Aktualności
Jednogłośnie

Jednogłośnie

Głównym punktem sesji rady gminy Wiśniew było przyjęcie uchwały budżetowej na 2019 r. Wcześniej dyskutowano m.in. o podwyższeniu kryterium dochodowego.

Uprawniałoby ono do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 czy zmianach wieloletnich prognozy finansowych gminy. Zgodnie z przyjętą jednomyślnie uchwałą budżetową dochody gminy w 2019 r. powinny zamknąć się kwotą 25 mln zł. Z kolei wydatki mają kształtować się na poziomie 33 mln zł, z czego ponad 21 mln zł to wydatki bieżące, a ponad 11 mln zł – majątkowe. Deficyt w wysokości 8 mln zł zostanie pokryty z przychodów, które planowane są na poziomie 9 mln zł. Ponadto w ramach budżetu wyodrębniono rezerwę ogólną w kwocie 140 tys. zł, rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (63 tys. zł) oraz sumę 100 tys. zł na realizację zadań oświatowych. Ostatnią w ubiegłym roku sesję rady gminy zakończyło tradycyjne spotkanie opłatkowe. 

MLS