Aktualności
Ulgi dla rodzin?

Ulgi dla rodzin?

Miesiąc przed sesją opozycyjni radni złożyli wniosek o obniżenie stawek za wywóz nieczystości. Punkt ten nie trafił jednak do porządku obrad. W zamian rada zaproponowała ulgi, w konsekwencji czego gospodarstwo tworzone przez pięć osób zapłaci 12 zł mniej.

Podjęcie uchwały poprzedziła burzliwa dyskusja. Opozycyjni radni upomnieli się o umieszczenie w porządku obrad propozycji obniżenia stawek. Nie została ona uwzględniona, ponieważ – jak zaznaczyła przewodnicząca Urszula Bancerz – żaden z wnioskodawców nie pojawił się na posiedzeniu komisji w celu obrony projektów.

Radny Michał Zarzycki zaproponował obniżenie stawek za odpady segregowane z 10 zł na 6 zł, zaś niesegregowane – z 17 zł na 10 zł. Drugi projekt, złożony w imieniu sześciu radnych przez Zbigniewa Zemłę, dotyczył odpowiednio stawek w wysokości 5,5 zł oraz 10 zł. Żaden z wniosków nie uzyskał akceptacji większości, w konsekwencji czego ustalone stawki pozostają bez zmian.

Zastępca burmistrza Marcin Mateńko sugerował, że kiedy w połowie czerwca znana będzie firma odpowiedzialna za wywóz nieczystości, wówczas na nowo rozważona będzie kwestia ewentualnego obniżenia stawek. O zasadności uchwalonych w grudniu cen za gospodarkę odpadami miała przekonać też prezentacja przedstawiona przez Marka Domańskiego, naczelnika wydziału komunalnego.

Więcej w papierowym wydaniu EK

EW