Diecezja
Źródło: XMCZ
Źródło: XMCZ

Wspólnota świadoma swojej misji

Celebracja Modlitwy Popołudniowej z Liturgii Godziny, której przewodniczył biskup Zbigniew Kiernikowski, zainaugurowała 3 listopada działalność Diecezjalnej Szkoły Katechistów Parafialnych.

 – Chrześcijaństwo jest odpowiadaniem Bogu na Jego działanie – mówił w homilii biskup. – Jezus nazywa siebie drogą i chrześcijaństwo jest drogą nowego życia w Chrystusie. Diecezjalna Szkoła Katechistów Parafialnych jest jedną z form inicjacji, która ma na celu wprowadzanie ludzi na drogę Jezusa Chrystusa. Powierzamy Panu Bogu tę szkołę i chcemy się uczyć iść drogą Chrystusa oraz pomagać tą drogą kroczyć innym – artykułował pasterz Kościoła siedleckiego.

Głosić Dobrą Nowinę

Po zakończonej liturgii zgromadzonych powitał ks. Paweł Kindracki – dyrektor Diecezjalnej Szkoły Katechistów Parafialnych. W swoim wystąpieniu przypomniał, że chrześcijaństwo jest propozycją nowego życia w Chrystusie. Rozpoczyna się ono w sakramencie chrztu i jest ukierunkowane na wieczność. Wielu ochrzczonych zatraciło swoją chrześcijańską tożsamość i żyją tak, jakby Chrystus nie umarł i nie zmartwychwstał dla ich zbawienia. „U progu trzeciego tysiąclecia nie tylko istnieją liczne ludy, które jeszcze nie poznały Dobrej Nowiny, ale wielu chrześcijan potrzebuje, aby na nowo głoszono im z przekonaniem słowo Boże, by mogli konkretnie doświadczyć mocy Ewangelii” (Verbum Domini, n. 96). Dzieląc z papieżem troskę o ewangelizowanie niewierzących oraz o ponowne ewangelizowanie ochrzczonych, biskup siedlecki postanowił powołać do istnienia Diecezjalną Szkołę Katechistów Parafialnych.

W słowie pasterskim skierowanym do kandydatów na katechistów biskup podkreślił, że Kościół jest wspólnotą, która żyje mocą słowa i sakramentów. – Słowo Boże nie jest zamkniętą księgą Pisma św. Jest to Słowo żywe. Uaktualnia się, gdy jest proklamowane we wspólnocie wierzących. Kościół to Ciało Chrystusa, ożywiane Chrystusem-Słowem, ale też i wspólnota celebrująca tę samą tajemnicę w sakramentach, zwłaszcza w Eucharystii. Naturalnie, nikt nie doda niczego do Objawienia, które jest już dokonane i zamknięte w Jezusie Chrystusie, ale każda, otwarta na działanie Słowa, wspólnota odkrywa je na nowo i przeżywa, stając się miejscem objawienia. Słowo Boże objawia się w każdej liturgii. W liturgię wchodzimy dobrowolnie, by uczyć się w niej przeżywać związanie z Jezusem Chrystusem, który samego siebie wydał za nas. Szkoła katechistów wpisuje się w Rok Wiary. Chcemy w niej kształtować osoby świadome swojej misji w Kościele, żyjące w prawdzie, mocą Słowa i sakramentu – nauczał pasterz Kościoła siedleckiego.

Kształtowanie postaw w zgodzie z Ewangelią

Formację na pierwszym roku w Diecezjalnej Szkole Katechistów Parafialnych rozpoczną 22 osoby z terenu diecezji siedleckiej oraz jedna z drohiczyńskiej.

Jak napisał w liście pasterskim biskup siedlecki: „Podstawowym celem szkoły jest przygotowanie osób świeckich do prowadzenia katechez dla dorosłych w parafiach. Ich formacja intelektualna, duchowa i pastoralna odbywać się będzie w formie comiesięcznych spotkań w cyklu dwuletnim. Przygotowanie katechistów będzie ukierunkowane nade wszystko na kształtowanie postaw zgodnych z wymaganiami Ewangelii oraz umiejętność dzielenia się swoją wiarą z innymi. Uczestnicy szkoły zdobędą potrzebną im wiedzę teologiczną, a przez ćwiczenia także umiejętności praktyczne, konieczne do głoszenia katechez. Ich formacja zakończy się egzaminem i uzyskaniem odpowiedniego dyplomu oraz otrzymaniem misji kanonicznej od biskupa.

Zadaniem katechisty będzie wspieranie prezbiterów i diakonów w głoszeniu słowa Bożego i formacji wiernych. W szczególności będzie on pomagał duszpasterzom w przygotowaniu rodziców i chrzestnych do chrztu dziecka, do Pierwszej Komunii świętej dzieci, będzie także uczestniczył w przygotowaniach kandydatów do bierzmowania oraz ich rodziców i świadków, będzie pomagał duszpasterzom w przygotowaniu narzeczonych do sakramentu małżeństwa. Katechista może uczestniczyć również w animowaniu i prowadzeniu grup formacyjnych i apostolskich, w organizowaniu kręgów biblijnych, kursów ewangelizacyjnych czy pomagać w prowadzeniu rekolekcji zamkniętych itp. W zasięgu jego troski będą także ludzie pozostający daleko od Chrystusa i Kościoła. Świeckiemu katechiście w niektórych przypadkach jest bowiem łatwiej niż księdzu rozmawiać z osobami przeżywającymi kryzysy małżeńskie, rodzinne, związane z życiem zawodowym i społecznym, a także z niewierzącymi i poszukującymi sensu życia”.


O DSKP

Diecezjalna Szkoła Katechistów Parafialnych powstała z inicjatywy biskupa Zbigniewa Kiernikowskiego. Program dwuletniego szkolenia został rozpisany na dziesięć spotkań w ciągu roku. Zajęcia odbywać się będą w salach Instytutu Teologicznego. Podczas wykładów uczestnicy zostaną wprowadzeni m.in. w biblijną historię zbawienia, podstawowy wykład wiary, formy katechumenatu pochrzcielnego, a także diecezjalny program „Chrzest w życiu i misji Kościoła”, program katechez chrzcielnych, program formacji kandydatów do bierzmowania i katechezę dorosłych. Wykłady będą urozmaicone ćwiczeniami. Nie zabraknie też czasu na modlitwę, celebrację Liturgii Godzin i Eucharystię.

Kandydatami mogą być osoby, które już angażują się w różny sposób w życie parafialne: członkowie rad parafialnych, w szczególności rad duszpasterskich, ruchów odnowy Kościoła, wspólnot i stowarzyszeń kościelnych oraz katecheci. Mogą nimi być zarówno osoby świeckie jak i konsekrowane, a także duchowni. Absolwenci po zdanym egzaminie końcowym, uzyskają odpowiedni dyplom oraz otrzymają misję kanoniczną od biskupa siedleckiego.

ks. Mateusz Czubak