Aktualności
Abba, Ojcze

Abba, Ojcze

Przeżywamy dzisiaj w Kościele katolickim uroczystość Najświętszej Trójcy. Natchnione teksty, które czytamy podczas liturgii, wprowadzają nas w tę niezwykłą tajemnicę.

Począwszy od słów Mojżesza, które wskazują na potęgę oraz bliskość Boga, przez psalm responsoryjny wychwalający słowo Pana i nauczanie św. Pawła apostoła dochodzi wreszcie do uroczystego wezwania Jezusa: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28,19). Słowa te stanowią dla ewangelisty Mateusza zwieńczenie całej misji i nauczania Jezusa z Nazaretu. Objawienie Ojca i Syna, i Ducha Świętego – czyli Trójcy Świętej, stanowi szczytowy punkt Biblii. Cała historia zbawienia, wydarzenia związane z narodem wybranym, cuda, znaki i proroctwa – wszystko to prowadziło do tego, by świat mógł odkryć tajemnicę Boga, który zbawia… a jest to tajemnica miłości.

Pan Jezus objawił nam, że Bóg nie jest samotnością ani egoizmem. Wręcz przeciwnie – wierzymy, że Bóg jest miłością. Jest to możliwe tylko dlatego, że jeden Bóg istnieje jako najdoskonalsza wspólnota Osób – Ojciec i Syn, i Duch Święty. Przez wieki wielcy teologowie próbowali zgłębiać tę tajemnicę. W ramach różnych szkół teologicznych powstawały skomplikowane systemy i teoretyczne modele, na podstawie których próbowano wytłumaczyć tajemnicę Trójcy. Ostatecznie jednak człowiek musi przed tą tajemnicą uklęknąć i uznać ją za misterium… czyli rzeczywistość, w którą raczej trzeba wejść swym życiem, a nie jedynie pojąć rozumem.

Wierzymy, że Bóg w Trójcy Świętej jedyny jest doskonałą komunią – czyli jednością Boskich Osób, istniejących i wzajemnie przenikających się w jednej Boskiej naturze. Jakie znaczenie ma to dla naszego życia? W jaki sposób mamy wkroczyć w tę tajemnicę? Z odpowiedzią przychodzi nam św. Paweł w Liście do Rzymian. Tłumaczy on, że człowiek jest zaproszony do komunii z Bogiem, ponieważ sam Duch Święty został nam dany jako dar Zmartwychwstałego. Otrzymaliśmy Ducha „przybrania za synów”, dzięki czemu możemy wołać do Boga Ojca słowami Jego jednorodzonego Syna: „Abba, Ojcze!”. Nie są to puste słowa, lecz prawdziwe świadectwo chrześcijańskiej tożsamości. Zbawienie, które przyniósł nam Jezus, to zatem dar dziecięctwa Bożego. Z ludzkiej natury jesteśmy jedynie Bożym stworzeniem. Jednak Duch Święty zesłany przez Zmartwychwstałego naprawdę sprawia, że w Jezusie Chrystusie stajemy się dziećmi Boga Ojca. W ten sposób zostajemy włączeni w tajemnicę samej Trójcy – wkraczamy w komunię z Bogiem.

KS. KAMIL DUSZEK