Aktualności
Podwyżka w czasach kryzysu

Podwyżka w czasach kryzysu

Po burzliwej dyskusji radni powiatowi przyjęli budżet na 2013 r. Plan finansowy zakłada dochody na poziomie 31,5 mln zł, wydatki wyniosą ok. 30,2 mln zł.

Nadwyżka w wysokości 1,3 mln zł przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających w tym roku.

Nieuregulowane przez gminy Huszlew i Olszankę zobowiązania za inwestycje drogowe w kwocie 918 tys. zmusiły zarząd powiatu do zmiany budżetu. Towarzyszyły temu emocje i dramatyczny apel starosty Czesława Gizińskiego o akceptację nowego planu. Ostatecznie uchwałę przyjęto. Wcześniej przewodnicząca rady Grażyna Kasprowicz przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.

– Uważam, że budżet powiatu łosickiego na 2013 r. nie odzwierciedla naszych ambicji. Jest on jednak zaplanowany na miarę naszych możliwości – mówił podczas sesji starosta Cz. Giziński, dodając, iż plan finansowy nie uwzględnia ewentualnych środków zewnętrznych na inwestycje. – Realizacja budżetu będzie zależała od wielu czynników, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, m.in. od tego, czy Olszanka i Huszlew spłacą swoje długi wobec powiatu. Jeśli tak się stanie, inwestycje pozostaną na tym samym poziomie, co w latach 2011-2012. Jestem przekonany, że pozyskamy też dodatkowe dochody – stwierdził starosta.

Dyskusję wzbudził też projekt uchwały w sprawie ustalenia nowych diet dla radnych. Podwyżkę w wysokości 100 zł otrzymają trzej samorządowcy, którzy zasiadają w komisjach i nie pełnią żadnej innej funkcji. Teraz za udział w posiedzeniach będą otrzymywać 600 zł. Wysokość miesięcznych diet dla pozostałych radnych pozostanie bez zmian: przewodniczący – 1600 zł, wiceprzewodniczący – 700 zł, radni – członkowie zarządu – 900 zł, przewodniczący komisji stałych – 700 zł. Za przyjęciem uchwały głosowało ośmiu radnych, czterech było przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

Warto podkreślić, że komisja budżetowa proponowała zmniejszenie diety przewodniczącej i zwiększenie o 50 zł uposażeń dla wiceprzewodniczącego i przewodniczących komisji stałych. W ramach tej uchwały postulowano podwyżkę o 100 zł dla radnych pozostających bez dodatkowych funkcji. Za taką propozycją głosowało pięciu samorządowców, sześciu było przeciw i jeden wstrzymał się od głosu. Uchwała została odrzucona.

TN