Aktualności
Idźcie i głoście Chrystusa wraz z Maryją

Idźcie i głoście Chrystusa wraz z Maryją

W Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata dobiegł końca kolejny rok liturgiczny i duszpasterski. Był on bardzo bogaty w wydarzenia religijne.

Przeżywaliśmy go jako czas Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia, Jubileuszu 1050 rocznicy chrztu Polski i Światowych Dni Młodzieży, które miały miejsce w Krakowie pod przewodnictwem Ojca Świętego Franciszka. Był to także okres przygotowań do Jubileuszowego Aktu przyjęcia Chrystusa za Pana i Króla. Przed tygodniem, w ostatnią niedzielę roku kościelnego, dziękowaliśmy Panu Bogu za łaski, którymi nas obdarzył w tym błogosławionym czasie; za Jego miłosierdzie okazywane każdemu, kto o nie prosił; za łaskę chrztu świętego, przez który nasi przodkowie

i my zostaliśmy włączeni w życie Jezusa, naszego Zbawiciela oraz w Jego Kościół. Niezapomnianym przeżyciem był też Akt przyjęcia Jezusa Chrystusa jako naszego Króla i Pana, dokonany w Krakowie – Łagiewnikach w sobotę poprzedzającą Uroczystość Chrystusa Króla, a ponowiony następnego dnia przed wystawionym Najświętszym Sakramentem we wszystkich kościołach naszej Ojczyzny.

Z tym, tak bogatym doświadczeniem duchowym wchodzimy w nowy rok liturgiczny i w nowy rok duszpasterski, który rozpoczyna dzisiejsza, pierwsza niedziela Adwentu. Ogólnopolskie hasło nowego roku duszpasterskiego brzmi: „Idźcie i głoście”. Z takim wezwaniem zwrócił się Jezus do swoich uczniów, a oni to wezwanie podjęli i poszli w ówczesny świat niosąc w swych sercach doświadczenie boskiej obecności Jezusa, Jego miłosiernej miłości i zbawczej łaski. Również i my na progu nowego roku liturgicznego i duszpasterskiego zostajemy wezwani do aktywnego uczestnictwa w misji Chrystusa i Kościoła. Mamy iść. – Jezus pragnie, abyśmy podobnie jak Apostołowie byli zdolni do odważnego wyjścia ku światu, który jest w nas i wokół nas. Ku światu, który Chrystusa uznaje za swego Pana i Króla, ale również ku światu, który nie jest bliski Jezusowi, który Go lekceważy lub Go odrzuca. Mamy także głosić. Czujmy się do tego zadania wezwani.

Bo tylko ten jest w stanie głosić Dobrą Nowinę, kto został włączony w Chrystusa i w Kościół przez sakrament chrztu świętego. Tylko ten jest w stanie ją głosić, kto doświadczył, kim jest Bóg, jak jest dobry, w tajemnicy Jego miłosiernej miłości. Tylko ten, jest w stanie ją głosić, kto uznał i przyjął w swym sercu, Chrystusa jako swego Pana i Króla.

Co mamy głosić? Mamy głosić, że Jezus Chrystus jest naszym jedynym Zbawicielem. Głosić Jego słowo, Jego Ewangelię, mamy opowiadać czyny, których dla nas i dla naszego zbawienia dokonał, a szczególnie Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. A dzisiejsza liturgia słowa, podpowiada nam, abyśmy szli i głosili; że trzeba nam wszystkim dobrze rozumieć chwilę obecną, widzieć ją w perspektywie Boga; że trzeba obudzić się ze snu, bo zbawienie jest blisko nas. Trzeba nam głosić, że przybliżył się dzień. Ten dzień, o którym mówi nam Jezus w Ewangelii. To dzień Jego powtórnego przyjścia. On w tym dniu będzie rozjemcą pomiędzy ludami i sędzią dla licznych narodów. On przyjdzie, aby każdemu człowiekowi okazać sprawiedliwość i miłosierdzie. Trzeba zachęcać, by być czujnymi, bo nie wiemy, kiedy On nadejdzie. Trzeba być czujnymi, by, gdy powróci, przyjąć Go ze szczerą radością serca. Trzeba wzywać do odrzucenia uczynków ciemności, odrzucenia pijatyki, rozpusty, kłótni i zazdrości, trzeba przyoblec się w zbroję światła, trzeba się przyoblec w Chrystusa. Zostajemy wezwani, przez Boże słowo, aby iść i głosić te prawdy w ciągu całego rozpoczynającego się roku.

Drodzy Siostry i Bracia! Jesteśmy wezwani, by to czynić w naszych rodzinach i parafiach naszej diecezji. Dla naszej diecezji rozpoczyna się szczególny czas. Bowiem za niespełna dwa lata, w czerwcu 2018 r., będzie obchodzili jubileusz dwustu lat jej istnienia. Od dwustu lat do naszego lokalnego Kościoła Jezus posyła swych uczniów – biskupów, księży diecezjalnych i zakonnych, osoby życia konsekrowanego i wiernych świeckich, by głosili Dobrą Nowinę o zbawieniu i byli świadkami prawdy. Przypomnimy, że nasza diecezja została powołana do istnienia 30 czerwca 1818 r. przez papieża Piusa VII. Miejscem jej narodzin był Janów Podlaski, dotychczasowa siedziba biskupów łuckich, dlatego jej pierwsza nazwa brzmiała Diecezja Janowska czyli Podlaska. Pierwszym biskupem nowo utworzonej diecezji był biskup Feliks Łukasz Lewiński, którego serce zostało umieszczone w murach ówczesnej katedry, obecnie Kolegiaty Janowskiej. Kolejnych dwóch biskupów: bp Jan Marceli Gutkowski i bp Beniamin Szymański, zostało przez cara skazanych na wygnanie z diecezji, pierwszy do Rosji, drugi do Łomży. Nigdy nie powrócili do diecezji. Grób bp. Jana Marcelego Gutkowskiego znajduje się we Lwowie na cmentarzu Łyczakowskim, a bp. Beniamina Szymańskiego w klasztorze ojców kapucynów Łomży. W roku 1867 Diecezja Janowska czyli Podlaska została zniesiona przez cara Aleksandra II i przyłączona do diecezji lubelskiej. Był to bardzo bolesny okres dla naszej diecezji, czas prześladowań unitów. W roku 1918 diecezja nasza została przywrócona do istnienia, a na prośbę pierwszego biskupa wskrzeszonej diecezji Henryka Przeździeckiego, papież Pius XI w roku 1924 przeniósł jej stolicę z Janowa Podlaskiego do Siedlec. Od tego czasu, przez kolejne dziesięciolecia aż do dziś, przez posługę biskupów, kapłanów i zaangażowanie wiernych świeckich, Kościół diecezjalny jest miejscem uświęcania jego członków, rozwija się przez głoszenie Ewangelii.

Zbliżający się Jubileusz staje się zatem dobrą okazją, aby Panu Bogu podziękować za ten czas istnienia Kościoła Siedleckiego, za ludzi, którzy go stanowili i stanowią, za wydarzenia, które wpisały się w jego dzieje. Jest także wezwaniem, aby odczytać znaki czasu i wytyczyć drogi pracy duszpasterskiej na przyszłość, czemu służy m.in. trwający II Synod naszej diecezji. Aby jednak właściwie przeżyć czas Jubileuszu, trzeba przede wszystkim przygotować się duchowo do jego obchodów. Dlatego, mimo że do czerwca 2018 r. jest jeszcze półtora roku, to jednak już w najbliższych dniach – 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – chcemy rozpocząć to nasze duchowe przygotowanie. Chcemy je przeżyć razem z Maryją, stąd też hasło rozpoczynającego się roku duszpasterskiego w naszej diecezji brzmi: „Idźcie i głoście Chrystusa wraz z Maryją”. Pragniemy, aby Maryja towarzyszyła nam

w przygotowaniu do tego wyjątkowego czasu, bo przecież Ona jest naszą Matką, z Nią czujemy się bezpieczni i odważni. Okazją do tego staje się wciąż aktualne wezwanie Matki Bożej z Fatimy, której setną rocznicę objawień będziemy przeżywali w 2017 r. W tym nadchodzącym roku wspominamy również 90 rocznicę powrotu z Częstochowy i z Łomży czcigodnych obrazów Maryi czczonych w Kodniu i Leśnej Podlaskiej, które zostały tam zesłane bądź ukryte po kasacie diecezji. Wspomnienie tych wydarzeń w naszych sanktuariach, będzie szansą przypomnienia naszej historii i dostrzeżenia roli Matki Jezusa w naszej diecezjalnej duchowości. Przygotowaniu do Jubileuszu będą służyć także nasze coroczne modlitewne spotkania i pielgrzymki, mężczyzn, kobiet i młodzieży do Pratulina, do sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich, świadków żywej wiary i czcicieli Maryi. Jesteśmy wezwani, by razem z Maryją głosić Chrystusa, który dokonał wielkich rzeczy na ziemiach, które zamieszkujemy, w rodzinach i parafiach, w których żyli nasi przodkowie i których historię my teraz tworzymy. Zachęcam zatem wszystkich Diecezjan do podjęcia inicjatyw, które zostaną podjęte w tym Roku Maryjnym. Szczególnie zapraszam na Eucharystię inauguracją duchowe przygotowania do obchodów Jubileuszu, sprawowaną w Siedleckiej Katedrze 8 grudnia br., o godz. 12.00. Na zakończenie tej Mszy św. przedstawiciele wszystkich parafii otrzymają tekst Modlitwy Jubileuszowej, która od tego dnia będzie odmawiana we wszystkich kościołach naszej diecezji.

Drodzy Siostry i Bracia! Przez ten czas dzielący nas od Jubileuszu będziemy także przybliżać wszystkim naszym wiernym wydarzenia i osoby związane z historią naszej diecezji. Pomogą nam w tym Katolickie Radio Podlasie, „Echo Katolickie”, organizowane sympozja oraz przygotowywane opracowania książkowe o naszej historii. Zachęcam wszystkich Diecezjan, aby podejmując wezwanie nowego roku liturgicznego i duszpasterskiego do głoszenia Chrystusa, dzisiaj i teraz, zaczerpnęli również ze skarbca świętości, mądrości i świadectwa jakie zostawili nam nasi przodkowie.

Na ten rok przygotowań do Jubileuszu 200-lecia naszej diecezji wszystkim z serca błogosławię. 

+Kazimierz Gurda

BISKUP SIEDLECKI