< Powrót
PGE Dystrybucja dba o rozwój swojej sieci na terenie całego kraju

PGE Dystrybucja dba o rozwój swojej sieci na terenie całego kraju


Kolejne inwestycje mają na celu m.in. poprawę bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej dla odbiorców i przyłączanie nowych mocy ze źródeł „zielonej” energii – OZE.

 

STACJA W ŁOMŻY

PGE Dystrybucja modernizuje stację 110/15 kV Łomża 1 na terenie działania białostockiego oddziału spółki. Inwestycja znacząco poprawi pewność zasilania dla ponad 100 tys. mieszkańców Łomży i okolic. Koszt prowadzonej inwestycji to ponad 30 mln zł.

Podpisana w czerwcu 2022 r. umowa na przebudowę stacji Łomża 1 ma na celu dostosowanie infrastruktury elektroenergetycznej do obowiązujących standardów oraz poprawę parametrów zasilania mieszkańców województwa podlaskiego. Rozdzielczy Punkt Zasilający (RPZ) Łomża 1, który bierze udział w wyprowadzeniu mocy z Elektrowni Ostrołęka, stanowi strategiczny element sieci elektroenergetycznej w regionie, a sama przebudowa stacji wpłynie bezpośrednio na pewność zasilania ponad 100 tys. mieszkańców Łomży i okolic.

 

Ekologiczne stanowiska

W ramach prowadzonych prac wymieniono i uruchomiono jednosystemową, sekcjonowaną 54-polową rozdzielnicę średniego napięcia (SN) oraz wybudowano nowe napowietrzne stanowiska transformatorów uziemiających SN z misami olejowymi. Obecnie w trakcie przebudowy jest rozdzielnia 110 kV. Na terenie
w/w rozdzielni trwają prace związane z budową nowych ekologicznych stanowisk transformatorów mocy 110/15 kV z separacją oleju oraz prowadzona jest modernizacja pól liniowych 110 kV w zakresie wymiany aparatury pierwotnej na nową. Kontynuowane są także prace związane z okablowaniem szaf sterowniczych w pomieszczeniu nastawni czy budową kanałów kablowych. Na terenie stacji wytyczono trasę kabla wysokiego napięcia (WN) do nowo wybudowanego pola liniowego Łomża 2. Wspomniany kabel 110 kV w niedalekiej przyszłości zastąpi linię napowietrzną 110 kV pomiędzy stacją Łomża 1, a stacją Łomża 2, która połączona jest linią 110 kV z Elektrownią w Ostrołęce.

 

Nowocześnie, automatycznie

Zmieni się też wiele w zakresie automatycznego sterowania samą stacją. Stacyjna Elektroenergetyczna Automatyka Zabezpieczeniowa (EAZ) zostanie zastąpiona nowoczesnymi urządzeniami cyfrowymi współpracującymi z systemem telemechaniki. Będzie to stacja w pełni zautomatyzowana, niewymagająca fizycznej obsługi.

Przed energetykami jeszcze szereg prac modernizacyjnych związanych
m.in. z przebudową napowietrznej rozdzielnicy 110 kV w zakresie kolejnych pól liniowych i funkcyjnych oraz prace wykończeniowe w nowym pomieszczeniu nastawni.

Rozdzielnia 110 kV w stacji Łomża 1 to istotny element całej sieci energetycznej województwa podlaskiego. Dzięki bezpośredniemu połączeniu tej stacji
z Elektrownią Ostrołęka zapewnione jest bezpieczeństwo energetyczne dla mieszkańców zachodniej części Podlasia. Energia elektryczna, która trafia
z w/w elektrowni do stacji Łomża 1 i Łomża 2, rozdzielana jest ciągami liniowymi 110 kV w kierunku Białegostoku czy też – za pośrednictwem stacji 110/15 kV Zambrów – w kierunku Wysokiego Mazowieckiego.

 

 

„ZIELONA” ENERGIA W ŁÓDZKIM

PGE Dystrybucja, spółka z Grupy PGE, uruchomiła nową stację 110/15kV Żelechlinek w województwie łódzkim. Dzięki inwestycji możliwe będzie przyłączanie nowych mocy ze źródeł OZE. Nowo powstały obiekt wzmocni także pewność zasilania okolicznych klientów.

Nowy GPZ pozwolił na przyłączenie generacji OZE, przy jednoczesnym zwiększeniu potencjału przyłączeniowego oraz poprawie pewności zasilania i elastyczności systemu elektroenergetycznego. Dotychczasowy układ zasilania lokalnych sieci średniego napięcia (SN) był oparty na źródłach mocy z GPZ Tomaszów oraz GPZ Rawa Mazowiecka.

 

Energia dla rozwoju lokalnego

Dzięki wyprowadzeniu linii SN z nowego GPZ Żelechlinek i powiązaniu ich z istniejącą siecią wzrośnie jakość oraz parametry dostarczanej energii, jak również pewność zasilania, a także zwiększą się możliwości dalszego rozwoju sieci dystrybucyjnych, a zwiększenie mocy ułatwi przyłączanie nowych odbiorców, z wyraźnym potencjałem do stymulowania rozwoju lokalnych firm i przedsiębiorstw. Dodatkowym atutem będzie także możliwość oferowania przyłączonym klientom wygenerowanej „zielonej energii”.

Ukończona przez Łódzki Oddział PGE Dystrybucja budowa stacji GPZ Żelechlinek oraz towarzyszącej jej linii wysokiego napięcia (WN) jest doskonałym przykładem udanego łączenia inwestycji służących optymalnemu wykorzystaniu generacji OZE, wzmocnieniu potencjału dystrybucyjnego oraz zwiększeniu dostaw energii i możliwości przyłączeniowych.

W ramach inwestycji w Żelechlinku powstał m.in. budynek stacyjny o powierzchni niemal 500 m2, zainstalowano transformator 110/15 kVA o mocy 10 MW, wybudowano także 12-polową rozdzielnię średniego napięcia (SN) z możliwością dalszego zwiększania ilości wyjść mocy. Oddana do użytku w styczniu 2024 r. stacja kosztowała blisko 21 mln zł. Z kolei budowa dwutorowej linii zasilającej WN o długości 6,6 km, pozwalającej wyprowadzić generację OZE do sieci przesyłowej, wyniosła 12,5 mln zł.

 

 

Lepsze wykorzystanie energii z OZE

Obie inwestycje powstały na terenie, który dzięki dogodnemu położeniu sprzyja rozwojowi odnawialnych źródeł energii, farm wiatrowych oraz fotowoltaiki (PV). Aktualnie na ukończeniu jest pierwsza z nich – farma wiatrowa o mocy 22 MW, przyłączona do sieci wysokiego napięcia. Wydane zostały także warunki przyłączenia dla czterech kolejnych PV o łącznej mocy 30 MW, a w ostatnim czasie dwóch kontrahentów wystąpiło o wydanie warunków dla farm fotowoltaicznych o mocy 9,9 oraz 5 MW.

Budowa stacji GPZ powoduje także, że generowana w źródłach odnawialnych energia, która byłaby dostarczana do linii wysokich napięć i przesyłana dalej, może być spożytkowana na miejscu. Pozwala to ograniczać straty związane z jej przesyłem i maksymalnie zagospodarowywać moce dostarczane do sieci dystrybucyjnej.

 

Inwestycje za 4,2 mld zł

PGE Dystrybucja stale rozwija potencjał przyłączania nowych odbiorców, zwiększa wolumen przesyłanej energii elektrycznej ze szczególnym uwzględnieniem stale rosnącego udziału OZE w dystrybuowanym miksie. Poprzez realizowane inwestycje spółka zwiększa pewność zasilania oraz parametry jakościowe dostarczanej energii. Sumaryczne nakłady inwestycyjne w 2023 r. przekroczyły 4,2 mld zł, a plan na 2024 r. zakłada ich utrzymanie na nie mniejszym poziomie.