Rozmaitości
Nowe stawki

Nowe stawki

Od 1 marca zmieniają się kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 28 lutego 2017 r.

Spowodowane to jest wskaźnikiem waloryzacyjnym wynoszącym 100,44%. Jeżeli kwota waloryzacji wyniesie mniej niż 10 zł, świadczenia podwyższa się poprzez dodanie kwoty 10 zł do kwoty świadczenia przysługującej w dniu 28 lutego 2017 r. W taki sposób od dnia 1 marca zostaną podwyższone wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 28 lutego.

Jeżeli w wyniku podwyżki świadczenie jest niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2017 r. – 1 tys. zł), podwyższa się je z urzędu do minimalnej.

Kto ile?

Od 1 marca wysokość renty socjalnej wynosi 840 zł, a łączna kwota renty socjalnej i renty rodzinnej rolniczej nie może przekroczyć 2 tys. zł. Od zwaloryzowanej kwoty świadczenia emerytalno-rentowego zostanie potrącona zaliczka na podatek dochodowy i składka na ubezpieczenie zdrowotne. Wzrastają również kwoty dodatków przysługujących do emerytur oraz rent i wyniosą: dodatek pielęgnacyjny – 209 zł 59 gr, dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 314 zł 39 gr, dodatek za tajne nauczanie – 209 zł 59 gr, dodatek kompensacyjny – 31 zł 44 gr, dodatek dla sieroty zupełnej – 393 zł 93 gr. Wysokość maksymalna świadczeń pieniężnych przysługujących byłym żołnierzom górnikom i osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR wyniesie 209 zł 59 gr.

Nie zmienia się wysokość: ryczałtu energetycznego (166 zł 05 gr miesięcznie), zasiłku pogrzebowego (4 tys. zł), zasiłku chorobowego (10 zł za każdy dzień czasowej niezdolności do pracy trwającej nieprzerwanie co najmniej przez 30 dni), zasiłku macierzyńskiego (1 tys. zł miesięcznie).

Nowe

W związku z nową kwotą przeciętnego wynagrodzenia zmienią się również dopuszczalne kwoty dodatkowych przychodów osiąganych przez emerytów i rencistów. I tak od dnia 1 marca kwoty te wynoszą: 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 2953 zł 30 gr (przychody do tej kwoty nie powodują żadnych zmniejszeń emerytury/renty), 130% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego – 5484 zł 60 gr (przychody przekraczające tę kwotę powodują zawieszenie emerytury/renty), przychody między kwotą 2953 zł 30 gr a 5484 zł 60 gr powodują zmniejszenie emerytury lub renty maksymalnie o kwotę 565 zł 53 gr, a w przypadku renty rodzinnej, do której uprawniona jest jedna osoba, kwota maksymalnego zmniejszenia wynosi 480 zł 73 gr.

Bez względu na wysokość osiąganego przychodu nie podlegają zawieszeniu ani zmniejszeniu świadczenia osób, które mają ustalone prawo do emerytury rolniczej i osiągnęły powszechny wiek emerytalny. Emeryci ci mogą zarobkować bez ograniczeń. Dotyczy to również osób uprawnionych do częściowej emerytury rolniczej.


Do 1 tys. zł nie zostaną podwyższone:

* tzw. wcześniejsze emerytury rolnicze,

* emerytury częściowe,

* świadczenia, których wypłata została zawieszona stosownie do art. 28 lub 34 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (w związku z prowadzeniem działalności rolniczej lub osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia),

* emerytura i renta z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej emerytury pracowniczej (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i KRUS), z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną,

* emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata.

JAG