze mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

Wnioski należy składać do 11 marca. Organizacje mogą ubiegać się o wsparcie działań w zakresie edukacji i wychowania oraz aktywnego wypoczynku (zajęcia pozalekcyjne, obozy, kolonie, działania sportowo-rekreacyjne) czy szkolenie dzieci i młodzieży z zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ratownictwa wodnego. Do rozdysponowania jest 10 tys. zł. Kluby i organizacje sportowe dostaną pieniądze na zajęcia pozalekcyjne oraz rywalizację w zakresie piłki nożnej, taekwondoo, szachowej, pływackiej i strzeleckiej, a także propagowanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności żeglarskich i wędkarskich. Na te działania miasto przeznaczy 120 tys. zł.

Miejskie organizacje, dzięki wsparciu samorządu, będą mogły podejmować również działania w zakresie kultury i sztuki oraz tradycji miasta i regionu. Planowane jest dofinansowanie konkursów i warsztatów twórczości, wsparcie działalności wydawniczej i popularnonaukowej oraz organizacji uroczystości patriotycznych promujących aktywność lokalnej społeczności. 70 tys. zł samorząd wesprze także działania w ramach promocji zdrowia, profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, czyli udzielanie pomocy terapeutycznej, psychologicznej i rehabilitacyjnej uzależnionym, zabezpieczenie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, organizację obozów i kolonii profilaktyczno-terapeutycznych dla dzieci i młodzieży czy też prowadzenie działalności socjoterapeutycznej w formie np. świetlicy.

BZ