Diecezja
Przewodniczyć bezinteresownie

Przewodniczyć bezinteresownie

24 lutego w Wyższym Seminarium Duchownym w Opolu Nowym rozpoczęła się druga tura rekolekcji kapłańskich.

Uczestniczyło w nich ponad 100 kapłanów z diecezji siedleckiej. Słowo Boże głosił ks. dr Andrzej Krasowski z Lublina. – Przez te rekolekcje pragnąłem przygotować kapłanów do dobrego przeżywania świąt paschalnych, pokazując im drogę nawrócenia. Pomagały nam w tym biblijne postacie Abrahama, Jakuba, Józefa, Mojżesza. Bóg działał w historii tych ludzi i oni Go spotykali. Zachęcałem księży, by patrząc na swoją historię, odnaleźli w niej działanie Boga – mówił rekolekcjonista.

W programie rekolekcji centralne miejsce zajmowała wspólna Eucharystia. Ponadto uwzględniono celebrację liturgii godzin, drogę krzyżową, nabożeństwo pokutne, spowiedź, indywidualną medytację i adorację Najświętszego Sakramentu, różaniec oraz koronkę do Bożego miłosierdzia.

26 lutego z prezbiterami przeżywającymi rekolekcje spotkał się biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski. Po wspólnej kolacji biskup wygłosił słowo pasterskie na temat tożsamości kapłańskiej w dzisiejszym świecie. Nawiązując do Ewangelii według św. Mateusza (23,1-12), zwrócił uwagę na faryzejskie mechanizmy przewodniczenia ludowi. – Ciągle zagraża nam pokusa zastąpienia Ewangelii Prawem. Faryzeusze ustanawiali prawa dla innych, ale nie czynili tego, co sami nakazywali. W centrum stawiali siebie zamiast Boga. Chrześcijaństwo nie może być zredukowane do skrupulatnego wypełniania nakazów Prawa. Chrześcijaństwo to obwieszczanie Dobrej Nowiny, która wyzwala człowieka z niewoli Prawa. Człowiek, który uwierzy w Ewangelię, odkryje, że grób nie ma już nad nim władzy, że można tak samo jak Jezus doświadczyć niesprawiedliwej śmierci i żyć. W chrześcijaństwie niczego nie trzeba wypełniać, tylko można żyć z obietnicy. Ewangelia nikomu nie nakazuje: masz być taki albo inny, ale obwieszcza prawdę: w Jezusie Chrystusie krzyż jest drogą do wolności i życia wiecznego. W sakramentach jest to celebrowane. Dlatego chrześcijanin odkrywa, że rzeczy niemożliwe stają się możliwe. W naszej posłudze kapłańskiej mamy jeszcze zbyt wiele pretensjonalności bycia nauczycielami. Brakuje nam ducha Ewangelii i odwagi do tracenia swojego życia. Wynika to z naszej interesowności. Rekolekcje to szczególny czas, aby uczyć się bezinteresowności w kapłańskiej posłudze. Abraham też miał z tym problem. Potrzebował długiej formacji, by oprzeć się całkowicie na obietnicy Boga i móc poprowadzić Izaaka na górę Moria. Faryzeusze chlubili się, że są potomstwem Abrahama, ale nie wypełniali jego czynów. Jezus im to wypominał. Jeżeli mamy być autentycznymi przewodnikami współczesnych ludzi, tak często oszukanymi przez bożka sukcesu, kariery, pieniądza, pozbawionych czasu na relację z Bogiem i bliźnim, musimy rozwiązać w sobie problem interesowności. Jako kapłani, uczniowie Chrystusa, mamy być bezinteresowni w myśleniu i działaniu. Słuchanie Ewangelii bardzo nam w tym pomaga – mówił pasterz Kościoła siedleckiego.

W drugiej części spotkania kapłani rozmawiali z biskupem na tematy duszpasterskie związane z posługą sakramentalną. Spotkanie zakończyła modlitwa „Anioł Pański”.

ks. Mateusz Czubak