Diecezja
Źródło: xMCh
Źródło: xMCh

Eucharystia jest darem!

W sobotę, 26 listopada, w Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach odbyło się IX Sympozjum Liturgiczne Diecezji Siedleckiej. Temat sympozjum: „Eucharystia - dar uzdalniający do czynienia daru z siebie” dotyczył kolejnego sakramentu wtajemniczenia chrześcijańskiego.

Sympozjum przewodniczył biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski, a głównymi prelegentami byli: ks. prof. dr hab. Franciszek Drączkowski, ks. dr Mateusz Czubak, o. Wojciech Giertych OP – teolog Domu Papieskiego oraz mgr lic. Dorota Franków.

Nierozerwalny pakt

Zgromadzonych gości powitał i obrady sympozjum koordynował ks. Waldemar Mróz. Pierwszy temat „Sakrament nowego i wiecznego przymierza” przedstawił bp Z. Kiernikowski. – Sakrament to przymierze, zawarty pakt. To przymierze może mieć charakter obustronny lub jednostronny – będący przymierzem obietnicy. Właśnie w Księdze Jeremiasza, w rozdziale 31, możemy przeczytać o zapowiedzi tego przymierza. Jest ono oparte na zobowiązaniu, że Bóg będzie przebaczał, co czyni ten pakt nierozerwalnym. My dzisiaj nie chcemy przyjąć tego zobowiązania, ponieważ dla nas ten fakt oznaczałby konieczność przebaczania, a tego w życiu nie chcemy uczynić – mówił.

Godne i świadome

„Wczesnochrześcijańskie świadectwo o karmieniu się Eucharystią” to temat, jaki podjął ks. prof. dr hab. F. Drączkowski z Lublina. – Św. Jan Chryzostom w swoim nauczaniu zwraca naszą uwagę na godne przeżywanie tego sakramentu. Możemy uczynić to poprzez przygotowanie do Mszy św. – godne, z pełną świadomością w czym będę uczestniczył i Kogo przyjmuję do swojego serca; poprzez przyjmowanie oraz dziękczynienie. Św. Jan Chryzostom nawołuje do dziękczynienia, pokazując na przykładzie Judasza, który po przyjęciu Pana wychodzi bez tego wyrazu wdzięczności. Nie naśladujmy takiej postawy – mówił.

Powszechne kapłaństwo

„Składanie siebie w ofierze realizacją kapłaństwa powszechnego” przedstawił ks. dr Mateusz Czubak z Siedlec. – Przez chrzest i bierzmowanie każdy z nas ma udział w powszechnym kapłaństwie Jezusa Chrystusa. Obydwa te sakramenty wyciskają niezatarte znamię na sercu człowieka i wskazują na określone zadania. Wszyscy ochrzczeni są kapłanami, ale nie jako jednostki; czynią to we wspólnocie Kościoła. Prezbiterzy uobecniają Jezusa Chrystusa właśnie w sakramencie chrztu, pokuty oraz Eucharystii. Natomiast ochrzczeni mogą im pomagać je przeżywać jako dar z siebie. Bądźmy świadomi kapłaństwa powszechnego każdego z nas, przejawiającego się w naszym chrześcijańskim życiu. Całe ludzkie życie jest kapłańskie, nie dotyczy więc ono tylko prezbiterów czy Kościoła, który jawi się nam jako instytucja – mówił ks. Czubak.

Wyjść z upadku

Kolejny prelegent – o. W. Giertych OP z Watykanu, poruszył temat:  „Przyjmowanie eucharystycznej mocy do wydawania siebie w życiu świętych”. – Człowiek może doświadczyć upodlenia zewnętrznego lub wewnętrznego. O zewnętrznym mówimy wtedy, gdy doświadcza bólu i krzywdy od osób, które go otaczają, natomiast wewnętrzne dotyka człowieka, który jest w pewnej postawie bezradności, poddania się, gdy sam już nie ma siły się podnieść. Owego upodlenia zewnętrznego i wewnętrznego doświadczył na sobie i w sobie Jezus Chrystus. Możemy odnieść wrażenie, że Ojciec ma uporanie w cierpieniu swojego Syna. Nic bardziej mylnego, gdyż Jego Syn solidaryzuje się z upadkiem człowieka, a Bóg spoglądając na swojego Syna widzi miłość. Z tego upadku Jezus wychodzi zwycięsko, Jego śmierć jest pełna chwały i zwycięstwa. Dlatego Chrystus mówi do zagubionego człowieka: jeszcze możesz z tego wyjść. A to się dzieje właśnie w Eucharystii, to w niej dokonuje się nasze zwycięstwo, mocą samego Boga – mówił.

Kościół jako Communio

Ostatni temat „Communio z Bogiem i braćmi dzięki Eucharystii – według sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego” przedłożyła mgr lic. D. Franków z Siedlec. – Ksiądz Franciszek Blachnicki widział Kościół jako Communio w wymiarze personalnym, traktował człowieka – jego wartość i godność jako osoby, w pełni odkupionej przez Jezusa Chrystusa. Dlatego przeżywanie tego odkupienia ma doprowadzić ludzi do przeżywania siebie jako Nowego Człowieka. O. Franciszek przestrzegał również przed powierzchownym traktowaniem Eucharystii, co możemy zauważyć w jego duchowym dzienniku „Spojrzenia w świetle łaski”. „Co zrobiliśmy z Pamiątki Pana? Chrystus przecież nie powiedział: bierzcie i oglądajcie, ale: bierzcie i spożywajcie. Wielka jest tajemnica Eucharystii, ale wtedy, gdy jej nie spożywamy nie przeżywamy jej jako sakramentu jedności. (…) Jaki sens ma przeżywanie Eucharystii, gdy nie spożywamy Ciała Pańskiego?”. Eucharystia – Ciało i Krew Pana – jest obecna we wspólnocie ludu Bożego. Nie pamiętamy o tym, co powoduje zatracenie tej świadomości, że ona jest znakiem jednoczącym – mówiła.

Przylgnięcie do Chrystusa

Podsumowując IX Sympozjum Liturgiczne bp Kiernikowski podziękował uczestnikom i prelegentom. Następnie zaprosił wszystkich zebranych do siedleckiej katedry na celebrowanie Eucharystii. W homilii powiedział m.in.: – Jezus wziął Chleb i wydał go za nas. Dzisiaj to Ciało również wydaje za nas, abyśmy razem z Nim mogli usłyszeć, że jestem umiłowanym synem i umiłowaną córką Boga. To Bóg jest reżyserem życia człowieka, a także naszej egzystencji. „Kielich Nowego Przymierza we Krwi Mojej” to gwarancja Bożej wierności i zawartego Przymierza. Dlatego też nie ma większej możliwości zjednoczenia się z Chrystusem, jak tylko przylgnięcie do Niego.

Zebrani na IX Sympozjum Liturgicznym Diecezji Siedleckiej mogli zaopatrzyć się także w wiele publikacji pogłębiających świadomość wiary i życia chrześcijanina. Wśród nowości została przedstawiona ostania książka bp. Z. Kiernikowskiego pt.: „Światło na mojej ścieżce. Rozważania do Ewangelii Adwentu”. Kolejną propozycją jest płyta „Śpiewnik Papieski”, która zawiera utwory wykonywane przez aktorów Teatru ES oraz przez Chór Miasta Siedlce – pod dyrekcją Mariusza Orzełowskiego. Wspólna agapa zakończyła sympozjum.


SYMPOZJA LITURGICZNE

Sympozja liturgiczne diecezji siedleckiej zostały zainicjowane przez biskupa siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego jesienią 2004 r. Sympozja te skierowane są głownie do przedstawicieli Kościoła siedleckiego i gromadzą od 300 do 350 osób, zarówno duszpasterzy, alumnów seminarium duchownego, członków instytutów życia konsekrowanego, jak również świeckich reprezentantów parafii, ruchów i wspólnot kościelnych. Zagadnienia podejmowane na sympozjum publikowane są w kolejnych tomach noszących tytuły odpowiadające tematom poszczególnych sympozjów. Nad organizacją sympozjów czuwa biskup siedlecki wraz z Wydziałem Duszpasterskim kurii oraz Diecezjalną Szkołą Liturgiczną.

ks. Michał Chromiński