Diecezja
Źródło: xMCz
Źródło: xMCz

Podjąć odpowiedzialność za Kościół

W sobotę, 19 listopada w auli Wyższego Seminarium Duchownego w Nowym Opolu pod przewodnictwem biskupa siedleckiego odbyło się trzecie spotkanie Stałego Zespołu Synodalnego.

Po odśpiewaniu hymnu Synodu i modlitwie, ks. Marek Paluszkiewicz odczytał protokół z poprzedniego spotkania. Następnie ks. Mateusz Czubak z ramienia Sekretariatu Synodu przedstawił sprawozdanie z pracy nad dokumentem „Lineamenta” w diecezji siedleckiej.

– Na początku września 2011 r. bp Zbigniew Kiernikowski wraz z członkami Komisji Przygotowawczej i Sekretariatu opublikował wstępny dokument „Lineamenta”. Dokument został wydany w 10 tys. egzemplarzy, a następnie przekazany parafiom oraz przedstawicielom wspólnot, ruchów i stowarzyszeń działających na terenie naszej diecezji. Podstawowym celem tego dokumentu było zapoznanie diecezjan z głównymi tematami, którymi zajmie się II Synod Diecezji Siedleckiej, a także zmotywowanie duszpasterzy i wiernych do refleksji nad treścią tego dokumentu, co miało znaleźć konkretny wyraz m.in. w odpowiedziach na pytania zawarte w „Lineamenta” – mówił. Podał także dane statystyczne nadesłanych zgłoszeń (patrz ramka). – Wśród wniosków i postulatów nadesłanych do Sekretariatu, jak refren powtarza się wołanie o nową ewangelizację w parafiach i rodzinach; o życie zgodne z wyznawaną wiarą; o systematyczną katechezę dorosłych – podsumował ks. Czubak.

W słowie pasterskim skierowanym do zebranych ksiądz biskup, nawiązując do sprawozdania, podkreślił, że pewne postulaty przesłane do Sekretariatu Synodu są słuszne i będziemy się nad nimi zastanawiać, inne zaś zostały już uregulowane prawem Kościoła. – Wielu problemów nie rozwiąże powołanie takich czy innych struktur, nawet szkół nowej ewangelizacji. W ewangelizacji najważniejsze jest osobiste świadectwo wierzących, którzy ze względu na Ewangelię gotowi są tracić swoje życie – mówił bp Kiernikowski. – Im więcej głosów włączy się w pracę Synodu, tym lepiej. Nie chodzi o sztuczne wywoływanie tematów, ale podjęcie wspólnej refleksji i odpowiedzialności za Kościół. Ponadto biskup przypomniał, że jest za formułą otwartego radia, a nie konfesyjnego. – Jako wierzący nie możemy zapomnieć, że nawet ktoś, kto jest do nas wrogo nastawiony, potencjalnie może zostać chrześcijaninem, jeśli dotrze do niego kerygmat i wejdzie na drogę nawrócenia. Jesteśmy społecznością nie tylko niedoinformowaną, ale niedoformowaną. Podstawą życia Kościoła jest jedność w imię Jezusa Chrystusa. Ta jedność oznacza zdolność umierania za drugiego. My wszyscy potrzebujemy nawracania się do tej jedności. Kościół jest otwarty dla wszystkich. Zadaniem biskupa jest stać na straży jedności i właściwego odniesienia Oblubienicy do Oblubieńca – Kościoła do Chrystusa. Kiedy widzę, że relacja Kościoła z Oblubieńcem jest zagrożona, muszę interweniować – mówił bp Kiernikowski. Ponadto zapowiedział uroczyste otwarcie Synodu, które nastąpi w sobotę, 9 czerwca w obecności zaproszonych gości z Watykanu – kard. Angelo Sodano i abp. Antoniego Stankiewicza.

W drugiej części spotkania zebrani dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat dokumentu „Lineamenta”. Pojawiły się m.in. postulaty, aby w trakcie prac Synodu modlić się do Ducha Świętego, słuchać słowa Bożego, nawiązać do książki Karola Wojtyły „U podstaw Odnowy”, zatroszczyć się o duszpasterstwo samorządowców, jasno określić zadania katechezy i lekcji religii w szkole.

Na zakończenie spotkania ks. prałat Piotr Sawczuk przedstawił główne linie dalszej pracy synodalnej oraz szkic regulaminu Synodu. Komisja Przygotowawcza przekształci się w Komisję Główną, która będzie w sobie skupiać przewodniczących wszystkich Komisji. W ramach 9 Komisji Synodalnych planowane są 23 podkomisje.


Do Sekretariatu Synodu (do 15 listopada) wpłynęło łącznie drogą mailową i tradycyjną pocztą 128 listów zawierających osobiste refleksje, sugestie i postulaty skierowane do Synodu. Większość listów była podpisana imieniem i nazwiskiem. 73 listy pochodziły od osób indywidualnych (księży, katechetów, przedstawicieli wspólnot i stowarzyszeń, małżonków). 55 listów nadesłano z parafii w formie protokołu, w tym jeden ze zgromadzenia sióstr benedyktynek, jeden z Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Siedlcach, jeden od grupy uczniów zorganizowanej przez katechetkę. W poszczególnych parafiach pod kierunkiem księży proboszczów zawiązały się wstępne zespoły robocze, w których podjęto refleksję nad treścią „Lineamenta”. W takich zespołach pracowało łącznie 487 osób.

ks. Mateusz Czubak