Rozmaitości
Źródło: PIXABAY
Źródło: PIXABAY

Sprzedaj działkę nadleśnictwu

Lasy Państwowe rozpoczęły ogólnopolską akcję skupu gruntów pod nowe lasy. Do tej pory nowe grunty nabywano, gdy nadleśnictwom udało się skontaktować z właścicielami pozbywającymi się gruntów. Teraz będzie można przyjść i zaproponować sprzedaż swojej ziemi danemu nadleśnictwu.

Sto lat działalności Lasów Państwowych to nie tylko duma, ale przede wszystkim zobowiązanie - mówił Józef Kubica, p.o. dyrektor generalny Lasów Państwowych, podczas konferencji inaugurującej ogólnopolską akcję. - Jesteśmy strażnikami polskiej natury, dbamy, by kolejne pokolenia mogły z niej korzystać. Dzięki leśnikom lasów w Polsce przybywa i są w coraz lepszej kondycji. Kupujemy nowe grunty pod zalesianie, aby tych lasów, naszego dziedzictwa, było jeszcze więcej, bowiem las to prawdziwy skarb. Bezcenny - dodał.

Lasy stanowią już niemal 30% powierzchni Polski, a ogromną większością z nich (77%) zarządzają Lasy Państwowe. Ponad 19% lasów należy natomiast do osób prywatnych. Zaczyna jednak brakować ziemi pod nowe zalesienia, co zagraża założonemu w planie zwiększenia lesistości poziomowi 33% w 2050 r. Kupując nowe grunty, LP chcą zrealizować ten cel.

 

Zgłoś się!

Lasy Państwowe już zaapelowały do wszystkich właścicieli gruntów, na których może powstać las, aby zgłosili się do nadleśnictw z ofertą sprzedaży.

– Jestem usatysfakcjonowany skalą działań Lasów Państwowych prowadzonych na rzecz powiększania areału należącego do Skarbu Państwa w tak cennym strategicznie obszarze, jakim są lasy. Mam nadzieję, że w tym roku uda się nabyć jeszcze więcej gruntów, by powierzchnia lasów w Polsce systematycznie rosła – podsumował Edward Siarka, sekretarz stanu w ministerstwie środowiska.

W tym roku poszczególni nadleśniczowie mają za zadanie aktywnie promować ofertę zakupów. Źródła finansowania to własne fundusze nadleśnictwa lub – w przypadku ich braku – środki pochodzące z funduszu leśnego.


Posłużą gospodarce leśnej

 

Pytamy Macieja Pawłowskiego, rzecznika prasowego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.

 

Jaki cel przyświeca zakupowi gruntów przez Lasy Państwowe?

 

Celem zakupu lasów lub gruntów przeznaczonych do zalesienia jest dążenie do zwiększenia lesistości kraju. Lasy Państwowe przez lata otrzymywały grunty z zasobów Państwowego Funduszu Ziemi. Były to przede wszystkim gruntu rolne najsłabszej jakości. Leśnicy zalesiali je, przyczyniając się w ten sposób do wzrostu lesistości kraju. Obecnie grunty pod zalesienia muszą być pozyskiwane w inny sposób, np. poprzez zakup. Warto podkreślić, że grunty, które kupują nadleśnictwa, będą służyły gospodarce leśnej, której celem jest zapewnienie trwałości i ciągłości istnienia lasu. Kupując grunty, Lasy Państwowe realizują założenia Krajowego Programu Zwiększania Lesistości, opracowanego przez Instytut Badawczy Leśnictwa. Mowa w nim o stworzeniu warunków do zwiększenia lesistości Polski do 33% w 2050 r., zapewnieniu optymalnego rozmieszczenia zalesień, ustaleniu priorytetów ekologicznych i gospodarczych oraz preferencji zalesieniowych gmin.

 

Jakimi gruntami będą zainteresowane Lasy Państwowe?

 

Szczególne znaczenie mają dla nas grunty, które bezpośrednio przylegają do obszaru zarządzanego przez Lasy Państwowe, a także takie, w przypadku których istnieje możliwość zniesienia współwłasności. Istotne są również grunty, których zakup pozwoli na regulację przebiegu granicy polno-leśnej. Trzeba pamiętać, że nadleśnictwa nie mogą nabywać dowolnych działek. Rodzaj gruntów i warunki ich zakupu określa ustawa o lasach. W art. 37 tej ustawy zapisano, że Lasy Państwowe mogą nabyć lasy, grunty przeznaczone do zalesienia lub inne grunty czy nieruchomości, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu Państwa. Co ważne – w przypadku oferowanych do sprzedaży lasów – ich wiek nie ma znaczenia. To odróżnia ofertę Lasów Państwowych od różnych ofert spekulacyjnych, gdy przedmiotem zainteresowania są te lasy, na użytkowaniu których można szybko zarobić.

 

Co zrobić, jeśli ktoś jest zainteresowany sprzedażą gruntów?

 

Przede wszystkim należy ustalić, w granicach administracyjnych jakiego nadleśnictwa leży nieruchomość. Następnie skierować ofertę do danego nadleśnictwa, precyzyjnie opisując działkę: wskazując nazwę obrębu ewidencyjnego i numer ewidencyjny. Bardzo ważne jest również wcześniejsze uregulowanie wszelkich spraw własnościowych, jak np. dziedziczenia. Usytuowanie oferowanych gruntów względem lasów w zarządzie nadleśnictwa, a także ich status (czy są lasami w rozumieniu przepisów) łatwo zweryfikować w internetowym Banku Danych o Lasach.

 

Czy można mówić o konkretnych cenach, jakie może otrzymać właściciel gruntu? Od czego będą zależały?

 

Cena zakupu gruntów jest uzależniona od wielu czynników. Szczególnie duże zróżnicowanie dotyczy gruntów leśnych. W tym przypadku cena będzie uzależniona m.in. od położenia i kształtu działki, gatunków drzew, które na niej rosną, wieku drzewostanu oraz od jego stanu sanitarnego. Co ważne, każdy zakup na rzecz Skarbu Państwa poprzedza wycena rzeczoznawcy majątkowego, dostępna również dla sprzedającego. Warto podkreślić, że zakup gruntu przez Lasy Państwowe jest procedurą podlegającą kilkustopniowej weryfikacji i ocenie, a zgodę na dokonanie transakcji każdorazowo wydaje Dyrektor Generalny Lasów Państwowych.

HAH