Rozmaitości
Źródło: ARCH.
Źródło: ARCH.

Straty i rekompensaty

Uchwałą z 3 kwietnia rada ministrów przyjęła program pomocy dla rolników i producentów rolnych, których gospodarstwa rolne zostały poszkodowane na skutek wystąpienia w okresie zimowym 2011/2012 ujemnych skutków przezimowania upraw, plantacji i drzew owocowych.

O pomoc będą mogli ubiegać się rolnicy i producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania w okresie zimowym 2011/2012, oszacowane przez komisje powoływane przez wojewodów, wyniosą średnio powyżej 30% średniej rocznej produkcji (w stosunku do produkcji z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o wielkości produkcji najwyższej i najniższej).

Pomoc będzie można także otrzymać za szkody przewyższające 1050 zł w plantacjach wieloletnich użytkowanych dłużej niż pięć lat i drzewach owocowych.

W ramach programu prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie mógł zastosować – na indywidualny wniosek osoby zainteresowanej – ulgę w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne rolników bądź ulgę w regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty. Ponadto poszkodowani rolnicy będą mogli ubiegać się w KRUS o zmianę dotychczasowych warunków spłat należności z tytułu zadłużenia lub o umorzenie – w całości lub w części – bieżących składek.

Po złożeniu przez rolnika stosownego wniosku, decyzje o udzieleniu pomocy przez Kasę będą wydawane w oparciu o dane z protokołów oszacowania strat. W przypadku rolników, którzy wystąpią z wnioskiem do KRUS o udzielenie pomocy przed uzyskaniem protokołu z oszacowania strat, urząd ma pozyskiwać protokoły we własnym zakresie – bezpośrednio od komisji powołanej na danym terenie.

Według szacunków Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, straty w uprawach, na skutek niekorzystnych warunków przezimowania, obejmują 1 mln 414 tys. 696 ha; największe odnotowano w województwach: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, łódzkim, lubuskim i mazowieckim.

Więcej informacji o formach rządowej pomocy można znaleźć na stronach: www.minrol.gov.pl oraz www.premier.gov.pl.

KL