Aktualności
W kolejce po dopłaty

W kolejce po dopłaty

Trwa składanie wniosków o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Do 25 czerwca producenci rolni mogą składać wnioski w Agencji Rynku Rolnego. Wsparcie jest udzielane do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym gatunków roślin uprawnych, zakupionym i wysianym lub wysadzonym w okresie od 15 lipca 2015 r. do 15 czerwca 2016 r.

Które gatunki roślin są objęte dopłatami? Zboża: pszenica zwyczajna, pszenica twarda, żyto (populacyjne, syntetyczne lub mieszańcowe), jęczmień, pszenżyto i owies; rośliny strączkowe: łubin (żółty, wąskolistny lub biały), groch siewny, bobik, soja i wyka siewna; ziemniak oraz mieszanki zbożowe i pastewne sporządzone z ww. roślin objętych systemem dopłat z wyłączeniem ziemniaka.

O wsparcie mogą ubiegać się także gospodarze, których uprawy zostały zniszczone w wyniku działania niskich temperatur. Warunkiem otrzymania dopłaty jest zakupienie i zużycie do siewu lub sadzenia materiału siewnego, a także dołączenie dokumentów potwierdzających zakup materiału siewnego i wystąpienie szkody w uprawach. Wnioski wraz z załącznikami można złożyć poprzez aplikację dostępną na stronie internetowej lub bezpośrednio w oddziale terenowym właściwym dla miejsca zamieszkania albo wysłać pocztą. O terminie złożenia wysłanego wniosku decyduje data stempla pocztowego. Wnioski na bieżąco będą weryfikowane pod względem formalno-prawnym. Stawki dopłat zostaną określone po upłynięciu terminu ich składania, w terminie do 30 września. Natomiast środki finansowe zostaną wypłacone w terminie 30 dni od wydania decyzji przyznających dopłaty, najpóźniej do końca 2016 r.

Niezbędne dokumenty znajdują się na stronie ARR, w zakładce materiał siewny (www.arr.gov.pl/wsparcie-rynkowe/material-siewny).

GU