Rozmaitości
Zmiany w zalesianiu

Zmiany w zalesianiu

Podpisane 20 kwietnia przez ministra rolnictwa zarządzenia zmieniają rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne”, objętego PROW na lata 2007-2013.

Od 1 czerwca do 31 lipca, w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (właściwym ze względu na siedzibę wnioskodawcy), przyjmowane będą wnioski o przyznanie pomocy na zalesianie. Zanim jednak zdecydujemy się aplikować o finansowe środki, musimy zapoznać się ze zmianami, jakie niesie ze sobą podpisane niedawno rozporządzenie.

Najważniejszym przepisem

jest zwiększenie maksymalnej powierzchni gruntów przeznaczonych do zalesienia z 20 do 100 ha dla jednego beneficjenta, w ramach całego okresu programowania. Konsekwencją zmiany w tym zakresie jest określenie, iż jednym z warunków przyznania pomocy na zalesianie (powierzchni powyżej 20 ha), jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – jeżeli uzyskanie takiej decyzji dla planowanego zalesienia jest wymagane przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Tak więc regulacje zawarte w tym zakresie, w niniejszym rozporządzeniu mają jedynie na celu zweryfikowanie przez służby ARIMR, czy wymogi określone w przepisach wymienionej ustawy są przestrzegane w przypadku ubiegania się o pomoc na zalesienie w ramach PROW. Ponadto istnieje możliwość zalesiania gruntu o powierzchni poniżej 0,5 ha, jeśli dany grunt graniczy z lasem, przy czym minimalna powierzchnia gruntu musi wynosić 0,1 ha.

Nowelizacja rozporządzenia

uprościła również przepisy związane z określaniem przez geodetę nachylenia gruntu przeznaczonego do zalesienia. Doprecyzowała także przepisy związane z ubieganiem się o pomoc w sytuacji następstwa prawnego; dostosowała normy wymienionego rozporządzenia do regulacji zawartych w przepisach ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, które mają zastosowanie również do płatności na zalesianie gruntów rolnych.

GU