Rozmaitości
Źródło: Morguefile
Źródło: Morguefile

Wieś młoda i bogata

Polska wieś upodobnia się do miasta i bogaci w niespotykanym tempie - wynika z ogłoszonego właśnie raportu „Polska wieś 2012”.

Tylko co dziesiąty mieszkaniec polskiej wsi żyje wyłącznie z rolnictwa. 60% osób z terenów wiejskich nie ma z produkcją rolną ani nawet posiadaniem roli nic wspólnego.

Mniej emerytów

Wbrew wielu stereotypom, polska wieś jest młoda. Tutejsza młodzież niewiele różni się od miejskiej, może tylko nieco bardziej ceni wartości tradycyjne i państwo opiekuńcze, mniej natomiast interesuje się polityką. Z kolei odsetek ludności wiejskiej w wieku emerytalnym należy u nas do najniższych w UE, choć długość życia nieustannie się wydłuża. Kobiety na wsi żyją dłużej niż w mieście (80,7 lat), mężczyźni krócej (71,4).

Dochód na osobę na wsi stanowi dziś ok. 80% tego, co w mieście. Mimo zmian odsetek pracujących w rolnictwie – 12,8% – jest w Polsce wciąż kilka razy wyższy niż w przeciętnym kraju UE. Produktywność naszych rolników nie przekracza jednej trzeciej średniej unijnej. Udział rolnictwa w PKB zmniejsza się i wynosi obecnie ok. 3%.

Pozytywne przemiany

Raport przygotowała Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. – Obraz polskiej wsi, jaki wyłania się z tegorocznego raportu, jest raczej pozytywny; pokazuje, jakie przemiany dokonały się na polskiej wsi w ciągu ostatnich lat, jakiego tempa nabrały dzięki absorpcji środków unijnych – stwierdza Monika Szymańska, prezes fundacji. Dodaje, że polska wieś staje się atrakcyjnym miejscem do życia. Jednocześnie raport wskazuje na nadal nierozwiązany problem bezrobocia, brak miejsc pracy, niewystarczające wykorzystanie siły roboczej na wsi. Pokazuje, że ludzie młodzi i wykształceni uciekają ze wsi.

M. Szymańska podkreśla też, że zamierzeniem redaktorów naukowych wydawanego od 2000 r. raportu było to, aby wydawnictwo miało charakter interdyscyplinarny i stało się nie tylko źródłem rzetelnych, kompleksowych informacji o stanie polskiego rolnictwa i wsi, ale przede wszystkim pokazywało tendencje i kierunki zmian na wsi.

Wzrosła dochodowość

Głos w sprawie raportu zabrał prezydent Bronisław Komorowski. Uważa on, że sytuacja opisana w dokumencie daje ogromną satysfakcję, uwidacznia wiele pozytywnych zmian oraz poprawę poziomu cywilizacyjnego obszarów wiejskich. Prezydent zaznacza, że wieś to jeden z kluczowych obszarów. – Jesteśmy społeczeństwem wrażliwym na to, co dzieje się na wsi – zwraca uwagę. – Raport, który stanowi fotografię sytuacji na wsi, powinien być czytany jako raport po ośmiu latach członkostwa w UE i funkcjonowania Polski w obszarze wspólnej polityki rolnej – uważa B. Komorowski i dodaje: – Opisana sytuacja musi powodować ogromną satysfakcję.

Prezydent zwraca uwagę również na to, że 50% ludności na wsi korzysta z internetu, wzrosła dochodowość, a także parametry poprawiające poziom cywilizacyjny – od szkół, po drogi i telefony.

B. Komorowski podkreśla także znaczenie spraw wsi dla spraw ogólnopaństwowych. – Bez rozwiązywania istotnych problemów wsi polskiej nie da się rozwiązać wszystkich istotnych problemów, przed którymi stajemy w skali całego państwa – zaznacza.

KO