Aktualności
Stypendia

Stypendia

Spółka Koleje Mazowieckie wdrożyła system stypendialny skierowany do uczniów techników kolejowych oraz szkół średnich prowadzących klasy w specjalnościach kolejowych, mechanicznych lub elektrycznych z obszaru województwa mazowieckiego.

 System ma na celu pozyskanie kandydatów do szkoleń na stanowiska związane z bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu kolejowego. O stypendium może ubiegać się uczeń, który otrzymał promocję do ostatniej klasy szkoły średniej, zaś w poprzednim roku nauki uzyskał średnią z ocen wynoszącą co najmniej 4,0. Zgodnie z zawartą umową kandydat może otrzymywać stypendium przez okres do 12 miesięcy. Umowa zapewni także zatrudnienie w spółce na stanowisku związanym z bezpieczeństwem i prowadzeniem ruchu kolejowego lub na innym nieobsadzonym. Stypendysta może odbywać w Kolejach Mazowieckich praktyki zawodowe, o ile są one przewidziane w programie nauczania, oraz będzie miał możliwość poznania warunków pracy, zakresu uprawnień i odpowiedzialności na danym stanowisku.

MLS