Aktualności
Źródło:
Źródło:

Dla zainteresowanych środkami unijnymi

Jakie projekty będzie można realizować na Mazowszu w ramach EFS w 2013 r.? Trwają konsultacje społeczne Planów Działań Programu Kapitał Ludzki na rok 2013.

Regionalne Ośrodki EFS we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego organizują na Mazowszu spotkania konsultacyjne. Mają one służyć wypracowaniu rekomendacji w zakresie kierunków wydatkowania środków w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) w roku 2013 r.

Plany Działania PO KL to dokumenty o charakterze planistycznym i informacyjnym. Zawierają wszystkie najważniejsze informacje o planowanych konkursach, ich terminach, typach projektów, kryteriach wyboru projektów, grupach docelowych, itd.

Jedno z regionalnych spotkań konsultacyjnych odbyło się 9 lipca 2012 r. w Siedlcach w Zakładzie Aktywności Zawodowej. Organizatorem konsultacji był Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Siedlcach, prowadzony przez Łosickie Stowarzyszenie Rozwoju – EQUUS w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku.

W ramach poniedziałkowego spotkania kadra Regionalnego Ośrodka EFS w Siedlcach przedstawiła założenia do Planów Działania na rok 2013 r., opracowane przez Instytucję Pośredniczącą PO KL, uwzględniające zalecenia Instytucji Zarządzającej i Komisji Europejskiej w tym zakresie. Spotkanie miało na celu przeprowadzenie czterech warsztatów i wypracowanie uwag z podziałem na poszczególne Priorytety komponentu regionalnego PO KL (VI, VII, VIII, IX). Wszyscy uczestnicy konsultacji mieli możliwość zabrania głosu oraz prezentacji własnego stanowiska w odniesieniu do brzmienia zapisów Planów Działania PD na 2013 rok. Efektem spotkania były wspólnie przedyskutowane i sformułowane rekomendacje oraz wnioski, które zostaną przekazane grupom roboczym odpowiedzialnym za opracowanie poszczególnych Planów Działań, a następnie członkom Podkomitetu Monitorującego PO KL, Instytucji Zarządzającej i Komisji Europejskiej.

W konsultacjach społecznych, które zorganizował Regionalny Ośrodek EFS w Siedlcach uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu  terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, instytucji rynku pracy, szkół, organizacji pozarządowych, a także przedsiębiorcy. Udział w konsultacjach był bezpłatny, ponieważ spotkanie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przy okazji konsultacji omawiane były istotne kwestie, związane z realizowaniem projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na Mazowszu. Podczas ożywionej dyskusji wskazywane były problemy dotyczące rynku pracy, integracji społecznej, regionalnych kadr gospodarki i edukacji, które są możliwe do złagodzenia lub rozwiązania w ramach poszczególnych Priorytetów komponentu regionalnego PO KL. Szczególnie dużo miejsca poświęcono roli organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu lokalnych i regionalnych problemów społecznych z wykorzystaniem środków pochodzących z EFS. Animator RO EFS w Siedlcach, Hubert Pasiak podkreślił, że powstająca właśnie federacja organizacji pozarządowych z terenu Wschodniego Mazowsza i Południowego Podlasia może się przyczynić do jeszcze skuteczniejszego sięgania po środki w ramach PO KL przez podmioty tzw. „trzeciego sektora”.

Podczas spotkania Kamila Śmieciuch – Kierownik Regionalnego Ośrodka EFS w Siedlcach zachęcała wszystkich obecnych, zainteresowanych aplikowaniem o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do korzystania z bezpłatnych usług Ośrodka (doradztwo, w tym wizyty wspierające, animacja lokalnych inicjatyw, informacja, szkolenia). Więcej informacji nt. działań Regionalnego Ośrodka EFS w Siedlcach można znaleźć na stronie www.siedlce.roEFS.pl.

GU