Diecezja
Liturgia chrztu świętego

Liturgia chrztu świętego

W tym roku już po raz siódmy odbędzie się doroczne Sympozjum Liturgiczne Diecezji Siedleckiej. Jaki jest tegoroczny temat?

Temat tegorocznego sympozjum liturgicznego jest związany z liturgią sakramentu chrztu świętego. Pierwszy referat ma przedstawić kontekst udzielania tego sakramentu, jakim jest świętowanie Paschy oraz wspólnota kościelna. Kolejne natomiast będą dotyczyły szczegółowych rytów i znaków, które wiążą się z obrzędem chrztu. Warto tu przypomnieć, że w treść najbliższego sympozjum wprowadzały poprzednie sympozja, począwszy od trzeciego, poświęcone chrześcijańskiemu wtajemniczeniu.

Kim są zaproszeni w tym roku prelegenci?

Wśród prelegentów będzie, jak każdego roku, inicjator i główny organizator tego cyklu sympozjów bp Zbigniew Kiernikowski, biblista, profesor UMK w Toruniu. Z tego samego Uniwersytetu przyjedzie drugi jego profesor, ks. dr hab. Mirosław Mróz – kierownik Zakładu Teologii Moralnej i Katolickiej Nauki Społecznej, z wykształcenia, i zamiłowania również, filozof tomista. Następni dwaj prelegenci to pracownicy naukowi KUL-u: ks. dr Andrzej Krasowski, wykładowca homiletyki i jednocześnie ojciec duchowny w Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie, oraz pochodzący z naszej diecezji ks. dr hab. Andrzej Kiciński, kierownik Katedry Katechetyki Szczegółowej Instytutu Pastoralnego KUL, zaangażowany m.in. w formację katechetów i zainteresowany katechezą dorosłych. Kolejnych prelegentów łączy już nie uniwersytet, ale zamiłowanie do sztuki. Dominikanin o. Andrzej Bujnowski jest grafikiem, muzykiem, historykiem sztuki, znawcą bizantynistyki, a Gizela Maria Skop, absolwentka muzykologii, jedna z pierwszych bliskich współpracownic ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela Ruchu Światło-Życie, działająca przy nim aż do jego śmierci, jest m.in. kompozytorką wielu pieśni liturgicznych, w tym także związanych z liturgią chrzcielną.

Czy to prawda, że w tym roku podczas Eucharystii na zakończenie sympozjum będzie sprawowana liturgia chrztu św.?

Prawda. Siedleckie sympozja liturgiczne mają to do siebie, że nie chcą poprzestawać na teorii. Wiedzą o tym zarówno zapraszani prelegenci, jak również uczestnicy sympozjów. Staramy się o to, by przekazywaniu wiedzy towarzyszyło świadectwo i w miarę możliwości osobiste przeżycie tego, o czym się słyszy. W tym roku główną rolę ma w tym spełnić wspólne przeżycie Mszy św. połączone z liturgią chrzcielną – z możliwie pełnym i wyraźnym sprawowaniu wszystkich towarzyszących jej znaków.

W jaki sposób temat sympozjum wpisuje się w realizację diecezjalnego programu duszpasterskiego?

To sympozjum, podobnie jak trzy poprzednie, dotyczące chrztu świętego, jest jednym z integralnych elementów tego programu. Sympozja mają swój rytm, niezależny od pracy w parafialnych grupach, które zatrzymują się nad zeszytami „Chrzest w życiu i misji Kościoła”. Ich rola polega jednak m.in. na dynamizowaniu tej pracy przez osoby uczestniczące w sympozjach – przez ich świadectwo i zaangażowanie. Celem sympozjów jest ożywianie i pogłębianie świadomości, że przygotowanie do chrztu oraz formacja pochrzcielna tych, którzy zostali ochrzczeni jako dzieci, są niezbędne w autentycznym rozumieniu i przeżywaniu chrześcijaństwa.

Dziękuję za rozmowę.

(xaa)