Region
Źródło: arch.
Źródło: arch.

Nie tylko o budżecie

31 stycznia w Urzędzie miasta odbyła się XVI sesja Rady Miasta. W porządku obrad znalazły się głosowania w sprawie: zmian w tegorocznym budżecie miasta, określenia maksymalnej stawki za wywóz odpadów komunalnych oraz zasad funkcjonowania stołówek szkolnych.

Sokołowscy rajcy przegłosowali zmiany w budżecie miasta na 2008 r. i zwiększyli wydatki w 7 działach. Najwięcej, bo aż o 1,3 mln zł w dziale „różne rozliczenia” (dotyczy odpowiedzialności miasta Sokołów Podlaski po przejęciu spadku za długi zmarłego A. Dębskiego). Na transport i łączność przeznaczono ponad 450 tys., a na kulturę fizyczną i sport – 438 tys. W sumie wydatki budżetowe wzrosły o 2,683 mln zł. Dokładnie o taką samą kwotę zwiększono tegoroczne wpływy w dziale „przychody z innych rozliczeń krajowych”. W skrócie budżet Sokołowa Podlaskiego na 2008 r. przedstawia się następująco: dochody to nieco ponad 51 mln zł, wydatki – ponad 56,3 mln, a deficyt sięgnie 5,3 mln, a więc stanowi 10,4% dochodów miasta.

– Jestem zadowolona z tegorocznego budżetu – mówi Sławomira Dola, skarbnik powiatu sokołowskiego. Jesteśmy na dobrej drodze do tego, aby znaczna część wyznaczonych zadań została zrealizowana. Na pewno uda nam się zrealizować te w zakresie budżetu bieżącego. Jeśli chodzi o inwestycje, na które miasto ma wpływ, będą zrealizowane, chyba że wystąpią jakieś nieprzewidziane okoliczności. Bardzo też chcemy, żeby były zrealizowane te przy współudziale środków unijnych, bo mają wpływ na poprawę infrastruktury i wizerunek miasta, czyli po prostu ułatwiają życie w naszym mieście – dodaje.

Kolejną kwestią podjętą w czasie sesji było głosowanie nad projektem uchwały dotyczącej funkcjonowania stołówek w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez miasto i odpłatności za przygotowywane w nich posiłki. Zgodnie z przyjętą uchwałą, od 1 lutego to dyrektorzy placówek decydują, czy ze stołówek w szkołach i przedszkolach może korzystać ktoś poza młodzieżą szkolną i wychowankami przedszkoli. Radni ustalili, że z takich posiłków mogą korzystać również m.in. pracownicy szkół, renciści, emeryci. Ustanowiono też zasady odpłatności – inne dla uczniów i osób z zewnątrz. Zezwolono również na kupowanie, za zgodą dyrektora jednostki, pojedynczych posiłków. Co ważne, uczniowie i wychowankowie będą pokrywali jedynie koszt produktów potrzebnych do przygotowania posiłków, a pozostałe koszty zwróci budżet miasta.

Podczas sesji ostała również przyjęta uchwała dotycząca zmiany określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Ustalono, że maksymalna stawka za odbiór 1 m³ zmieszanych, niesegregowanych odpadów komunalnych to 90 zł netto, a za opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości – 35 zł. Uchwała wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Magdalena Szewczuk