Aktualności
GUS wyliczył

GUS wyliczył

Ze statystyk Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w porównaniu z rokiem poprzednim globalna produkcja rolnicza obniżyła się o 0,4% w wyniku zmniejszenia produkcji zwierzęcej (o 1,4%), przy jednoczesnym niewielkim wzroście produkcji roślinnej (o 0,5%).

W 2012 r. rynkowe uwarunkowania produkcji rolniczej pogorszyły się. Dynamika wzrostu przeciętnych cen towarów i usług zakupywanych na cele bieżącej produkcji rolniczej i na cele inwestycyjne była wyższa od dynamiki wzrostu cen produktów rolnych sprzedawanych przez gospodarstwa indywidualne.

Maleje powierzchnia użytków rolnych w użytkowaniu gospodarstw: wyniosła ok. 15,1 mln ha i była o 2,5%. mniejsza niż w 2011 r. W 2012 r. średnia powierzchnia użytków rolnych, przypadająca na jedno gospodarstwo indywidualne, o powierzchni powyżej 1 ha, wynosiła 9,2 ha. Ogólna powierzchnia zasiewów pod zbiory 2012 r. wyniosła 10,4 mln ha i była mniejsza o 1,4% od ubiegłorocznej. Zmniejszyła się przede wszystkim powierzchnia uprawy zbóż oraz rzepaku i rzepiku. Z uwagi na duże straty podczas zimy 2011/2012 i konieczność dokonania wiosną przesiewów, zwiększyła się wyraźnie powierzchnia uprawy zbóż jarych przy jednoczesnym spadku powierzchni zbóż ozimych. Na niewielki wzrost produkcji roślinnej wpłynął przede wszystkim wzrost produkcji zbóż ogółem, rzepaku i rzepiku, strączkowych na ziarno, buraków cukrowych oraz owoców z drzew.

Spadek produkcji zwierzęcej wynikał ze zmniejszenia produkcji żywca wieprzowego, wołowego, cielęcego, jaj kurzych, jak również pogłębiającego się procesu redukcji pogłowia trzody chlewnej.

KL