< Powrót
Kablowanie linii w sieciach energetycznych PGE Dystrybucja

Kablowanie linii w sieciach energetycznych PGE Dystrybucja


PGE Dystrybucja, spółka z Grupy PGE, systematycznie modernizuje swoją infrastrukturę elektroenergetyczną. Jednym z najważniejszych zadań inwestycyjnych jest kablowanie, czyli przenoszenie linii napowietrznych pod powierzchnię ziemi, którego celem jest ograniczenie do minimum uszkodzeń powodowanych działaniem żywiołów.

   

Dynamiczne zjawiska atmosferyczne mają wpływ na awaryjność sieci napowietrznych. Przewody narażone są na uszkodzenie, a co za tym idzie, rośnie ryzyko pojawienia się przerw w dostawach energii elektrycznej.

Na terenie działania PGE Dystrybucja znajduje się ponad 380 tys. km linii energetycznych wszystkich napięć, które odpowiadają za dostarczanie energii do ponad 5,7 mln odbiorców na terenie wschodniej i centralnej Polski. Linie średniego napięcia (SN) obejmują 115 tys. km.

PGE Dystrybucja, dostrzegając potrzebę podniesienia niezawodności i pewności zasilania odbiorców, od trzech lat realizuje program kablowania sieci średniego napięcia (SN) – PK 30, który zakłada zmianę struktury sieci poprzez zwiększenie udziału linii kablowych do minimum 30 procent do 2026 roku. Są to działania o znaczeniu strategicznym – spółka kompleksowo rozbudowuje i modernizuje sieci dystrybucyjne, by zapewnić odbiorcom jak najlepsze parametry jakościowe energii elektrycznej oraz zminimalizować ryzyko wystąpienia uszkodzeń, które mogą powodować awarie masowe. Według założeń programu długość linii kablowych średniego napięcia (SN), jaka zostanie położona na obszarze PGE Dystrybucja, wyniesie łącznie ponad 11 tys. km, przy jednoczesnym demontażu około 8,8 tys. km istniejących linii napowietrznych. Inwestycje w tym zakresie wspierane są przez środki pochodzące z emisji akcji przeprowadzonej przez PGE o wartości 3,2 mld zł. Połowa środków została przeznaczona na inwestycje w infrastrukturę sieciową, związane z transformacją energetyczną.

Realizacja tak ambitnego zadania jest możliwa dzięki nieustannemu rozwojowi spółki. Nasze największe inwestycje wiążą się z podniesieniem bezpieczeństwa energetycznego dla odbiorców. To dlatego tak szczegółowo zaplanowano modernizację i rozwój sieci elektroenergetycznej średniego napięcia – mówi prezes zarządu PGE Dystrybucja, Jarosław Kwasek. – Linie kablowe, w porównaniu do linii napowietrznych, są odporne na uszkodzenia wynikające z czynników atmosferycznych. To właśnie gwałtowne wichury, intensywne opady śniegu czy ulewne deszcze bywają najczęstszą przyczyną awarii masowych. Umieszczając przewody pod powierzchnią ziemi, znacznie ograniczymy ryzyko nieplanowanych wyłączeń – dodaje prezes Kwasek.

PGE Dystrybucja na potrzeby kablowania linii SN zakupiła specjalistyczne maszyny, które stosują system układania kabli pod powierzchnią ziemi metodą płużenia. Zestaw składa się z dwóch pojazdów. Pierwszy z nich – jednostka układająca – jest przymocowany do lemiesza pługa w sposób umożliwiający jego regulację, co pozwala elastycznie dopasować konstrukcję do wszelkich krzywizn i nierówności terenu. Pojazd wyciągający – drugi pojazd stanowiący zestaw – zakotwicza się do podłoża za pomocą płyty stabilizującej i ciągnie pług ze stałą siłą do 180 ton przez każdy teren lub wodę, układając podwójny ciąg kablowy. Kable przewożone są na bębnie zamocowanym na pługu.

   

Nowoczesne urządzenia są w stanie położyć ok. 5 km linii kablowej dziennie, co zdecydowanie przyspiesza czas realizacji inwestycji. Wymierną korzyść stanowią także koszty niższe niż w przypadku tradycyjnej metody układania kabli pod powierzchnią ziemi. Przebudowa sieci napowietrznej na kablową wyeliminuje konieczność prowadzenia cyklicznych zabiegów konserwacyjnych związanych z eksploatacją sieci napowietrznej, takich jak wycinka gałęzi i drzew w obrębie linii. Realizowany program PK 30 zwiększa niezawodność i pewność pracy sieci, zapewniając tym samym ciągłość dostaw energii elektrycznej do odbiorców, niezależnie od warunków atmosferycznych.

Maszynowa technologia układania kabla przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim pozwoli skrócić czas budowy linii, co przełoży się bezpośrednio na efekty w programie kablowania. Obecnie pietą achillesową utrzymania linii napowietrznych są wyłączenia i awarie spowodowane niezależnymi czynnikami atmosferycznymi tj. śnieżyce, wichury czy ulewne deszcze. Skablowanie sieci pozwala wyeliminować takie zagrożenia. Program kablowania sieci w perspektywie czasu zdecydowanie zmniejszy liczbę i czas trwania przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców.

Wszelkie inwestycje, jakie są realizowane w PGE Dystrybucja, mają na celu podniesienie niezawodności dostaw energii, ale także usprawnienie pracy sieci elektroenergetycznych w regionie. Jesteśmy świadomi konieczności rozwoju infrastruktury, który jest warunkiem rozwoju gospodarczego gmin znajdujących się na terenie działania spółki – mówi prezes Jarosław Kwasek. – Zależy nam na tym, by dostawy energii elektrycznej do mieszkańców i instytucji były pewne i niezakłócane przez niespodziewane zjawiska atmosferyczne. Stąd wynika tak ogromny nacisk, jaki kładziemy na program związany z kablowaniem sieci – dodaje.

Umieszczanie przewodów pod powierzchnią ziemi ma niewątpliwie wiele zalet dla lokalnych odbiorców. Zmniejszenie ryzyka powstawania awarii masowych oraz zwiększanie możliwości przyłączeniowych nowych odbiorców oraz wytwórców energii wykorzystujących OZE przekłada się również na rozwój regionu. W ślad za bezpieczeństwem energetycznym i odpowiednimi parametrami sieci idą inwestorzy, którzy poszukują terenów umożliwiających stabilny rozwój przedsiębiorstw.

Stale rośnie liczba napowietrznych linii energetycznych typowanych do kablowania. Planując prace, PGE Dystrybucja nie zapomina o konieczności dbania o przyrodę oraz walory krajobrazowe.

Kablowanie, czyli umieszczanie przewodów pod powierzchnią ziemi, jest technologią przyjazną środowisku, ponieważ do minimum ograniczane są prace eksploatacyjne konieczne przy liniach napowietrznych, takie jak konserwacja urządzeń czy wycinka drzew znajdujących się w sąsiedztwie przewodów. Te korzyści dostrzegamy zwłaszcza w przypadku linii przebiegających przez tereny leśne i trudnodostępne, gdzie każda interwencja energetyków może zaburzać ekosystem – mówi prezes Jarosław Kwasek. – Zaletą linii kablowych jest ich mniejsza uciążliwość dla otoczenia – przewody ukryte pod ziemią nie ingerują w krajobraz i niosą mniejsze zagrożenie pożarowe – dodaje prezes.

PGE Dystrybucja, realizując program kablowania, podąża za ogólnoeuropejskimi trendami dbając jednocześnie o bezpieczeństwo energetyczne odbiorców na terenie swojego działania oraz umożliwiając lokalnym samorządom rozwój gospodarczy poprzez zwiększanie zdolności przyłączeniowych swoich sieci.

Szereg zadań inwestycyjnych z zakresu kablowania linii SN dofinansowana jest ze środków z rządowego Funduszu Reprywatyzacyjnego w ramach projektu „Dystrybucja Przyszłości” obejmującego modernizację i rozwój sieci, spełniając tym samym założenia strategii Grupy PGE wpisane w Politykę Energetyczną Polski.