Aktualności
Będzie można się podłączyć

Będzie można się podłączyć

Prawie rok trwały negocjacje wójta gminy z burmistrzem Międzyrzeca Podlaskiego w sprawie odprowadzania gminnych ścieków do miejskiej oczyszczalni. W końcu osiągnięto kompromis i w listopadzie kanalizacja będzie działać.

Już rok temu pisaliśmy o zbudowanej dzięki unijnym środkom kanalizacji w Berezie w gminie Międzyrzec Podlaski. Jeszcze przed jej budową gmina otrzymała od międzyrzeckiego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych warunki techniczne do przyłączenia w celach projektowych, jednak do końca inwestycji nie zadbała o podpisanie umowy z PUK. Siedmiomilionowa, dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich inwestycja została wykonana jesienią ubiegłego roku. Wtedy też wójt gminy Mirosław Kapłan po raz pierwszy wystąpił do burmistrza Międzyrzeca o zawarcie porozumienia na odbiór ścieków z kanalizacji w Berezie. Rozmowy i wymiana korespondencji między władzami gminy i miasta trwały aż do dziś. W zeszłym tygodniu odbyły się ostateczne negocjacje z miastem w kwestii odbioru ścieków z miejscowości Bereza, Rzeczyca i Wysokie.

– Obie strony doszły do porozumienia. W zamian za odbieranie sieci ścieków gmina zobowiązała się partycypować w kosztach przebudowy oczyszczalni ścieków w Międzyrzecu. W związku z tym udzieli pomocy finansowej miastu w kwocie ponad 807 tys. zł, czyli 9,9% projektowanych kosztów przedsięwzięcia w latach 2014-2016. Pieniądze te wpłaci w trzech transzach. – Miasto przychyliło się do naszych propozycji. Jeśli dziś zostanie podjęta uchwała, pozwoli nam to podpisać umowę z miastem, a potem z PUK – poinformował na ostatniej sesji rady gminy doradca wójta Bartłomiej Kurkus. 29 października rada miasta podejmie stosowną uchwałę. – Dopiero wtedy będzie możliwe podpisanie porozumień – informuje burmistrz Artur Grzyb. A więc kanalizacja zacznie działać w listopadzie, a osoby zainteresowane podłączeniem się do sieci będą mogły wykonać przyłącze.

BZ