Rozmaitości
Prawo na co dzień

Prawo na co dzień

W rubryce „Prawo na co dzień” na pytania odpowiadają specjaliści z siedleckiej kancelarii ARS Suchożebrski. nadsyłać je można droga pocztową („Echo Katolickie”, ul. Świrskiego 43A, 08-110 Siedlce), telefoniczną (025 644-48-00) lub elektroniczną (echokatolickie@op.pl). Więcej na: www.arss.pl.

Czy mężczyzna mający 60 lat może przejść na wcześniejszą emeryturę, jeżeli ma przepracowanych ponad 35 lat i zostanie zwolniony z zakładu pracy z powodu likwidacji stanowiska pracy lub z powodu likwidacji zakładu pracy? Czytelnik Stoczek Wegrowski

Obowiązujące przepisy nie dają możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę mężczyźnie w wieku 60 lat, który posiada 35-letni okres zatrudnienia i utracił pracę z powodu likwidacji stanowiska pracy bądź z powodu likwidacji pracodawcy. Osoba ta może ubiegać się jedynie o przyznanie świadczenia przedemerytalnego. Odnośnie wcześniejszej emerytury dla mężczyzny, sytuacja może jednak ulec zmianie – z uwagi na nowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.

Przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przyznają kobietom i mężczyznom urodzonym przed 1 stycznia 1949 r., którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego, nieograniczone w czasie prawo do przejścia na wcześniejszą emeryturę. Art. 29 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS określa niektóre przesłanki, jakie muszą oni w tym celu spełnić. Warunki te zostały ustalone odrębnie dla kobiet i mężczyzn. Obowiązujące przepisy nie dają możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę mężczyźnie w wieku 60 lat, który posiada 35-letni okres zatrudnienia. Mężczyźnie takiemu na podstawie odrębnych przepisów, przysługuje jedynie prawo do świadczenia przedemerytalnego, o ile rozwiązano z nim stosunek pracy z powodu likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych.

 

Czy komornik ma prawo zająć cały zasiłek dla bezrobotnych?

Co do możliwości egzekucji wierzytelności przez komornika z zasiłku dla bezrobotnych przepis k.p.c. ustanawia generalną zasadę, że zasiłek dla bezrobotnych podlega egzekucji. Art. 833 §1 k.p.c. stanowi, że wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. § 2 in fine tego art. przewiduje odpowiednie stosowanie §1 także do wszystkich świadczeń powtarzających się, których celem jest zapewnienie utrzymania. Pobierający zasiłki są zrównani z pracownikami w zakresie uprawnień z ubezpieczenia społecznego i wynikających z ciągłości pracy. Wynika stąd, że zasiłki zastępują bezrobotnym wynagrodzenie za pracę w okresie przejściowym między jednym zatrudnieniem a następnym i z wynagrodzeniem tym są blisko związane i że bezrobotni w czasie ich pobierania nie tracą istotnych uprawnień pracowniczych, co dodatkowo uzasadnia stwierdzenie, że nie są to świadczenia o ściśle socjalnym charakterze, chronione w ramach art. 831 §1 pkt 2 k.p.c., lecz wynikające z ustawy zabezpieczenie środków utrzymania, którego podstawa, a często także wysokość, przemawia za równorzędnym z wynagrodzeniami pracowniczymi traktowaniem. Skoro do egzekucji z zasiłku dla bezrobotnych stosujemy przepisy Kodeksu pracy, to oczywiste jest ograniczenie wysokości egzekwowanej wierzytelności do wartości określonej w prawie pracy.

 

Jestem rolnikiem. W tym roku skończyłem 55 lat i chciałbym ubiegać się o rentę strukturalną. Słyszałem, że aby ubiegać się o rentę strukturalną, nie można 5 lat wstecz korzystać z działania, np. modernizacja gospodarstw rolnych. Czy to prawda?

Nie. Może Pan skorzystać ze wsparcia UE w postaci renty strukturalnej. Jeżeli nie minął okres tzw. wymaganej eksploatacji zakupionych (np. maszyn rolniczych – 5 lat), to osoba przejmująca gospodarstwo musi przyjąć na siebie poprzez pisemne oświadczenie – zobowiązanie do kontynuowania tego zobowiązania. Oznacza to, że musi korzystać z tych maszyn i nie może ich sprzedać przed upływem tego okresu.

 

Mam pytanie: czy jeśli teraz kupię maszynę rolniczą, to będę mógł skorzystać z programu modernizacji gospodarstw rolnych przyszłym roku i otrzymam zwrot części poniesionych kosztów za tą maszynę?

Niestety nie. Działanie PROW „Modernizacja gospodarstwa rolnego” zakłada, iż wszelkie zakupy w ramach podjętej inwestycji, w tym maszyn mogą być dokonywane dopiero po podpisaniu umowy gdyż tylko wtedy mogą być uznane za koszty kwalifikowane i będą podlegały refundacji. Zatem realizacja wniosków będzie w 2008 r. Czy będą określone przez Ministerstwo Rolnictwa jakieś uwarunkowania co do ograniczeń dla składających wnioski w przyszłym roku – tego jeszcze nie wiemy.
WA