Kultura
Źródło: KO
Źródło: KO

Zasłużeni dla regionu

Ośrodek „Misericordia” Caritas w Białej Podlaskiej, Tomasz Dobrowolski oraz Waldemar Koperkiewicz to tegoroczni laureaci nagrody im. Ludomira Benedyktowicza.

Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się 1 grudnia w Muzeum Regionalnym w Siedlcach. Ośrodek „Misericordia” Caritas otrzymał nagrodę w dziedzinie społeczno-humanitarnej. Wyróżnienie odebrał ks. Dariusz Parafiniuk. Ośrodek prowadzi działalność społeczno-opiekuńczą dla mieszkańców Białej Podlaskiej i powiatu bialskiego. W jego ramach funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego, który obejmuje dzienną opieką 45 osób. Kolejną formą działalności jest Centrum Charytatywne wraz z kuchnią i jadłodajnią dla osób potrzebujących. W centrum, oprócz wydawania posiłków, prowadzona jest pomoc rzeczowa. Najmłodsza forma wsparcia to Warsztat Terapii Zajęciowej.

Drugi z laureatów – Tomasz Dobrowolski z Łosic – został nagrodzony za działalność badawczą, wydawniczą, organizacyjną, społeczno-kulturalną oraz popularyzowanie historii regionu i ziemi łosickiej. T. Dobrowolski od lat związany jest z ZHP, PTTK oraz Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Łosickiej. Zainicjował ponadregionalny konkurs literacki „Ziemia Najbliższa” oraz „Podlaskie Spotkania Historyczne”. T. Dobrowolski jest też autorem publikacji z zakresu historii Podlasia i ziemi łosickiej oraz pomysłodawcą przedsięwzięć związanych z ochroną zabytków.

Ostatni z uhonorowanych, Waldemar Koperkiewicz, otrzymał nagrodę za działalność twórczą, artystyczną, społeczno-kulturalną, ze szczególnym uwzględnieniem pracy kompozytorskiej i organizacyjnej w dziedzinie krzewienia kultury muzycznej. W. Koperkiewicz jest dyrektorem artystycznym i kierownikiem muzycznym Teatru „ES”, działającego przy siedleckim Centrum Kultury i Sztuki, autorem opracowań muzycznych do spektakli, a także pomysłodawcą wielu inicjatyw kulturalnych, w tym festiwalu „Rock Open Air”.

Nagrody im. Ludomira Benedyktowicza przyznawane są od 1987 r. Ich patronem jest urodzony na Podlasiu i okaleczony w powstaniu styczniowym wybitny malarz i poeta Ludomir Bendyktowicz. Wyróżnienia przyznaje od lat specjalna kapituła, a otrzymują je osoby szczególnie zasłużone dla regionu w dziedzinach: społeczno-patriotyczno-humanitarnej, szeroko pojętej sztuki, sztuki sakralnej i ludowej oraz literatury.

Kinga Ochnio