Region
Dotacja na modernizację wodociągów

Dotacja na modernizację wodociągów

Modernizacja miejskiego systemu kanalizacyjnego oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków - takie plany ma Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Otrzyma na ten cel ponad 82 mln zł z funduszy unijnych.

29 grudnia siedleckie PWiK podpisało umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie kompleksowego rozwiązania problemów gospodarki wodno-ściekowej w mieście. Podczas uroczystości w siedzibie NFOŚiGW w Warszawie obecni byli posłowie: Krzysztof Tchórzewski i Jacek Kozaczyński, którzy od początku wspierali starania Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji o uzyskanie wsparcia z funduszy unijnych, a także władze miasta: prezydent Wojciech Kudelski, wiceprezydenci Marta Sosnowska i Jarosław Głowacki oraz członek zarządu PWiK Jan Niedziółka i członkowie Rady Nadzorczej. – Podpisanie umowy to efekt kilkuletnich starań. W październiku 2007 r. podpisaliśmy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej preumowę dotyczącą dofinansowania projektu – mówi Adam Jonczyk, prezes PWiK-u.

Całkowity koszt projektu pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja systemu kanalizacyjnego miasta Siedlce” wyniesie prawie 166 mln zł. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych to prawie 97 mln zł. Dofinansowanie z funduszy unijnych wyniesie 85% tej kwoty, nie więcej niż 82 275 892 zł. To najwyższe wsparcie finansowe z funduszy europejskich w historii Siedlec. Pozostałe koszty pokryje Spółka.

Przedsięwzięcie obejmuje naprawę i uszczelnienie metodą bezwykopową sieci wodociągowej na terenie miasta oraz jej przebudowę. Pozyskane fundusze pozwolą również na zlikwidowanie uciążliwego, ze wzglądu na fetor, dla okolicznych mieszkańców rowu „Strzała”. W ramach projektu wykonana zostanie rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków, wybudowane będą dwa nowe kolektory wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zbiornikami retencyjnymi o pojemności 6,1 tys. m3 i przepompowni ścieków. Planowana jest ponadto budowa osuszarni osadów ściekowych, która pozwoli na ponowne ich wykorzystanie. Poddanych renowacji i uszczelnionych zostanie ok. 20 km sieci kanalizacyjnej w mieście. W planach jest także budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Formińskiego i Gospodarczej. Większość prac rozpocznie się w tym roku, obecnie trwa rozpisywanie przetargów na poszczególne etapy robót. Zakończenie wszystkich inwestycji planowane jest na 2014 r. 

Kinga Ochnio