Aktualności
Rozważanie na niedzielę

Rozważanie na niedzielę

Po raz kolejny niedzielna Liturgia Słowa przytacza fragment Łukaszowego opisu podróży Jezusa do Jerozolimy. Zdążając ku miejscu, w którym dokona się Jego misterium paschalne, Pan kontynuuje swoje nauczanie. Tym razem punktem wyjścia jest pytanie zadane przez bliżej nieokreśloną osobę: „Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?” (Łk 13,23).

Pogląd o tym, że zbawienia dozna tylko niewielka liczba ludzi, obecny był w późnym judaizmie, o czym zaświadcza apokryficzna 4 Księga Ezdrasza, powstała około 100 roku n.e. Jezus swoim zwyczajem nie odpowiada wprost na postawione pytanie, lecz koncentruje się na ukazaniu ważnego kryterium, które będzie decydowało o zbawieniu człowieka: „Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie zdołają” (13,24). Słowa te bezpośrednio zostają zobrazowane krótką przypowieścią o uczcie, która jest metaforą królestwa Bożego. Pan domu wpuszcza jedynie część z tych, którzy chcieliby w uczcie uczestniczyć. Nie wystarczy znajomość Pana ani wcześniejsze zasiadanie z Nim do stołu, czy nawet fakt, iż ktoś pozwalał, by nauczał On na ulicach jego miejscowości. Przebywający na zewnątrz, nie wejdą do środka, gdyż dopuszczali się „niesprawiedliwości” (por. 13,27; Ps 6,9). Kryterium zbawienia jest zatem jasne –unikanie niesprawiedliwości, a ujmując rzecz pozytywnie, czynienie tego, co sprawiedliwe. Cała starotestamentalna religijność krążyła wokół tematu sprawiedliwości, rozumianej jako życie według Bożych zamysłów, których konkretnym wyrazem było Prawo Mojżeszowe. Jezus przyszedł na świat, by całym sobą objawić najgłębszy sens Bożego Prawa. On także do końca je wypełnił (por. Mt 5,17-20). Dlatego ci, którzy są adresatami głoszonego przez Niego królestwa Bożego, wezwani są, by naśladować Go poprzezcodzienne odkrywanie i wypełnianie Bożej woli. Idąc za Nim, Jedynym Sprawiedliwym, sami stają się sprawiedliwymi. Taka postawa niej jest łatwa, niekiedy rzeczywiście przypomina wchodzenie przez ciasną bramę. Na co dzień niejednokrotnie przecieżstajemy naprzeciw pokusy, by w naszej religijności ograniczyć się tylko do tego, co wydaje się nam konieczne lub wybierać z Bożego prawa jedynie to, co nie wiąże się z większym wysiłkiem z naszej strony. Tymczasem Jezus dzisiaj przekonuje nas wyraźnie: nie zasiadajcie na laurach, bądźcie konsekwentni w kroczeniu za Mną, uczcie się ode Mnie, co to znaczy czynić sprawiedliwość!

ks. Rafał Pietruczuk