Aktualności
To był trudny rok

To był trudny rok

Najważniejszym punktem sesja rady miejskiej w Pilawie było głosowanie nad udzieleniem burmistrz Albinie Łubian wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.

Głosowanie poprzedziło wystąpienie A. Łubian, która zaprezentowała zebranym informacje zawarte w raporcie o stanie miasta i gminy za ubiegły rok. Na wstępie burmistrz zaznaczyła, że był on niezwykle trudny, z uwagi na pandemię koronawirusa oraz spadek dochodów samorządów, związanych głównie ze zmianami w podatku dochodowym wprowadzonym w 2019 r., jak też rosnące koszty realizacji wielu usług. Następnie, podsumowując działalność samorządu, przedstawiła i omówiła sytuację demograficzną oraz finansową gminy, realizowane zadania inwestycyjne, stan oświaty, kultury, sportu i rekreacji, działalność pomocy społecznej, stan bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, a także stan ochrony środowiska naturalnego. W swoim wystąpieniu zaznaczyła, iż największym wydatkiem budżetu pozostają zadania związane z funkcjonowaniem oświaty, które w ubiegłym roku opiewały na kwotę blisko 20,5 mln zł, natomiast otrzymana subwencja wyniosła niespełna 12 mln zł. Jednocześnie, pomimo pandemii i różnego rodzaju trudności z nią związanych, wartość realizowanych zadań inwestycyjnych – dzięki m.in. pozyskaniu środków zewnętrznych – zamknęła się kwotą przeszło 10 mln zł. Po zapoznaniu się z obszernym dokumentem radni jednogłośnie udzielili burmistrz wotum zaufania. Podobnie było w trakcie przegłosowywania uchwały w sprawie udzielenia A. Łubian absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.

 

MLS