Aktualności
Zabiorą azbest

Zabiorą azbest

Jeszcze do 5 marca w siedzibie urzędu gminy przyjmowane będą wnioski od osób zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania na usunięcie ze swoich posesji azbestu.

Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z: demontażem i zabezpieczeniem pokrycia dachowego lub innych wyrobów zawierających azbest, transportem odpadu niebezpiecznego z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwieniem poprzez składowanie odpadu niebezpiecznego na składowisku. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć. Osoby które złożą wnioski do 5 marca mogą liczyć na usunięcie azbestu jeszcze w tym roku. Właściciele nieruchomości, którzy zamierzają usunąć azbest w późniejszym terminie mogą składać odpowiednie formularze do 31 grudnia. Wnioski wraz załącznikami można pobrać w urzędzie gminy (pokój nr 9) oraz na stronie internetowej urzędu pod adresem www.parysow.pl.

MLS