Rozmaitości
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Na zachętę zwolnienia podatkowe

Kompleksowa regulacja zasad i sposobu funkcjonowania spółdzielni rolników to cel projektu ustawy zatwierdzonej przez rząd. Rada Ministrów przyjęła także uchwałę w sprawie udzielenia zgody na dokonanie notyfikacji tego projektu w Komisji Europejskiej.

Obydwa dokumenty przedłożył minister rolnictwa. Projekt ustawy o spółdzielniach rolników zawiera przepisy zachęcające do powoływania spółdzielni i ich związków, aby stworzyć w ten sposób lepsze warunki ekonomiczne do prowadzenia działalności przez producentów rolnych.

„Przewidziany system zachęt oparto głównie na zwolnieniach podatkowych. Ponieważ stanowią pomoc publiczną, projekt wymaga notyfikacji w Komisji Europejskiej” – czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu.

Spółdzielnia ma sprzyjać dostosowaniu produkcji do potrzeb klientów, zdobywaniu nowych rynków zbytu i obniżaniu kosztów produkcji, a w efekcie osiąganiu lepszych efektów ekonomicznych w rolnictwie oraz służyć poprawie gospodarowania na obszarach wiejskich. Rolnikom zrzeszonym w spółdzielniach łatwiej sprostać wyzwaniom gospodarki rynkowej. W ocenie rządu, dzięki nowym przepisom spółdzielnie rolników będą miały silniejszą pozycję negocjacyjną wobec odbiorców ich produktów, co ma szczególne znaczenie w sytuacji dużej presji na obniżanie cen.

Prowadzenie działalności gospodarczej

Projekt zakłada, że spółdzielnia rolników jest dobrowolnym zrzeszeniem osób fizycznych lub prawnych prowadzących gospodarstwo rolne lub działalność rolniczą oraz osób niebędących rolnikami, zajmujących się przechowywaniem, magazynowaniem, sortowaniem, pakowaniem lub przetwarzaniem produktów rolnych lub grup tych produktów bądź ryb. Spółdzielnię będzie mogło założyć co najmniej dziesięciu rolników. Ma ona prowadzić wspólną działalność gospodarczą w interesie członków. Chodzi o planowanie przez rolników produkcji rolnej oraz dostosowywanie jej do warunków rynkowych, m.in. poprzez zwiększenie podaży produktów. Z drugiej strony będzie m.in. zajmowała się zaopatrzeniem członków spółdzielni w środki do produkcji.

Według CIR podmioty, które uzyskały status spółdzielni rolników, będą mogły również prowadzić działalność gospodarczą polegającą na przechowywaniu, konfekcjonowaniu i standaryzacji produktów wyprodukowanych przez rolników. Spółdzielnie będą mogły także zająć się sprzedażą i przetwarzaniem produktów oraz ich obrotem, a także upowszechnianiem wśród swoich członków korzystnych dla środowiska metod uprawy, technologii produkcji lub metod gospodarki odpadami.

W interesie spółdzielców

W skład rady nadzorczej spółdzielni jako organu kontrolnego będą mogli być wybierani jedynie jej członkowie będący rolnikami. Ma to zapewnić spółdzielni charakter rolniczy i dbałość o interesy rolników. Projekt ponadto wprowadza zasady gospodarowania w spółdzielniach, w tym wykorzystywania nadwyżki bilansowej oraz tworzenia funduszy własnych. Zawiera również przepis, który umożliwi pokrywanie strat bilansowych poniesionych przez spółdzielnię rolników w danym roku, w kolejno następujących po sobie pięciu latach obrotowych.

W projekcie wskazano także przypadki, kiedy będzie można zlikwidować spółdzielnię, oraz wprowadzono przepisy karne, które będą stosowane wobec członków organów spółdzielni lub likwidatora w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

Ustawa ma wejść w życie po 30 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku ustaw.

HAH