Rozmaitości
Źródło: ARCH.
Źródło: ARCH.

Zmiany w OC

Zmieniły się przepisy o obowiązkowych ubezpieczeniach od odpowiedzialności cywilnej. Najwięcej zmian dotyczy zasad wypowiadania umów oraz ich kontynuacji przez nowych właścicieli samochodów.

Nowe przepisy będą obejmować wyłącznie umowy ubezpieczenia OC zawarte po 11 lutego. Jeżeli ktoś zawarł umowę przed tym dniem, wówczas będą stosowane do niej jeszcze wcześniejsze zasady.

Łatwiejsze wypowiedzenie

Najwięcej zmian dotyczy zasad wypowiadania OC. Firmy ubezpieczeniowe będą musiały wysłać ubezpieczonym – nie później niż na 14 dni przed końcem umowy – informację o ubezpieczeniu na kolejny okres i jego warunkach. Powinny w niej podać m.in. propozycję wysokości składki i okoliczności, kiedy może się ona zmienić. W informacji musi też znaleźć się przypomnienie, że dotychczasową umowę można wypowiedzieć, oraz informacja o formie i terminie, w jakim można to zrobić.

Ten, kto z powodu automatycznego odnowienia dotychczasowej polisy znajdzie się w sytuacji tzw. podwójnego ubezpieczenia OC, będzie mógł wypowiedzieć tę umowę, która została automatycznie przedłużona. Rozwiąże się ona już z dniem wypowiedzenia. Żeby uniknąć automatycznego zawarcia nowej umowy i znalezienia się w sytuacji „podwójnego ubezpieczenia”, wystarczy nadać na poczcie listem poleconym oświadczenie o rezygnacji z kolejnej umowy. Od 11 lutego wystarczy to zrobić nie później niż jeden dzień przed upływem rocznego okresu ubezpieczenia, bo wprowadzona zostaje zasada tzw. stempla pocztowego. Polega ona na tym, że jeżeli ktoś prześle listem poleconym oświadczenie o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy ubezpieczenia OC, to decydująca będzie data nadania oświadczenia na poczcie, a nie – jak dotychczas – data doręczenia do firmy ubezpieczeniowej. Warto tylko pamiętać o zachowaniu dowodu nadania listu.

Uwaga – zasada stempla pocztowego nie ma zastosowania do umów ubezpieczenia zawartych do 10 lutego. Jeżeli więc ktoś chce zrezygnować z odnowienia takiej umowy, musi pamiętać o tym, że nie wystarczy terminowe nadanie przesyłki na poczcie. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC musi dotrzeć do ubezpieczyciela najpóźniej na jeden dzień przed upływem końca okresu ubezpieczenia.

Bez automatycznej odnowy

Nowością jest też to, że oświadczenia o wypowiedzeniu lub odstąpieniu od umowy będzie można składać agentowi ubezpieczeniowemu. Kolejna ważna zmiana polega na tym, że nowy właściciel auta będzie mógł wypowiedzieć otrzymaną wraz z pojazdem umowę przez cały okres jej trwania. Jeżeli tak zrobi, umowa zostanie rozwiązana natychmiast – z dniem jej wypowiedzenia, a nie – jak dotychczas – z upływem 30 dni następujących po dniu nabycia pojazdu. Wystarczy więc napisać np. „Oświadczam, że wypowiadam umowę ubezpieczenia z dniem…”. Zmiana ta dotyczy nie tylko kupujących, ale też obdarowanych, spadkobierców, najemców.

Nowy właściciel auta, nawet jeśli przejmie umowę ubezpieczenia od sprzedającego auto i jej nie wypowie, musi pamiętać o tym, że nie będzie już ona – jak dotychczas – automatycznie odnowiona na mocy tzw. klauzuli prolongacyjnej. Ulegnie ona rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta. Jeżeli więc nowy właściciel będzie chciał korzystać z ubezpieczenia w tej samej firmie ubezpieczeniowej, będzie musiał wypowiedzieć umowę zawartą przez poprzednika i najpóźniej w tym samym dniu zawrzeć nową. Tylko to zapewni mu ciągłość ochrony ubezpieczeniowej.

W razie wypowiedzenia umowy firma będzie musiała zwrócić składkę za niewykorzystany okres ubezpieczenia nie później niż w ciągu 14 dni od dnia np. wypowiedzenia umowy czy odstąpienia od niej. W razie sprzedaży pojazdu poprzedni właściciel nie musi już okazywać kopii polisy ubezpieczeniowej, żeby dostać zwrot składki.

Kinga Ochnio