Region
Źródło: Eliza Albrechcińska, Biuro Prasowe
Źródło: Eliza Albrechcińska, Biuro Prasowe

Drogi i sprzęt

21 stycznia marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik wziął udział w otwarciu 2,5 km odcinka drogi wojewódzkiej Chodów-Węgrów. Podpisał także sześć umów na unijne dofinansowanie projektów realizowanych w powiatach łosickim i sokołowskim.

Przebudowa drogi została w całości sfinansowana ze środków samorządu województwa mazowieckiego. Przeznaczono na nią ponad 6,74 mln zł. W ramach robót zmodernizowano i wzmocniono konstrukcję jezdni. Ponadto wykonano kanalizację deszczową na ponad półkilometrowym odcinku, nowe oznakowanie poziome i pionowe, azyle na przejściach dla pieszych, chodniki oraz zatoki autobusowe.

Kolejnym etapem wizyty marszałka A. Struzika oraz wicemarszałka Ludwika Rakowskiego w regionie stało się podpisanie w siedleckiej delegaturze Urzędu Marszałkowskiego sześciu umów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego RPO WM 2007-2013. Dwie z nich dotyczą unijnego wsparcia dla inwestycji drogowych realizowanych na terenie powiatu łosickiego, czyli przebudowy drogi powiatowej nr 2019W Stara Kornica-granica województwa-Leśna Podlaska oraz nr 2028W Łosice-Rudnik-Hadynów. Wartość obu inwestycji to 7,8 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wyniesie blisko 6,7 mln zł.

Pozostałe cztery umowy dotyczą realizacji projektów z zakresu ochrony środowiska na terenie powiatu sokołowskiego: budowy zbiornika retencyjnego w gminie Sabnie, zakupu specjalistycznego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ekologiczno-chemiczną w gminie Kosów Lacki, zakupu średniego samochodu dla OSP Seroczyn oraz sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych, usuwania skutków zagrożeń naturalnych i ratownictwa ekologicznego w gminie Repki. Łączna wartość projektów to prawie 25,3 mln zł, z czego unijne dofinansowanie wyniesie blisko 21,5 mln zł.

Realizacja projektów ma przyczynić się do usprawnienia komunikacji w regionie, zapewnić mieszkańcom ochronę przeciwpowodziową oraz wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa pracy strażaków i wzrost skuteczności przeprowadzanych akcji ratowniczo-gaśniczych.

Jak podkreślił marszałek A. Struzik, podpisanie kolejnych umów wpisuje się w prowadzoną przez samorząd województwa politykę zrównoważonego rozwoju. Przypomniał, że jednakowe traktowanie i wspieranie poszczególnych miejscowości jest nie tylko szansą dla konkretnej gminy czy powiatu, ale także gwarancją wzrostu bezpieczeństwa i komfortu życia wszystkich mieszkańców Mazowsza.

Kinga Ochnio