Aktualności
Do piór - młodsi i starsi

Do piór – młodsi i starsi

Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy wraz z Grupą Poetycką „Wieś Tworząca” już po raz szósty ogłaszają konkurs literacki „Czerwona Róża dla Niej” w hołdzie patriotce, żołnierzowi i działaczce społecznej - Irenie Golec. Prace można przesyłać do końca września.

Celem konkursu jest inspirowanie ludzi utalentowanych, stworzenie im możliwości prezentacji dorobku literackiego i konfrontacji twórczości poetyckiej. A ponadto integracja środowisk literackich, popularyzacja kultury żywego słowa i upamiętnienie wybitnej postaci. Konkurs ma charakter otwarty zarówno pod względem treści utworów, jak i wieku twórców. Kto chce wziąć w nim udział, powinien przesłać dwa-trzy utwory poetyckie lub prozatorskie nigdzie dotąd niepublikowane, nienagradzane i nieoceniane w innych konkursach. Każdy utwór należy opatrzyć pseudonimem słownym oraz kategorią wiekową i przysłać w trzech egzemplarzach, do 30 września, na adres: Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy, 21-302 Kąkolewnica, ul. Lubelska 16 z dopiskiem „Czerwona Róża dla Niej”. Do koperty zawierającej utwory, opatrzonej pseudonimem i kategorią wiekową, należy dołączyć drugą zaklejoną kopertę z tym samym pseudonimem zawierającą: dane autora (imię, nazwisko i dokładny adres, numer telefonu i adres e-mail, wiek i zawód – uczniowie podają nazwę szkoły), oświadczenie, że osoba nadsyłająca prace jest ich autorem oraz, że utwory nie były wcześniej publikowane i nagradzane w konkursach. Prace powinny być przesłane w formie maszynopisu lub czytelnego rękopisu. Laureaci zostaną zaproszeni na uroczysty finał konkursu i wręczenie nagród, który odbędzie się 3 listopada, o 14.00, w sali Gminnego Ośrodka Kultury. Konkurs honorowym patronatem objął sekretarz stanu w ministerstwie edukacji narodowej Tadeusz Sławecki.

BZ