Region
Rada zaakceptowała

Rada zaakceptowała

Burmistrz Międzyrzeca Podlaskiego Artur Grzyb dziesięcioma głosami „za” otrzymał absolutorium. Dwoje radnych głosowało przeciw, a jeden wstrzymał się od głosu.

Regionalna Izba Obrachunkowa i komisje rady miasta pozytywnie oceniły wykonanie budżetu. Jedynie komisja budżetu, gospodarki i promocji, negatywnie – przy dwóch głosach przeciwnych i jednym „za”- zaopiniowała sprawozdanie. Wątpliwości co do oceny gospodarności burmistrza mieli jej członkowie – Emilia Włosek i Bogdan Ślósarski. Radnej nie podobały się m.in. zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorstw, które jej zdaniem znacznie uszczuplają miejską kasę.

Zadowolony z wykonania budżetu tworzonego pod znakiem kontynuacji i rozwoju, jak i z pozytywnej oceny jego pracy przez zdecydowaną większość radnych był burmistrz. Akceptację rady z zadowoleniem przyjęła także była skarbnik miasta Danuta Mikołajczuk, której dziełem był budżet na 2011 r. Zarówno dochody jak i wydatki samorządu miejskiego zostały zrealizowane w ok. 98%. Dochody miasta wykonano w kwocie 51 mln 612 tys. zł , a wydatki zrealizowano w wysokości 52 mln 582 tys. zł. W związku z tym deficyt budżetowy wyniósł 970 tys. zł. – Ma to związek z brakiem wpływu w ubiegłym roku refundacji poniesionych wydatków na zadania realizowane z udziałem  środków UE, które znajdą się w budżecie w 2012 r. Deficyt pokryty został zaciągniętym kredytem – czytamy w sprawozdaniu.

Obecnie realizowany budżet jest kontynuacją działań z roku ubiegłego. Chodzi o realizację dwóch dużych, dofinansowanych ze środków zewnętrznych inwestycji, które w tym roku maja być zakończone – pierwszego etapu zagospodarowania Międzyrzeckich Jeziorek oraz kompleksowego przygotowania terenów inwestycyjnych w północno-wschodniej części miasta.

BZ