Rozmaitości
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Zmiany konieczne

Dobre wykorzystanie prezydencji Polski w Unii Europejskiej oraz doprowadzenie do właściwego określenia przyszłości wspólnej polityki rolnej w nowej perspektywie finansowej po 2013 r. - to główne plany resortu rolnictwa.

Głębokie zmiany we wspólnej polityce rolnej mają zerwać z dotychczasową strategią „polityki stagnacji produkcji rolnej”. Zmiana jest konieczna – w przeciwnym razie rolnictwo europejskie nie będzie w stanie sprostać konkurencji światowej. Powodem wymuszającym zmiany jest prognoza, według której za 20-30 lat ludzkość będzie potrzebowała dwa razy więcej żywności niż obecnie.

Większa produkcja

Aby sprostać tym wyzwaniom, należy tak ukierunkować zmiany, by m.in. uprościć kryteria przyznawania dopłat rolniczych. Jedną z ważniejszych propozycji jest rezygnacja z realizacji tzw. historycznych płatności, czyli wsparcia do powierzchni, na których we wcześniejszym okresie były uprawiane dane gatunki roślin. Ten mechanizm nie ma obecnie racji bytu, natomiast wzrasta konieczność wypłat rekompensat rolnikom prowadzącym działalność na obszarach o trudnych warunkach gospodarowania oraz tym, którzy zrezygnują z prowadzenia działalności rolniczej na terenach cennych przyrodniczo. Niezbędne jest także większe wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych. Minister Marek Sawicki zapewnia, że jego propozycje zmian są popierane przez nowych członków UE, a także przez Szwecję, Portugalię, prawdopodobnie Hiszpanię, a otwarte na dyskusję są też Austria i Finlandia.

Dobre, bo polskie

Drugim priorytetem w 2011 r. będzie promocja polskiej żywności, nie tylko w Unii Europejskiej, ale też w innych krajach. W tym celu Polska weźmie udział w wielu międzynarodowych targach. Trzecim priorytetem jest powołanie jednej instytucji zajmującej się bezpieczeństwem żywności – Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii – w miejsce dotychczas działających: Głównego Inspektoratu Weterynarii, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych oraz Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Agencja zaprasza

Trwa nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych” – do 17 stycznia mogli je składać jedynie uprawnieni rolnicy zajmujący się produkcją mleka, natomiast od 17 do 28 stycznia 2011 r. przyjmowane są wnioski o udzielenie wsparcia na inne inwestycje niezwiązane  z produkcją mleka. Należy przestrzegać wymienionych terminów, gdyż złożenie przez rolnika przed 17 stycznia wniosku innego niż na restrukturyzację produkcji mleka spowoduje, że pozostanie on bez rozpatrzenia, czyli rolnik nie otrzyma wnioskowanej pomocy.

W tym roku zostaną uruchomione nabory wniosków o udzielenie wsparcia ze wszystkich działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w przypadku których są jeszcze pieniądze do rozdzielenia. W pierwszej kolejności uruchomiony zostanie trzeci już nabór wniosków na „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”. W miarę szybko powinien być uruchomiony także nabór wniosków o przyznanie premii młodym rolnikom, zaś w drugim półroczu zapowiadane jest przyjmowanie wniosków na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębniorstw”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” i „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”. Cały czas można składać wnioski o przyznanie wsparcia na „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”, „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów”, a także na tworzenie grup producentów rolnych.

Z jednego do drugiego

Trwa przegląd wykorzystania środków finansowych w ramach działań należących do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Minister Marek Sawicki zapowiedział, że pieniądze z działań, które nie są zbyt popularne, zostaną przesunięte na udzielanie wsparcia z tych cieszących się dużym zainteresowaniem. Priorytetem nadal będzie zwiększanie środków w ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” oraz „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej”.

JAG