Aktualności
Wsparcie na wyciągnięcie ręki

Wsparcie na wyciągnięcie ręki

Lokalna Grupa Działania Ziemi Siedleckiej zaprasza do składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

LGD ZS to organizacja działająca na terenie gmin: Domanice, Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew, Wodynie oraz Zbuczyn. Powstała w 2013 r. i od razu rozpoczęła prace mające na celu przygotowanie się do nowego okresu programowania Unii Europejskiej 2014-2020. Efekt? Imponujący, bo LGD ZS po opracowaniu strategii rozwoju lokalnego zajęło w 2015 r. dziesiąte miejsce na Mazowszu spośród wszystkich LGD. To także konkretne dofinansowanie w wysokości ponad 11 mln zł. – Zdecydowana większość puli ma trafić do poszczególnych gmin będących członkami LGD – mówi Hubert Pasiak, prezes zarządu LGD ZS. – Wierzymy, że będą one „kołem zamachowym” wielu cennych dla naszego obszaru projektów i inicjatyw – dodaje.

Idea lokalnych grup działania to współdziałanie władz, stowarzyszeń i mieszkańców na zasadzie partnerstwa. Takie podejście sprawia, że na końcowym efekcie zależy więcej niż jednej osobie, więc wizja jego osiągnięcia staje się bardziej realna. Podobnie jest w przypadku LGD Ziemi Siedleckiej. – Największy potencjał naszej LGD to ludzie: członkowie, pracownicy i wolontariusze, aktywni, przygotowani merytorycznie i doświadczeni w organizacji licznych inicjatyw publicznych, komercyjnych i społecznych – zauważa H. Pasiak. Jednak żeby zmieniać otaczającą nas rzeczywistość, skutecznie rozwiązywać konkretne problemy społeczne i realizować kolejne wyzwania, nasza organizacja poszukuje nowych idei i partnerów do ich realizowania. Dlatego zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych!

Najbliższe nabory trwają do 6 lipca. Ich zakres to: „Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz rozwój współpracy międzysektorowej”, „Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych”, „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji – nowoutworzone podmioty gospodarcze”, „Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji – rozwijanie działalności gospodarczej”, „Tworzenie sieci współpracy na obszarze objętym LSR, w szczególności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”. Więcej informacji na stronie LGD ZS.

JAG