Diecezja
Źródło: WWW.DZIELO
Źródło: WWW.DZIELO

Jan Paweł II – wychowawca młodych

Decyzją Konferencji Episkopatu Polski w niedzielę, 12 października,. obchodzimy VIII Dzień Papieski. Jego hasło brzmi: „Jan Paweł II - Wychowawca Młodych”. Z wdzięcznością wspominamy życie i dzieło Jana Pawła II, który był i pozostaje dla większości z nas wspaniałym nauczycielem i wychowawcą.

Dzień Papieski obchodzony jest od roku 2001, zawsze w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Obchody te przebiegają w czterech wymiarach: duchowym, intelektualnym, artystycznym i charytatywnym. Każdemu z tych wymiarów odpowiadają poszczególne wydarzenia składające się na cały przebieg Dnia Papieskiego.

Tradycyjnie już w tym dniu, oprócz uroczystych Mszy świętych o rychłą beatyfikację Jana Pawła II i Apeli gromadzących wieczorem rzesze mieszkańców miast i wiosek, przygotowywane są różne inicjatywy, upamiętniające postać Papieża-Polaka.

Przeżywanie co roku Dnia Papieskiego łączy się z Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Jest to fundacja, która powstała z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski w celu wspierania działań związanych z edukacją i kulturą. Od roku szkolnego 2001/2002 fundacja realizuje program przyznawania stypendiów dla uzdolnionej, lecz ubogiej młodzieży ze wsi i małych miast. Obecnie fundacja zapewnia wsparcie finansowe dla około 2000 stypendystów z całej Polski. To właśnie oni – stypendyści – zostali nazwani „żywym pomnikiem Ojca Świętego”. Diecezja siedlecka posiada aktualnie 65 stypendiów przyznanych przez fundację. Należy podkreślić, że liczba stypendiów przyznawanych diecezji siedleckiej ciągle wzrasta. Stypendystami są gimnazjaliści, licealiści i studenci.

Dzięki zbiórce pieniężnej prowadzonej w całej Polsce w czasie obchodów Dnia Papieskiego stypendia mogą być kontynuowane, są też przyznawane nowe. W diecezji siedleckiej jest ona prowadzona pod kościołami. Od dwóch lat dokonuje się także zbiórka publiczna na terenie 10 miast naszej diecezji i z tego, co mi wiadomo, także w szkołach – zwłaszcza tych, które noszą imię Jana Pawła II. Ogółem w zbiórce przykościelnej i publicznej zbieramy ponad 200 tys. zł.

Zacytuję fragment Słowa biskupów polskich w 30. rocznicę wyboru Jana Pawła II: „Pontyfikat Jana Pawła II zaowocował w Polsce wieloma szlachetnymi inicjatywami. Pośród licznych dzieł papieskich wyróżnia się Dzieło Nowego Tysiąclecia, fundujące stypendia dla utalentowanej młodzieży z ubogich rodzin. Fundusz pochodzi ze zbiórki, która corocznie przeprowadzana jest w całej Polsce w Dniu Papieskim. Ta inicjatywa to żywy pomnik Jana Pawła II, wyraz naszej wdzięczności za dar jego pontyfikatu, a także znak, że chcemy iść drogą, którą on wskazał. Apelujemy więc o hojność do wszystkich, którym leży na sercu dobro polskiej młodzieży”.

Pragnę serdecznie podziękować: księżom dziekanom, proboszczom, wikariuszom, prefektom, katechetom świeckim i zakonnym, całej rzeszy wolontariuszy z naszej diecezji i prosić o zrozumienie i zaangażowanie w corocznie przygotowanie i przeżycie Dnia Papieskiego.

ks. Marek Skwierczyński
autor jest koordynatorem Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia w diecezji siedleckiej

Mówią stypendyści…

Sylwia Dąbrowska, Domanice

Byłam jeszcze uczennicą gimnazjum, kiedy moja katechetka zgłosiła mnie do stypendium. Proboszcz wyraził zgodę na to, abym otrzymywała pomoc od Fundacji i tak zostałam stypendystką programu „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. W tym roku mijają już 2 lata, od kiedy otrzymuję pomoc.

Wsparcie finansowe pomogło zrealizować moje marzenie o posiadaniu własnego komputera. Jestem teraz w klasie maturalnej, więc sprzęt ten bardzo ułatwia mi naukę. Stypendium umożliwiło także uczestniczenie w kursie języka angielskiego. Dzięki Fundacji mogę rozwijać swoje zainteresowania biologiczne. Pieniądze ze stypendium umożliwiają mi zakupienie dodatkowych pomocy, książek i atlasów związanych z tą tematyką.

Moim zdaniem idea Fundacji, która zakłada pomoc najbiedniejszym, ale najzdolniejszym uczniom, jest bardzo dobra i bardzo potrzebna. Ludzie z takich małych miejscowości jak ja, mieszkający na wsi, mają utrudniony start i małe możliwości własnego rozwoju. Stypendium jest dla nas wyrównaniem szans w stosunku do osób bogatszych i mieszkających w dużych ośrodkach. Oprócz wymiaru materialnego, Fundacja daje także możliwość uczestnictwa w obozach wakacyjnych, na których poznajemy nowych, ciekawych ludzi, z którymi możemy wymienić się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami.

Jako stypendystka fundacji pomagam realizować wielkie marzenie Papieża Polaka, jakim było stworzenie „cywilizacji miłości”. Żyjemy po to, żeby dzielić się z innymi. To wyraża się w moim zaangażowaniu w działalność charytatywną – jestem wolontariuszką w siedleckim Domu Pomocy Społecznej. Umilam czas przebywającym tam pensjonariuszom, chodzę z nimi na spacery, czytam im książki, poświęcam im czas na rozmowę i przebywanie z nimi. Działalność moja jest swego rodzaju podziękowaniem za pomoc, którą ja otrzymuję.

Mateusz Grodzicki, Krynka

Stypendium dostałem dzięki inicjatywie ks. Marka Skwierczyńskiego, koordynatora Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Dopiero rok korzystam z pomocy, ale mam nadzieję, że także w tym roku dostanę stypendium. Dzięki tym środkom mogę rozwijać swoje umiejętności i wykształcenie – uczestniczyłem w zajęciach języka angielskiego, a także poznałem wielu nowych ludzi.

Uważam, że inicjatywa pomocy biednym, ale bardzo zdolnym uczniom, jest genialna. Stwarza ona nam, osobom biedniejszym, nowe perspektywy rozwoju. Swoją postawą staram się okazywać wdzięczność za udzielaną mi pomoc – zajmuję się osobą niepełnosprawną, która chodzi ze mną do klasy, a w wakacje uczestniczyłem w obozie wychowawczym. Pomagałem też przygotowywać paczki na „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, które będą rozdawane kościołom podczas Dnia Papieskiego. Zawsze staram się aktywnie uczestniczyć w inicjatywach charytatywnych.

Słowa Ojca Świętego, skierowane do nas, ludzi młodych: „musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”, odnoszę bezpośrednio do siebie. Apel ten jest streszczeniem mojej aktywności, bo ciągle staram się rozwijać, stawiając sobie coraz wyżej poprzeczkę. Nie spoczywam na laurach, ale ciągle idę dalej i nieustannie wymagam od siebie więcej i więcej, a otrzymywane wsparcie finansowe motywuje mnie do takiego działania.

Katarzyna Jastrzębska, Strzała

Mój katecheta chciał zgłosić mnie do stypendium, więc przedstawił mi ogólne założenia Fundacji i ideę akcji. Fundacja pomaga mi już od marca 2007 r. Pieniądze, które otrzymałam, pomogły rozwijać moje zainteresowania Dzięki dotychczasowemu wsparciu finansowemu mogę uczęszczać do drugiej szkoły – językowej. Miałam także okazję uczestniczyć w organizowanych przez Fundację obozach, które są niezwykle ciekawe i pouczające, wzbogacają nas w nowe doświadczenia.

Stypendyści dostają 150 zł miesięcznie na pomoce naukowe- książki, podręczniki, zajęcia pozalekcyjne, kółka zainteresowań, 100 zł na pomoc w transporcie do szkoły – na bilet miesięczny. Natomiast na zimę i na lato dostajemy pakiet rzeczowy, na ubrania, buty itd.

Inicjatywa „Dzieło Nowego Tysiąclecia” jest niezwykle konieczna. Wyrównuje to szanse tych, których nie stać na rozwijanie swoich możliwości, pogłębianie wiedzy i umiejętności.Warunkiem otrzymywania stypendium jest pomoc charytatywna lub wolontariat. Sama działam w szkolnym kółku Caritas. W ramach naszej działalności przeprowadzamy zbiórki żywności, sprzedajemy okolicznościowe świece.

Ojciec Święty był wymagającym wychowawcą. Zawsze powtarzał nam, że od nas, ludzi młodych, bardzo wiele zależy, bo to my jesteśmy przyszłością Polski. Swoją postawą staram się realizować „wymagania” Ojca Świętego – chcę być przykładem dla innych.

Jan Paweł II jest dla mnie wzorem postępowania, bo pokazywał nam przykład bezwarunkowej miłości i oddania siebie innym. Papież uczył nas tworzenia „cywilizacji miłości”, czyli pokazywał nam, że należy kochać ludzi bez względu na ich rasę, pochodzenie, religię, bo każdy jest równy i każdy zasługuje na miłość. Jako stypendyści tworzymy Ojcu Świętemu „żywy pomnik” – każdy ze stypendystów jest żywym kamieniem, bo swoją postawą i zachowaniem tworzy realny obraz myśli, dzieła i nauki Jana Pawła II.


Iwona Zduniak-Urban