Region
Podatki bez zmian?

Podatki bez zmian?

Rada Miasta i Gminy Łosice uchwaliła nowe stawki podatków na 2010 r. Ustalono, że te od nieruchomości i środków transportu pozostaną na niezmienionym poziomie.

Radni postanowili, że nie będą ich zmieniać ze względu na ogólną sytuację gospodarczą w Polsce i problemy, z jakimi borykają się przedsiębiorcy. – Rada uznała, że podwyższenie podatków nie wpłynęłoby znacząco na zwiększenie dochodów gminy i dlatego pozostawiono je na poziomie tego roku lub obniżono, jak podatek rolny. Nie spowoduje to jednak drastycznych załamań budżetu. Pozostawienie obciążeń podatkowych na dotychczasowym poziomie ma ułatwić mieszkańcom gminy prowadzenie działalności gospodarczej – wyjaśnia burmistrz Janusz Kobyliński.

Zwolnienia podatku od nieruchomości obejmują grunty i budynki związane z prowadzeniem działalności kulturalnej, kultury fizycznej i sportu, grunty zajęte na potrzeby robót publicznych oraz budynki będące własnością emerytów i rencistów, których głównym źródłem utrzymania jest emerytura i renta, z wyjątkiem związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zwolnienia od podatku od środków transportowych dotyczą pojazdów związanych z ochroną przeciwpożarową i będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych miasta i gminy Łosice.

Obniżka dotyczy natomiast podatku rolnego. Cena żyta, która jest podstawą do jego obliczenia, została obniżona o 5,3%, tj. z 36 zł/q do 34,1 zł/q.

Więcej emocji i kontrowersji wśród radnych wzbudziły uchwały dotyczące zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków oraz określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych, a także transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy. Po Nowym Roku za każdy m3 wody łosiczanie zapłacą 2,15 zł, natomiast za m3 ścieków 3,60 zł. Stała opłata abonamentowa będzie wynosić 2,94 zł. Do cen tych należy doliczyć VAT.

Z 1 stycznia 2010 r. obowiązywać mają też nowe ceny za odbiór nieczystości stałych. Za usługę w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenach wiejskich zapłacimy 65 zł za m3, a na terenie miasta 60 zł. Natomiast za odbiór nieczystości ciekłych odpowiednio – na terenach wiejskich – 35 zł za m3, a na terenie miasta 25 zł. Prezes „Kom-Gaz” w Łosicach Roman Pudłowski uważa, że podwyżki przyjęte przez radnych są bardzo umiarkowane, a do tej formy działalności spółka dopłaca.

Tadeusz Nieścioruk