Rozmaitości
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Sługa Pana

Od 29 czerwca przeżywamy w Kościele Rok św. Pawła, ogłoszony przez papieża Benedykta XVI i związany z dwutysięczną rocznicą urodzin Apostoła Narodów. Będzie on trwał do 29 czerwca 2009 roku. W tym jubileuszowym czasie podejmowane są różnorodne inicjatywy mające na celu pełniejsze poznanie osoby i działalności niezwykłego – rodem z Tarsu w Cylicji – sługi Jezusa Chrystusa: sługi przeznaczonego do głoszenia Ewangelii Bożej (Rz 1,1).

Jedną z takich inicjatyw jest zorganizowany przez Wydział Nauczania Diecezji Siedleckiej pod patronatem bp. Zbigniewa Kiernikowskiego konkurs na temat: „Święty Paweł sługą Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana”. Jego rozpoczęcie zostało ogłoszone w I Niedzielę Adwentu, 30 listopada. Mogą w nim wziąć udział katecheci świeccy, zakonni i duchowni diecezji siedleckiej pracujący w szkołach lub przedszkolach dowolnego typu w roku szkolnym 2008/2009.

Kategorie

Konkurs będzie przeprowadzony w 4 kategoriach: „Scenariusz katechezy”, „List świętego Pawła do Kościoła Siedleckiego”, „Wywiad ze św. Pawłem” oraz „Scenariusz szkolnych rekolekcji”. Ma on na celu pełniejsze zapoznanie się z życiem i działalnością Apostoła Narodów, rozwój chrześcijańskiej  świadomości i wypływających z niej postaw, pogłębienie odpowiedzialności za życie i misję Kościoła, a także inspirowanie katechetów do twórczości dydaktycznej i pedagogicznej oraz promowanie i upowszechnianie edukacyjnych osiągnięć nauczycieli religii.

Prace konkursowe można nadsyłać od 18 stycznia do 18 marca 2009 r. na adres mailowy baryga@katecheza.diecezja.siedlce.pl lub listownie na adres: Wydział Nauczania Kurii Biskupiej w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 62, 08-110 Siedlce. Praca nadesłana na konkurs powinna być pracą oryginalną, czyli nie publikowaną dotąd w  książkach, czasopismach lub Internecie. Praca w ramach określonej kategorii może być adresowana do dowolnej przedszkolnej lub szkolnej grupy wiekowej, czyli na wybrany przez autora poziom edukacyjny (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna).

Katecheta może przesłać na konkurs dowolną ilość prac, ale zawsze w ramach jednej wybranej kategorii. Praca przygotowana na konkurs w ramach określonej kategorii pomija wykorzystywanie rzutników multimedialnych, projekcji wideo i pracowni informatycznej. Ponadto praca konkursowa powinna zawierać: tytuł, informację, dla kogo jest przeznaczona, cele, które pragnie realizować, określoną  strukturę, zaś w odniesieniu do scenariuszy – także metody i środki dydaktyczne oraz dołączone materiały dla uczniów, które będą wykorzystywane w czasie zajęć prowadzonych według tych właśnie scenariuszy.

Kryteria oceny

Ocenie podlegać będzie m.in. zgodność pracy z tematem, oryginalne zaprezentowanie związanych z tematem treści, dostosowanie tych treści do wieku katechizowanych, konsekwentne stosowanie form i środków wyrazu właściwych wybranej kategorii pracy, poprawność i komunikatywność języka, znajomość życia i twórczości Apostoła Narodów, wierność nauczaniu świętego Pawła oraz trafność odpowiedzi na fundamentalne pytania współczesnego człowieka czyli aktualizacja orędzia świętego Pawła.

– Jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół wciąż prosi Boga o apostołów gotowych – jak Paweł – poświęcić siebie bez reszty Chrystusowi, apostołów, którzy przejdą na stronę Krzyża i dla Chrystusa będą żyć i umierać, umierać i żyć. Kościół, powierzając nam katechetom misję głoszenia ewangelii, ma nadzieję, że temu apostolskiemu duchowi będziemy posłuszni, że staniemy się nauczycielami, wychowawcami i świadkami Jedynej Dobrej Nowiny, że staniemy się – jak Paweł – wiernymi do końca sługami Ukrzyżowanego Zmartwychwstałego Pana. To On przecież – we wspólnocie swojego Kościoła – wciąż nas powołuje, uświęca i posyła ze słowem życia, posyła na współczesne areopagi – pisze w zaproszeniu do konkursu dyrektor Wydziału Nauczania, ks. dr Krzysztof Baryga.

Uczestnicy Konkursu  zachęceni są, by w swoich pracach wykorzystali bogatą – także internetową – literaturę przedmiotu i sporządzili jej bibliografię. W szczególności chodzi m.in. o cykl tegorocznych katechez papieża Benedykta XVI („Środowe katechezy o świętym Pawle” na http://kosciol.wiara.pl/)  oraz cykl tegorocznych katechez biskupa siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego („Święty Paweł wobec Ewangelii” na blogu bp. ordynariusza (http://www.radiopodlasie.pl/bp).

Nagrody

Wszyscy biorący udział w Konkursie otrzymają dyplomy uczestnictwa i inne upominki związane z Rokiem świętego Pawła. Autorzy trzech najlepszych prac w każdej z czterech kategorii otrzymają cenne nagrody książkowe, dotyczące tematu prac konkursowych. Zwycięzcy w każdej z czterech kategorii będą mogli nieodpłatnie uczestniczyć w Pielgrzymce śladami Jana Pawła II po polskiej ziemi, a także opublikować swoje prace w „Wiadomościach Diecezjalnych Siedleckich” oraz na stronie internetowej Wydziału Nauczania Kurii Biskupiej w Siedlcach. Pierwszą Nagrodą czyli Grand Prix będzie nieodpłatny udział w Pielgrzymce śladami świętego Pawła (do Ziemi Świętej, Grecji lub Turcji), a fundatorem tej nagrody jest biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski.

– Ufam, iż dział w konkursie ukierunkuje nasze katechetyczne jubileuszowe studium osobowości i misji apostoła, który ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa wszystko uznał za stratę, który dla swojego Pana wyzuł się ze wszystkiego i uznał to za śmieci, który pozyskał Chrystusa  i znalazł się w Nim – nie mając swojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze – przez poznanie Jego: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach (por. Flp 3, 7-10). Będąc nauczycielami, nie przestajemy być uczniami. Katechizując innych, sami potrzebujemy katechezy. Formując powierzonych nam wychowanków, sami podążamy drogą ku pełni w Chrystusie. Ufam, iż realizacja naszego osobistego jubileuszowego studium osobowości i misji Apostoła Narodów, umocni nas w katechetycznym posługiwaniu „w”, „z” i „dla” Chrystusa w Kościele Siedleckim – apeluje do katechetów ks. dr Baryga.

Podsumowanie Konkursu nastąpi 18.04.2009 r. w auli KLO im. Świętej Rodziny w Siedlcach, a zaproszeni na finał uczestnicy zostaną o tym powiadomieni w odpowiednim czasie. Wyniki Konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej Wydział Nauczania Kurii Biskupiej w Siedlcach (http://www.katecheza.diecezja.siedlce.pl/) oraz na stronie internetowej Diecezji Siedleckiej (http://www.diecezja.siedlce.pl/).

(xaa)