< Powrót

Regulamin


REGULAMIN SERWISU ECHOKATOLICKIE.PL
§ 1. DEFINICJE
1. Regulamin – niniejszy Regulamin;
2. Echo Katolickie – S.O.W. “Podlasie” Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, ul. Bpa I. Świrskiego 43A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000146721, kapitał zakładowy w wysokości: 300.300,00 PLN wpłacony w całości, NIP 821-000-82-71, adres poczty elektronicznej do kontaktu ksiegowosc@echokatolickie.pl, numer telefonu do kontaktu: 25 644-48-00 ;
3. Serwis – Serwis w domenie internetowej echokatolickie.pl, w tym serwis w poddomenie domeny echokatolickie.pl – w szczególności strony internetowe, aplikacje internetowe, aplikacje mobilne oraz pliki cyfrowe, których wydawcą jest Echo Katolickie, zawierające teksty, materiały fotograficzne, materiały audiowizualne, materiały multimedialne, grafiki i inny kontent – zgodnie z aktualną ofertą Echo Katolickie;
4. Prenumerata Cyfrowa Echo Katolickie – co do zasady płatna, usługa świadczona przez Echo Katolickie drogą elektroniczną (w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 344) polegająca na udostępnianiu w ramach Pakietów treści rozpowszechnianych w Serwisie;
5. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu;
6. Pakiet – zakres usługi Prenumeraty Cyfrowej Echa Katolickiego ewentualnych innych świadczeń, wybrany przez Użytkownika z aktualnej oferty handlowej Echo Katolickie;
7. Okres Prenumeraty – okres, przez jaki będzie w ramach danego Pakietu świadczona usługa Prenumeraty Cyfrowej Echo Katolickie; Okres Prenumeraty co do zasady jest bezterminowy i wygasa w momencie usunięcia Konta z serwisu Echo Katolickie lub usunięcia ciasteczek(cookies) w przeglądarce w przypadku korzystania z Konta Tymczasowego bez rejestracji Konta.
8. Konto – konto zdefiniowane w Regulaminie Konta Użytkownika Serwisów Grupy Echo Katolickie.
9. Konto Tymczasowe – zapisana w przeglądarce(cookies) anonimowa instancja Użytkownika, za pomocą której można korzystać z serwisu w trybie Gościa

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Za pomocą Serwisu Echo Katolickie świadczy usługę Prenumeraty Cyfrowej Echo Katolickie oraz, na odrębnie określonych zasadach, może realizować inne usługi świadczone drogą elektroniczną (w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 344).
2. Dostęp do treści rozpowszechnianych w Serwisie jest co do zasady odpłatny.
3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z usług oraz treści dostępnych w Serwisie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. Wykorzystywanie przez Użytkownika usług Serwisu i treści, dostępnych w Serwisie, z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Echo Katolickie przekazuje pozostające w jej posiadaniu dane Użytkowników.

§ 3. PRENUMERATA CYFROWA ECHO KATOLICKIE
I. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI
1. Usługa Prenumeraty Cyfrowej Echo Katolickie świadczona jest co do zasady odpłatnie.
2. W ramach usługi Prenumeraty Cyfrowej Echo Katolickie Użytkownik otrzymuje dostęp do treści rozpowszechnianych w Serwisie w ramach Pakietu na Okres Prenumeraty
3. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Prenumeraty Cyfrowej Echo Katolickie za pomocą maksymalnie 10 (dziesięciu) różnych urządzeń z dostępem do Internetu. Udostępnienie Prenumeraty Cyfrowej Echo Katolickie osobom trzecim, wykraczające poza granice dozwolonego użytku zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych wymaga odrębnej zgody Echo Katolickie.
4. Dostępność Prenumeraty Cyfrowej Echo Katolickie jest nieograniczona terytorialnie.
5. Usługa Prenumeraty Cyfrowej Echo Katolickie jest świadczona wyłącznie dla Użytkowników, którzy:
– posiadają Konto lub Konto Tymczasowe;
– zaakceptują Regulamin;
– zakupią Pakiet lub otrzymają dostęp do Pakietu na innych przewidzianych przez Echo Katolickie zasadach;
– dysponują sprzętem spełniającym minimalne wymagania sprzętowe określone w punkcie VI niniejszego paragrafu.
6. Usługa Prenumeraty Cyfrowej Echo Katolickie jest świadczona przez Echo Katolickie. Dane kontaktowe: Adres: 08-110 Siedlce, ul. Bpa. I. Świrskiego 43A Telefon: (+48) 644-48-00, Adres e-mail: ksiegowosc@echokatolickie.pl
7. Użytkownik nie może, w związku z korzystaniem z usługi Prenumeraty Cyfrowej Echo Katolickie, dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

II. ZASADY ZAKUPU PAKIETÓW ZA POŚREDNICTWEM SERWISU
1. Aby zakupić Pakiet za pośrednictwem Serwisu, należy złożyć w Serwisie zamówienie (poprzez kliknięcie ikony “Zamawiam i płacę”) oraz zapłacić cenę wskazaną w Serwisie. Użytkownik dokonujący zakupu powinien mieć ukończone 16 lat.
2. Użytkownik, który zakupił Pakiet, wybiera sposób płatności spośród tych wskazanych w Serwisie, tj.: płatność kartą Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard Electronic lub MasterCard, płatność systemem tPay, płatność przelewem online, płatność poprzez system Blik lub metodę płatności – płatność SMS – dostępną i realizowaną w zakresie wskazanym w punkcie 2.1. poniżej.
Użytkownik powinien złożyć dyspozycję płatności w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia. Jeżeli Użytkownik nie dokona zapłaty w tym czasie zamówienie zostanie anulowane, a umowa zakupu Pakietu wygasa.

3. Pakiet zakupiony za pośrednictwem Serwisu zostanie udostępniony Użytkownikowi po upływie 14-stu dni od dnia złożenia zamówienia (tj. po upływie terminu na odstąpienie od umowy) pod warunkiem zapłaty ceny. Na żądanie Użytkownika Pakiet zostanie mu udostępniony przed upływem 14-stu dni – po otrzymaniu przez Echo Katolickie potwierdzenia zapłaty (potwierdzenie dokonania zapłaty jest przekazywane do Echo Katolickie za pośrednictwem Operatora płatności zasadniczo nie później niż 15 minut od dokonania zapłaty). Użytkownik, będący osobą fizyczną, któremu na jego żądanie Pakiet został udostępniony przed upływem 14 dni na odstąpienie nie traci prawa odstąpienia, ale w razie odstąpienia zwracana mu kwota zostanie pomniejszona proporcjonalnie do okresu korzystania z Pakietu.
4. Po złożeniu zamówienia, a przed rozpoczęciem świadczenia usługi Echo Katolickie potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji na adres e-mail podany przez Użytkownika (będący identyfikatorem Konta).
5. Zakup treści płatnych na stronie Echo Katolickie podczas korzystania z Konta Tymczasowego zapewnia jedynie anonimowy i nietrwały dostęp do tych treści.
6. Zakupy dokonane na Koncie Tymczasowym są przypisane do identyfikatora użytkownika zapisanego podczas pierwszej wizyty na stronie echokatolickie.pl w ciasteczkach(cookies) przeglądarki internetowej lub przeglądarki w telefonie komórkowym.
7. Konto Tymczasowe jest zatem nietrwałym sposobem korzystania z funkcjonalności serwisu
8. Konto Tymczasowe może zostać przekształcone w Konto Użytkownika w momencie rejestracji w serwisie Echo Katolickie. Wtedy identyfikator o którym mowa w pkt. 6. jest na stałe dopisany do Konta Użytkownika.
9. W momencie przekształcenia Konta Tymczasowego w Konto Użytkownika, wszystkie zakupione materiały w ramach Prenumeraty Cyfrowej Echo Katolickie i inne zostają automatycznie powiązane i utrwalone na Koncie Użytkownika, więc dostęp do zakupionych materiałów staje się możliwy także z innych urządzeń i po wyczyszczeniu ciasteczek(cookies), aczkolwiek wymaga zalogowania się na Konto Użytkownika.

III. ZASADY UDOSTĘPNIANIA PAKIETÓW W INNY SPOSÓB NIŻ POPRZEZ ZAKUP ZA POŚREDNICTWEM SERWISU
Dostęp do Prenumeraty Cyfrowej Echo Katolickie może być realizowany na podstawie umowy zawartej w inny sposób niż poprzez zakup Pakietów za pośrednictwem Serwisu. Do takich umów mają zastosowania postanowienia Regulaminu, z wyłączeniem postanowień punktu II niniejszego paragrafu, o ile szczególne postanowienia tych umów nie stanowią inaczej.
IV. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY.
Prawo odstąpienia od umowy przysługuje osobom fizycznym (w tym spółkom cywilnym).
1. W terminie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy (tj. także od dnia złożenia zamówienia) na dany Pakiet Użytkownik może od niej odstąpić – bez podawania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14-stu dni od dnia zawarcia umowy.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia Użytkownik musi poinformować Echo Katolickie o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia należy przesłać na adres e-mail ksiegowosc@echokatolickie.pl lub na adres pocztowy (08-110 Siedlce, ul. Bpa I Świrskiego 43A ). Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, ale nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy na jeden z adresów wskazanych powyżej.
3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, w razie odstąpienia, cena zapłacona za Pakiet zostanie Użytkownikowi zwrócona niezwłocznie i nie później, niż w terminie 14-stu dni od daty, w której Echo Katolickie zostało poinformowane o decyzji Użytkownika o odstąpieniu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji (tj., jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej to zwrot nastąpi na rachunek tej karty), chyba że Użytkownik wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie. W żadnym razie Użytkownik nie poniesie żadnych opłat związanych z tym zwrotem.
4. Jeżeli Pakiet został udostępniony Użytkownikowi, na jego żądanie przed upływem 14-sto dniowego okresu na odstąpienie kwota zapłacona przez Użytkownika zostanie mu w zwrócona w części proporcjonalnej do okresu korzystania z Pakietu.

V. MINIMALNE WYMAGANIA SPRZĘTOWE UMOŻLIWIAJĄCE KORZYSTANIE Z PRENUMERATY CYFROWEJ GAZETY WYBORCZEJ
1. Korzystanie z Prenumeraty Cyfrowej Echo Katolickie poprzez przeglądanie stron internetowych jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny i urządzenie końcowe Użytkownika, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych przeglądarki: Firefox 56.0 lub wersja wyższa, Chrome 64.0 lub wersja wyższa, Chrome Mobile 64.0 lub wersja wyższa, Microsoft Egde, Opera 51.0 lub wersja wyższa, Safari 10.0 lub wersja wyższa, WebKit Mobile 10.0 lub wersja wyższa.
2. Przeglądarka Użytkownika nie powinna mieć blokady plików serwisowych cookie Echo Katolickie.
3. Wymagane jest połączenie z siecią Internet.

VII. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje, w tym związane z korzystaniem z Pakietów, zakupem, dokonaniem płatności itp. należy składać pisemnie na adres: 08-110 Siedlce, ul. Bpa I. Świrskiego 43A z dopiskiem Prenumerata Cyfrowa Echo Katolickie lub e- mailem na adres ksiegowosc@echokatolickie.pl
2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14-stu dni od dnia otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, a w przypadku reklamacji złożonej pocztą tradycyjną – na adres wskazany przez Użytkownika.
3. Poza trybem wskazanym w ust. 1 i 2 powyżej, Echo Katolickie nie przewiduje możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
4. Zaniechanie reklamacji lub nieuwzględnienie reklamacji przez Echo Katolickie nie wyłącza prawa użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 4. ZASADY UDOSTĘPNIANIA TREŚCI ROZPOWSZECHNIANYCH W SERWISIE NIEODPŁATNIE
1. Z zastrzeżeniem postanowień punktów 2 i 3, każdy Użytkownik ma możliwość dostępu do artykułów bezpłatnie, zwłaszcza gdy termin publikacji tego artykułu przekroczył 14 dni. Echo Katolickie może zmieniać listę artykułów udostępnionych bezpłatnie oraz termin po którym artykuł staje się bezpłatny. Niektóre artykuły są dostępne tylko dla Użytkowników, którzy posiadają Pakiet.
2. Niektóre urządzenia nie umożliwiają na obliczenia limitu bez uprzedniej rejestracji w Serwisie. W takim przypadku Użytkownik zostanie poproszony o założenie Konta w Serwisie. W pozostałych przypadkach zastosowanie ma Konto Tymczasowe.
3. Echo Katolickie może organizować promocje zwiększające limit artykułów dostępnych nieodpłatnie dla Użytkowników, którzy wezmą udział w promocji lub umożliwiające inny nieodpłatny dostęp do wybranych treści.

§ 5. INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ECHO KATOLICKIE:
I. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z TREŚCI ROZPOWSZECHNIANYCH W SERWISIE
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych, w związku z korzystaniem z treści rozpowszechnianych w Serwisie, w tym zakupem i korzystaniem z Pakietu jest Siedlecka Oficyna Wydawnicza “Podlasie” sp. z o.o. Jeżeli Pakiet obejmuje świadczenia realizowane przez inne podmioty, administratorami danych osobowych w zakresie dotyczącym realizacji tych świadczeń mogą być inne podmioty – informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych w takich przypadkach są podawane Użytkownikowi w zasadach realizacji tych świadczeń. W każdej sprawie dotyczącej danych osobowych można się skontaktować z naszym inspektorem ochrony danych osobowych na adres e-mail: ogloszenia@echokatolickie.pl lub pisemnie na adres ul. Bpa I. Świrskiego 43A, 08-110 Siedlce – prosimy dodać dopisek IOD.
2. Dane osobowe będą przetwarzane:
a) w celu obliczenia limitu nieodpłatnego dostępu do artykułów – w tym celu dane będą przetwarzane przez okres jednego miesiąca – podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („Rozporządzenie”) polegający na ustaleniu przysługującego Ci limitu;
b) w celu realizacji zamówienia na Pakiet i umożliwienia dostępu do usługi Prenumeraty Cyfrowej Echo Katolickie – w tym celu dane będą przetwarzane przez okres korzystania z Prenumeraty Cyfrowej Echo Katolickie – podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest niezbędność do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia);
c) w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych związanych z wykonaniem zamówienia na Prenumeratę Cyfrową Echo Katolickie – w tym celu dane będą przetwarzane przez okres do czasu wygaśnięcia tych obowiązków – podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia);
d) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na:
– ustaleniu, dochodzeniu roszczeń lub obrony przed roszczeniami – w tym celu dane będą przetwarzanie do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z zamówienia lub korzystania z Prenumeraty Echo Katolickie bądź do czasu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu lub uzasadnionego żądania usunięcia danych – podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami.;
– realizacji celów analitycznych i statystycznych – w ww. celach dane osobowe będą przetwarzane przez okres do dnia zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu lub uzasadnionego żądania usunięcia danych, ale nie dłużej, niż przez okres 2 lat – podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
– realizacji celów marketingowych polegających na wyświetlaniu reklam standardowych – w tym celu dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu – podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego ;
– dopasowaniu treści redakcyjnych do Twoich preferencji – w tym celu dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu – podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na udostępnianiu Ci treści redakcyjnych dopasowanych do Twoich preferencji;
– nieodpłatnego udostępniania treści rozpowszechnianych w Serwisie – w tym celu dane będą przetwarzane przez czas udostępniania treści – podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na nieodpłatnym udostępnianiu Ci treści.
e) w celach marketingowych obejmujących profilowanie i marketing bezpośredni – w ww. celu dane będą przetwarzane przez okres do czasu cofnięcia zgody/zgłoszenia sprzeciwu lub uzasadnionego żądania usunięcia danych – podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest zgoda w przypadku profilowania (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), a w pozostałych przypadkach nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego.
3. Każdemu przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych:
– w celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania w tym celu);
– z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją (gdy dane są przetwarzane w celach wskazanych w ust. 2 pkt a), d) i e) in fine.
4. Każdemu przysługuje także prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych.
5. Każdemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza prawo o ochronie danych osobowych.
6. W każdym przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz cofnąć udzieloną zgodę – wówczas zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu cofnięcia zgody.
7. Podanie danych w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail jest potrzebne do zakupu i korzystania z Prenumeraty Cyfrowej Echo Katolickie w przypadku zakupu z założeniem Konta. Użytkownicy korzystający z Konta Tymczasowego nie muszą podawać tych danych.
8. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Echo Katolickie (jak telekomunikacyjne, wysyłki poczty elektronicznej, marketingowe) oraz właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, z której wynika obowiązek prawny udzielenia informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa..
9. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY Możliwe jest, że przekażemy dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) – w szczególności administratorom portali społecznościowych. Takie przekazanie nastąpi, o ile zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony Twoich danych, który zostanie stwierdzony w szczególności poprzez:
– współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
– stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
– stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
Na Twoje żądanie udostępnimy Ci kopię Twoich danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG. Pozostałe informacje o zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych znajdują się w naszej Polityce Prywatności
II. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z INNYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, DOSTĘPNYCH W SERWISIE, LUB Z INNYCH ŚWIADCZEŃ WCHODZĄCYCH W SKŁAD PAKIETÓW
Informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z usług, które mogą być świadczone za pomocą Serwisu, innych niż korzystnie z treści w Serwisie lub z innych świadczeń wchodzących w skład Pakietów są zawarte w regulaminach lub zasadach dotyczących tych usług lub innych świadczeń.
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Echo Katolickie informuje, że stosuje Kodeks Dobrych Praktyk Wydawców Prasy dostępny pod adresem www.iwp.pl/blog/2018/08/09/kodeks-dobrych-praktyk-wydawcow-prasy-dokumenty/.
2. Regulamin jest udostępniony za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia pobranie go, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin zostanie także przesłany Użytkownikowi, który złożył zamówienie – wraz z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Regulamin w formie wydrukowanej jest dostępny w siedzibie Echo Katolickie (ul. Bpa I. Świrskiego 43A, 08-110 Siedlce). Na życzenie Użytkownika regulamin zostanie mu przesłany na podany adres e-mail.
3. Niniejsza wersja regulaminu obowiązuje dla zamówień złożonych od dnia 15.09.2022.

ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU
Adresat: …………………….. numer faksu…………………….., adres poczty elektronicznej ……………………..
Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie usługi Prenumeraty Cyfrowej Echo Katolickie,
Data zamówienia……………..
Imię i nazwisko………………
Adres……………..
Regulamin Konta Użytkownika Echo Katolickie
I. DEFINICJE
Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje:
1. Regulamin – niniejszy regulamin.
2. Echo Katolickie – S.O.W. “Podlasie” Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach, ul. Bpa I. Świrskiego 43A, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000146721, kapitał zakładowy w wysokości: 300.300,00 PLN wpłacony w całości, NIP 821-000-82-71, adres poczty elektronicznej do kontaktu ksiegowosc@echokatolickie.pl, numer telefonu do kontaktu: 25 644-48-00
3. Serwis – Serwis w domenie internetowej echokatolickie.pl, w tym serwis w poddomenie domeny echokatolickie.pl – w szczególności strony internetowe, aplikacje internetowe, aplikacje mobilne oraz pliki cyfrowe, których wydawcą jest Echo Katolickie, zawierające teksty, materiały fotograficzne, materiały audiowizualne, materiały multimedialne, grafiki i inny kontent – zgodnie z aktualną ofertą Echo Katolickie;
4. Konto Użytkownika – funkcjonalność umożliwiająca dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu, wskazanych w regulaminach lub zasadach świadczenia usług.
5. Konto Tymczasowe – zapisana w przeglądarce(cookies) anonimowa instancja Użytkownika, za pomocą której można korzystać z serwisu w trybie Gościa
6. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu.
7. Nick – unikalna nazwa Konta, wybierana przez Użytkownika w Serwisie.
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konto udostępniane jest przez Echo Katolickie nieodpłatnie.
2. Użytkownikiem Konta może zostać osoba, która ukończyła 16 lat. Osoba, która nie ukończyła 16-stu lat może zostać Użytkownikiem Konta za zgodą swoich rodziców/rodzica lub opiekunów prawnych/opiekuna prawnego – w takim wypadku Użytkownik lub rodzic/opiekun prawny dostarcza do Echo Katolickie zgodę pocztą elektroniczną na adres ksiegowosc@echokatolickie.pl, lub pisemnie na adres 08-110 Siedlce, ul. Bpa. I Świrskiego 43A
3. Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z Konta:
a) automatycznie po potwierdzeniu przez Użytkownika linku aktywacyjnego wysłanego przez Echo Katolickie na adres e-mail Użytkownika, który to link aktywacyjny Echo Katolickie wyśle bezpośrednio po wysłaniu przez Użytkownika formularza rejestracyjnego dostępnego w Serwisie; lub
b) z chwilą pierwszego logowania, pod warunkiem wyrażenia przez Użytkownika woli, aby Echo Katolickie pobrało dane osobowe, określone przed zalogowaniem przez Facebooka lub Google, w przypadku Użytkownika posiadającego konto w serwisie Facebook.com lub Google
4. Powiadomienia dotyczące korzystania z Konta oraz usług lub treści dostępnych w Serwisie będą przesyłane na adres poczty elektronicznej będący identyfikatorem Konta, podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym lub pobrany z serwisu Google lub Facebook.
5. Z Konta mogą korzystać wyłącznie Użytkownicy, którzy dysponują sprzętem spełniającym minimalne wymagania sprzętowe określone w pkt. IV Regulaminu.
6. Użytkownik nie może w związku z korzystaniem z Konta dostarczać treści o charakterze bezprawnym.
7. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami Regulaminu. Wykorzystywanie Konta przez Użytkownika z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa może wiązać się z poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Echo Katolickie przekazuje pozostające w jego posiadaniu dane Użytkowników.

III. KONTO TYMCZASOWE
1. Konto Tymczasowe jest to anonimowy i nietrwały identyfikator użytkownika zapisany podczas pierwszej wizyty na stronie echokatolickie.pl w ciasteczkach(cookies) przeglądarki internetowej lub przeglądarki w telefonie komórkowym.
2. Konto Tymczasowe jest zatem nietrwałym sposobem korzystania z funkcjonalności serwisu
3. Konto Tymczasowe może zostać przekształcone w Konto Użytkownika w momencie rejestracji w serwisie Echo Katolickie. Wtedy identyfikator o którym mowa w pkt. 1. jest na stałe dopisany do Konta Użytkownika.
4. W momencie przekształcenia Konta Tymczasowego w Konto Użytkownika, wszystkie zakupione materiały w ramach Prenumeraty Cyfrowej Echo Katolickie zostają automatycznie powiązane i utrwalone na Koncie Użytkownika, więc dostęp do zakupionych materiałów staje się możliwy także z innych urządzeń i po wyczyszczeniu ciasteczek(cookies), aczkolwiek wymaga zalogowania się na Konto Użytkownika

III. USUNIĘCIE KONTA
1. Użytkownik może w każdym czasie usunąć Konto. Jednakże jeżeli Użytkownik korzysta z usług lub funkcjonalności Serwisów, do korzystania z których, zgodnie z ich regulaminami lub zasadami jest konieczne posiadanie Konta, to usunięcie Konta uniemożliwi Użytkownikowi dalsze korzystanie z tych usług lub funkcjonalności.
2. Echo Katolickie może usunąć Konto Użytkownika, po uprzednim powiadomieniu z 1- miesięcznym wyprzedzeniem:
a) w przypadku podjęcia decyzji o zaprzestaniu udostępniania Konta przez Echo Katolickie wszystkim Użytkownikom,
b) w przypadku, gdy Użytkownik nie zalogował się do Konta przez okres wynoszący co najmniej 12 miesięcy. Jednakże Echo Katolickie nie może usunąć Konta bez zgody Użytkownika, jeżeli
na podstawie umowy z Użytkownikiem świadczy mu usługi, do których konieczne jest posiadanie Konta.
3. Konto Tymczasowe ulega usunięciu po wyczyszczeniu ciasteczek(cookies) w przeglądarce. Przy kolejnej wizycie na stronie echokatolickie.pl zostanie nadany nowy unikalny identyfikator tymczasowy i od tej pory dla Serwisu jest on traktowany jako nowy Użytkownik na Koncie Tymczasowym.

IV. MINIMALNE WYMAGANIA SPRZĘTOWE UMOŻLIWIAJĄCE KORZYSTANIE Z KONTA
1. Korzystanie z Konta, możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny i urządzenie końcowe Użytkownika, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych przeglądarki: Firefox 56.0 lub wersja wyższa, Chrome 64.0 lub wersja wyższa, Chrome Mobile 64.0 lub wersja wyższa, Microsoft Edge, Opera 51.0 lub wersja wyższa, WebKit Mobile 10.0 lub wersja wyższa, Safari 10 lub wersja wyższa.
2. Przeglądarka Użytkownika nie powinna mieć blokady plików serwisowych cookie Echo Katolickie.
3. Wymagane jest połączenie z siecią Internet.
V. REKLAMACJE
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konta prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: ksiegowosc@echokatolickie.pl lub na piśmie na adres 08-110 Siedlce, ul. Bpa I. Świrskiego 43
2. Echo Katolickie rozpatrzy reklamację i udzieli odpowiedzi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres e-mail wskazany przez Użytkownika, a w przypadku reklamacji złożonej pocztą tradycyjną – na adres wskazany przez Użytkownika.
3. Poza trybem wskazanym w ust. 1 i 2 powyżej, Echo Katolickie nie przewiduje możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
4. Zaniechanie reklamacji lub nieuwzględnienie reklamacji przez Echo Katolickie nie wyłącza prawa użytkownika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
VI. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych podanych w związku z założeniem i korzystaniem z Konta jest S.O.W. “Podlasie” Sp. z o.o. (dalej:„Administrator”).
2. We wszystkich sprawach dotyczących danych osobowych można się kontaktować z naszym inspektorem ochrony danych osobowych na adres email ogloszenia@echokatolickie.pl lub pisemnie na adres: 08-110 Siedlce, ul. Bpa I. Świrskiego 43 – prosimy o podanie dopisku IOD.
3. Dane osobowe będą przetwarzane :
a) w celu założenia i obsługi Konta, w tym rozpatrzenia Twoich reklamacji i odpowiedzi na Twoje pytania (w tym celu dane będą przetwarzane przez okres od dnia założenia Konta do dnia jego usunięcia lub żądania usunięcia danych) – podstawą prawną jest niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, polegającego na umożliwieniu korzystania Użytkownikowi z Konta (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 („Rozporządzenie”);
b) w celu realizacji obowiązków publicznoprawnych związanych z udostępnianiem Konta Użytkownikowi – podstawą prawną jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia) – w tym celu dane będą przetwarzane przez okres do czasu wygaśnięcia tych obowiązków;
c) w razie wyrażenia zgody na przesyłanie informacji marketingowych na podany adres e- mail – także w celu takiej wysyłki (w tym celu dane będą przetwarzane przez okres od dnia wyrażenia zgody do dnia jej cofnięcia lub zgłoszenia sprzeciwu lub żądania usunięcia danych) – podstawą prawną jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia). Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu jej cofnięcia.
d) w celach analitycznych i statystycznych, w celach marketingowych (w tym profilowania) w celu określenia Twoich preferencji lub potrzeb w zakresie produktów oferowanych oraz usług świadczonych przez Administratora lub jego partnerów – – podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym celu jest zgoda w przypadku profilowania (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), a w pozostałych przypadkach nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia), polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego lub analiz i statystyk.
e) Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie analiz i statystyk oraz prowadzenie marketingu bezpośredniego. W tym celu Twoje dane będą przetwarzane do dnia usunięcia Konta lub żądania usunięcia danych lub zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu.
f) w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed ewentualnymi roszczeniami – w tym celu dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu lub uzasadnionego żądania usunięcia danych lub do czasu usunięcia Konta – podstawą prawną przetwarzania jest jego niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora; prawnie
uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony swoich praw w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Konta (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia).
4. Każdemu przysługuje prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych: – w celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania w tym celu); – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora – patrz pkt. 3 a), d) i e) powyżej
5. Każdemu przysługuje także prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych.
6. Każdemu przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza prawo o ochronie danych osobowych.
7. W każdym przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, możesz cofnąć udzieloną zgodę – wówczas zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu cofnięcia zgody.
8. Podanie danych jest dobrowolne lecz dane podawane przy logowaniu są potrzebne dla założenia i obsługi Konta.
9. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Agory (jak telekomunikacyjne, wysyłki poczty elektronicznej) oraz właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, z której wynika obowiązek prawny udzielenia informacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY
Możliwe jest, że przekażemy dane osobowe poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) – w szczególności administratorom portali społecznościowych. Takie przekazanie nastąpi, o ile zapewniony zostanie odpowiedni stopień ochrony Twoich danych, który zostanie stwierdzony w szczególności poprzez:
• współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
• stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
• stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy;
Na Twoje żądanie udostępnimy Ci kopię Twoich danych, które zostaną przekazane poza obszar EOG.
Więcej o zasadach przetwarzania danych osobowych czytaj w naszej Polityce Prywatności
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin jest udostępniany na stronie Serwisu w formie, która umożliwia pobranie go, utrwalenie i wydrukowanie. Ponadto Regulamin jest dostępny w formie wydrukowanej pod adresem Echo Katolickie 08-110 Siedlce, ul. Bpa I. Świrskiego 43 oraz jest przesyłany pocztą elektroniczną w potwierdzeniu zawarcia umowy.
2. Regulamin w wersji obowiązującej od dnia 15 września 2022 r.