26 listopada 2015 r. Imieniny obchodzš: Konrad, Leonard, Sylwester

Redakcja Kontakt Reklama Patronat Archiwum

www.echokatolickie.pl

Og³aszaj si?w Echu SMS-em

redakcja@echokatolickie.pl

     

  Aktualnoœci Koœciół Rozmowy Opinie Komentarze Region Diecezja Historia Kultura Rozmaitoœci Sport Ogłoszenia  

 

Numer 48 - 26-02 grudnia 2015r.

NEWS

Zachęcamy do lektury!

Artykuły w wydaniu 48 - 26-02 grudnia 2015r.

Koœciół

Więcej artykułów z tej kategorii »

 

Spuœćcie nam na ziemskie niwy

Uboga stajenka uczy dystansu do materialnej strony życia. Pokłon pastuszków niesie lekcję, że czasem lepiej jest mniej wiedzieć i niżej upaœć, by odnaleŸć w sobie pokorę pozwalajšcš dojœć do Żłóbka… Jak przygotowujemy się na Boże Narodzenie?

Czas Adwentu kieruje się - a przynajmniej powinien - swojš logikš. Ma być okresem radosnego i pobożnego oczekiwania na przyjęcie Bożej Dzieciny. „Chrystus się rodzi!” - ogłoszš za niecały miesišc słowa kolędy. Pozostaje nam życzyć sobie, aby narodził się On także w naszych sercach, by œwiadomoœć bliskoœci Bożego Narodzenia nastrajała nas ku dobru i by nie był to zwrot… tylko od œwięta. więcej w wersji papierowej » Dostęp SMS

   
 

Wiara jest piękna

Nie ma tu napuszonej teologii, kaznodziejskiego tonu czy nudnego moralizowania. Jest za to wiele prostych słów, które budzš z obojętnoœci i przypominajš, że życie z Bogiem jest piękne.

Istnieje takie miejsce na facebooku, które zwie się „Wirtualny Pasterz”. Za zaskakujšcš nazwš kryje się ksišdz pochodzšcy z diecezji siedleckiej. O kim mowa? O ks. Tomaszu Cabaju, który obecnie posługuje w parafii Bożego Ciała w Carpi we Włoszech. Facebookowy profil kapłana odwiedzajš nie tylko ci, którzy poznali go osobiœcie. Nowi sympatycy dowiadujš się o nim najczęœciej od znajomych. więcej w wersji papierowej » Dostęp SMS

   
 

Pasterz niezłomny

W tym roku mija 150 rocznica urodzin i 65 rocznica œmierci biskupa Adolfa Piotra Szelšżka (1865-1950), jednego z najwybitniejszych synów ziemi podlaskiej minionego stulecia, choć postaci prawie zupełnie dziœ zapomnianej. A przecież to właœnie w Stoczku Łukowskim, Węgrowie i Siedlcach, póŸniej zaœ w Płocku formowała się jego osobowoœć jako kapłana niezłomnego, uczonego, społecznika, a teraz kandydata na ołtarze. więcej »

Żywa pamięć o słudze Bożym

Osobom, które niewiele wiedzš o bp. Adolfie Piotrze Szelšżku, urodzonym w diecezji siedleckiej kapłanie diecezji płockiej, a póŸniej ordynariuszu łuckim na Wołyniu, nasuwa się w sposób oczywisty pytanie: dlaczego toczy się jego proces beatyfikacyjny? więcej »

   

Rozmowy

Więcej artykułów z tej kategorii »

 

Uciekł, ale nie do końca

O przyjaŸni z Tomaszem Blattem, ocalałym z niemieckiego obozu zagłady w Sobiborze, który zmarł 31 paŸdziernika w Santa Barbara, potrzebie przywracania pamięci - w rozmowie z dr. Markiem Bemem, etnografem, historykiem, kustoszem, autorem kilkunastu publikacji o Sobiborze.

Tomasz Toivi Blatt urodził się w Izbicy (Lubelszczyzna) w 1927 r. Majšc 16 lat, trafił z całš rodzinš do obozu w Sobiborze. W paŸdzierniku 1943 r. udało mu się uciec. W 1958 r. wyemigrował z Polski do Izraela, by osiedlić się w Stanach Zjednoczonych. Wspomnienia Blatta, zatytułowane „Z popiołów Sobiboru”, zostały wykorzystane w filmie „Ucieczka z Sobiboru”. Zmarł 31 paŸdziernika w Santa Barbara. więcej w wersji papierowej » Dostęp SMS

   
 

By Słowo biegło na krańce ziemi

21 listopada w naszej diecezji zainaugurowała działalnoœć Szkoła Nowej Ewangelizacji. Jak jest jej idea?

Powołana do życia przez biskupa siedleckiego Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Siedleckiej jest częœciš międzynarodowego projektu skupiajšcego kerygmatyczne szkoły nowej ewangelizacji. Pierwszš założył w 1980 r. w Meksyku œwiecki teolog katolicki José Prado Flores. Od tamtego czasu do dziœ na całym œwiecie powstało 2 tys. takich placówek. W Polsce mamy ich prawie 40 - mówi ks. dr Tomasz Bieliński, dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Siedleckiej. więcej w wersji papierowej » Dostęp SMS

   
 

Dajemy œwiadectwo miłoœci Boga

O, gdyby ludzie poznali miłoœć Jezusa dla nich, nie stroniliby tak haniebnie od Niego. O, gdyby znali miłosierdzie Serca Jego, nie byliby tak nieszczęœliwi! - pisał bp A.P. Szelšżek. W jaki sposób Zgromadzenie Sióstr œw. Teresy od Dziecištka Jezus, powołane przez sługę Bożego 1 sierpnia 1936 r., pobudza serca ludzi do wzrostu w miłoœci do Boga? więcej »

Działalnoœć społeczna Koœcioła w czasach komunizmu

Na poczštku listopada obroniła Pani rozprawę doktorskš „Działalnoœć duchowieństwa rzymskokatolickiego w zakresie bezpieczeństwa społecznego mieszkańców diecezji siedleckiej, czyli podlaskiej w latach 1956-1970”. Dlaczego wybrała Pani taki temat? więcej »

   

Opinie

Więcej artykułów z tej kategorii »

 

Popyt okreœla podaż

Podczas sejmowego exposé Beaty Szydło z sejmowych trybun poleciał w stronę nowej pani premier bluzg: Głupia baba!. Fakt ów został potwierdzony przez wiele osób. Może był to wyjštek - powiecie Państwo - ktoœ się zdenerwował, komuœ puœciły nerwy. Rzecz w tym, że sš w sali sejmowej osoby, którym cišgle puszczajš nerwy. A zwrot parlamentarny język w polskiej rzeczywistoœci już dawno stał się odwrotnoœciš pierwotnego sensu.

Tym razem do posła Niesiołowskiego (czołowy sejmowy i telewizyjny hejter, co powoduje, iż jest on stałym bywalcem studiów zaprzyjaŸnionej telewizji) dołšczyli Cezary Grabarczyk i Jakub Rutnicki - wszyscy z PO. więcej w wersji papierowej » Dostęp SMS

   
 

Moja druga ojczyzna: Ukraina

O Dowbyszu, gdzie kapłańskš posługę pełni ks. Waldemar Pawelec, pallotyn pochodzšcy z diecezji siedleckiej, mówi się mała miejscowoœć z wielkš historiš. - Losy mieszkajšcych tutaj Polaków to swoisty ewenement. Myœlę, że jeszcze nie do końca odkryty przez historyków i socjologów - przyznaje Podlasiak, który od 13 lat niesie im Dobrš Nowinę.

Po raz pierwszy usłyszałam o ks. Waldemarze, słuchajšc relacji z wydarzeń na Majdanie Niepodległoœci w lutym 2014 r. Jako kustosz diecezjalnego sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Dowbyszu został poproszony o przywiezienie do Kijowa figury Matki Bożej. więcej w wersji papierowej » Dostęp SMS

   
 

Wolnoœć, równoœć, pustka

Nie milknš echa zamachów terrorystycznych w stolicy Francji, jakie miały miejsce w nocy z 13/14 listopada. Przyznało się do ich organizacji Państwo Islamskie. Trudno zliczyć komentarze, kierunki prognoz odnoszšcych się do tragicznego wydarzenia, próby odpowiedzi na pytania o dalszš koegzystencję potężnej muzułmańskiej diaspory z kulturš i cywilizacjš europejskš, o przyszłoœć rosnšcego w siłę ISIS, działania profilaktyczne, jakie można w tej sytuacji podjšć. Nikt, na dzień dzisiejszy, nie jest w stanie przewidzieć przyszłoœci. Dominuje bezradnoœć i strach. więcej »

Znamiona żałoby

Ile powinna trwać żałoba, jak długo nosić czarny strój, czy codzienne wizyty na cmentarzu po œmierci bliskiej osoby sš czymœ naturalnym? Na te i wiele innych pytań szukajš odpowiedzi osoby, które straciły swoich bliskich. I choć nie strój, ale stan ducha ma w przeżywaniu żałoby znaczenie, to jednak jej zewnętrzne znamiona sš niezwykle potrzebne. więcej »

   

Komentarze

Więcej artykułów z tej kategorii »

 

Brzydka plama w krajobrazie idealnym

Czegóż w tej naszej kochanej ojczyŸnie nie mieliœmy ogłaszanego… A to już byliœmy drugš Japoniš, potem drugš Koreš Południowš, byliœmy również drugimi Stanami Zjednoczonymi i czymœ tam jeszcze. Przyszedł więc czas, by zawrzeszczeć, że jesteœmy drugš Białorusiš.

Co prawda miejsc na mapie jest jeszcze wiele, a w końcu nie tak dawno za „opiniotwórczš” prasę pewni politycy uznawali nie zachodnie periodyki, ale jamajskie czasopisma. Być może dojmujšca tęsknota za „œwiętym jamajskim ziołem” powodowała u nich przeogromnš chęć zaczytywania się karaibskimi wynurzeniami tamtejszych dziennikarzy. Różnica pomiędzy czynem a intencjš może być wszak przeogromna. więcej w wersji papierowej » Dostęp SMS

   
 

Koniec œwiata

Koniec demokracji, koniec Polski, koniec œwiata - wołajš obudzeni z niedŸwiedziego snu obrońcy demokracji, Polski i œwiata. Tego œwiata, który po ostatnich wyborach cokolwiek zachwiał się w posadach.

I zakładajš społeczny ruch - Komitet Obrony Demokracji. Patriotycznš troskš uzasadniajš swojš postawę buntu wobec tego, co się ostatnio w naszym kraju dzieje. Boję się, że Polska straci mnóstwo czasu, że zamiast jš rozwijać i ulepszać, zburzymy wszystko i będziemy budować od nowa. Szkoda by było - mówi naczelny działacz komitetu Mateusz Kijowski. więcej w wersji papierowej » Dostęp SMS

   
 

W teatrze tym Polskę budować!

W poniedziałek został powołany w Polsce nowy rzšd. Trzeba przyznać, że (choć opinia publiczna przez rozliczne czynniki była inaczej urabiana) tempo jego kształtowania było iœcie sprinterskie. więcej »

Niepoprawnie

Trudno zrozumieć logikę wielkich tego œwiata. Mówię to z perspektywy szarego obywatela, który też ma przecież prawo do choćby malutkiej refleksji. więcej »

   

Region

Więcej artykułów z tej kategorii »

 

Cenne inwestycje

Gmina Wisznice jest liderem wœród wiejskich gmin województwa lubelskiego w pozyskiwaniu œrodków unijnych. Tak wynika z najnowszego rankingu opublikowanego przez pismo samorzšdu Wspólnota.

Wisznice zajęły w nim pierwsze miejsce w województwie i pište w Polsce. Ranking dotyczył lat 2004-2014. Tworzono go w oparciu o kwoty w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Uwzględniono także inflację. - To podsumowanie dziesięciu lat bardzo wytężonej pracy. Pod uwagę były brane wszystkie realizowane projekty - mówi Piotr Dragan, wójt gminy Wisznice. więcej w wersji papierowej » Dostęp SMS

   
 

Los szkoły przesšdzony?

Po raz kolejny rada gminy podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzuskowoli. Ma to nastšpić z końcem obecnego roku szkolnego, a jest podyktowane względami demograficznymi i oszczędnoœciowymi, jak również troskš o warunki kształcenia dzieci.

Uchwałę o zamiarze likwidacji szkoły w Brzuskowoli radni podejmowali w ubiegłym roku szkolnym, jednak nie była ona procedowana, w zwišzku z czym œcieżkę likwidacyjnš trzeba było powtórzyć. - Uzasadnieniem do podjęcia takiej uchwały jest przede wszystkim niż demograficzny - tłumaczy wójt gminy Wiesław Gšska. więcej w wersji papierowej » Dostęp SMS

   
 

Niech żyje Polska i Podlasie!

Bialskie obchody były w tym roku wyjštkowe. Wszystko za sprawš wizyty Prezydenta RP Andrzeja Dudy. To spotkanie na długo zostanie w pamięci mieszkańców miasta. więcej »

Saper rozłożył inwestycję

Przedstawiciel prywatnej firmy saperskiej nie wykluczył możliwoœci wybuchu niewypałów na terenie budowy zbiornika retencyjnego, dlatego w trosce o bezpieczeństwo ludzi i sprzętu burmistrz Garwolina unieważnił przetarg na realizację drugiego etapu tej inwestycji. więcej »

   

Diecezja

Więcej artykułów z tej kategorii »

 

By Chrystus w nas królował

Ostatnia niedziela roku liturgicznego od wielu lat jednoczy członków Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Niedziela Chrystusa Króla Wszechœwiata jest œwiętem patronalnym obu stowarzyszeń. Uroczystoœci odbyły się 21 listopada w katedrze i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, gdzie przybyło blisko 200 osób.

Centralnym miejscem w życiu każdego katolika jest Eucharystia. To ona była pierwszym i najważniejszym punktem programu. Członkowie oraz sympatycy podczas Mszy œw., której przewodniczył biskup pomocniczy Piotr Sawczuk, dziękowali za powołanie do istnienia stowarzyszeń oraz niezliczone łaski w podejmowanych działaniach. więcej w wersji papierowej » Dostęp SMS

   
 

Żegnaj Matko

W sobotę, 21 listopada odbyły się w Siedlcach uroczystoœci pogrzebowe s. Heleny Uss ze Zgromadzenia Sióstr „Jednoœć” pw. œw. Teresy od Dziecištka Jezus, która aż pięciokrotnie sprawowała funkcję przełożonej generalnej zgromadzenia.

Mszy œw. pogrzebowej w katedrze przewodniczył bp Kazimierz Gurda. Homilię wygłosił bp radomski Henryk Tomasik. Razem z biskupami Eucharystię koncelebrowało 20 kapłanów. Na poczštku liturgii matka generalna Hanna Redzik przedstawiła biogram zmarłej œp. s. Heleny Uss. więcej w wersji papierowej » Dostęp SMS

   
 

Wprowadzić w życie pełne wiary

Diecezja siedlecka przygotowuje się do obchodów 1050 rocznicy chrztu Polski oraz Nadzwyczajnego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. więcej »

Gotowoœć do poœwięcenia i otwarte serce

Spotkania na styku niepełnosprawni - pełnosprawni ubogacajš obie strony. Uczš wrażliwoœci na drugiego człowieka i innego spojrzenia na wartoœć życia. więcej »

   

Historia

Więcej artykułów z tej kategorii »

 

Mała prorokini i nocny zjazd unitów

Latem 1874 r. przebiegła przez Południowe Podlasie elektryzujšca wiadomoœć. Koło Białej Podlaskiej pojawiła się niezwykła wizjonerka. Jej niezwyczajnoœć polegała na tym, że była to unicka niepełnoletnia dziewczynka wypowiadajšca się w bardzo ważnych społecznie sprawach.

Posiadamy o tym trzy œwiadectwa historyczne. Jedno z tych Ÿródeł stanowi zapis krytycznie ustosunkowanego do unitów prawosławnego proboszcza z Białej Podlaskiej M. Liwczaka. Wg niego nie było w tym zdarzeniu nic nadzwyczajnego, gdyż rzekomo dziewczynkę nauczyli wszystkiego Polacy, a dar jej niezwykłego stanu psychicznego, w jakim się często znajdowała, nazwał po prostu padaczkš. więcej w wersji papierowej » Dostęp SMS

   
 

Pół wieku w służbie muzyki koœcielnej

Niedawne wspomnienie œw. Cecylii, patronki muzyki koœcielnej, skłania do przypomnienia sylwetki człowieka, który tej właœnie muzyce poœwięcił całe swoje życie. Stanisław Klimkowski (1930-2011) przez prawie 56 lat był organistš w parafii œw. Antoniego Padewskiego w Turowie w dekanacie radzyńskim.

Żył muzykš. Komponował, jak też pisał słowa pieœni, dostosowujšc utwory do okolicznoœci - tak o swoim koledze mówi Konstanty Gurtat, wieloletni organista w parafii Trójcy Œwiętej w Radzyniu Podlaskim. więcej w wersji papierowej » Dostęp SMS

   
 

Naiwnoœć Marii Bieleckiej. Pokštni pisarze i poœwięcenie bialskiej cerkwi

Krytycznie ustosunkowany do unitów pamiętnikarz M. Liwczak zanotował: W końcu czerwca 1874 r. car Aleksander II wracajšc z zagranicy, przybył do Warszawy. W tym czasie zjawili się z adresem wysłannicy unitów siedleckiej guberni. więcej »

Apostołowie prawdy

8 listopada w sanktuarium Matki Boskiej Nieustajšcej Pomocy w Radzyniu Podlaskim otwarto wystawę poœwięconš powstaniu styczniowemu. Obecni na wernisażu mogli wysłuchać referatów dotyczšcych zrywu niedpodległoœciowego i jego kapelana - ks. Stanisława Brzóski. Zaprezentowana została także publikacja pt. Œwięta sprawa Narodu Polskiego - ksišdz Stanisław Brzóska, wydana staraniem ks. prałata Romana Wiszniewskiego. więcej »

   

Kultura

Więcej artykułów z tej kategorii »

 

Literackie pejzaże

W Łosickim Domu Kultury odbyło się uroczyste otwarcie wyremontowanej sali widowiskowej połšczone z podsumowaniem jubileuszowej, XX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Romualda III Mikoszewskiego ph. Ziemia najbliższa.

W uroczystoœci otwarcia odnowionej sali, której symbolem było przecięcie wstęgi, udział wzięli m.in. poseł Daniel Milewski, proboszcz i dziekan łosicki ks. kan. Sławomir Kapitan, starosta łosicki Czesław Giziński, wicestarosta Iwona Muder, burmistrz Mariusz Kucewicz, pracownicy ŁOK oraz mieszkańcy Łosic. więcej w wersji papierowej » Dostęp SMS

   
 

Rocznik z tematem przewodnim

Niedawno ukazał się kolejny numer kwartalnika kulturalego Kozirynek wydawanego przez Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych. Trudno rozmawiać z redaktorem naczelnym, bo go nie ma…

Rzeczywiœcie, w Kozimrynku nie mamy redaktora naczelnego. Każdy z członków redakcji ma swój zakres obowišzków przy tworzeniu pisma i każdy w różnym stopniu odpowiada za jego kształt - mówi Adam Œwić, jeden z twórców kwartalnika więcej w wersji papierowej » Dostęp SMS

   
 

Kolej dawniej i dziœ

Ciekawš propozycjš okazał się festyn zatytułowany Kolej dawniej i dziœ zorganizowany w sali konferencyjnej biblioteki miejskiej przez Stowarzyszenie Regionalne Bugowiaki. więcej »

O przyjaŸni, miłoœci i rodzinie

W Gminnym Oœrodku Kultury w Kškolewnicy odbyło się podsumowanie ósmej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Ireny Golec pt. Czerwona róża dla Niej. więcej »

   

Rozmaitoœci

Więcej artykułów z tej kategorii »

 

Czasami mieszczš się na dłoni

Jedno na dziesięcioro nowo narodzonych dzieci jest wczeœniakiem. Na szczęœcie możliwoœci ratowania takich maluchów sš coraz większe.

Dużo zależy nie tylko od kompetencji lekarzy, ale i samego sprzętu, który staje się coraz nowoczeœniejszy. Problem wczeœniactwa istniał od lat, ale teraz zaczyna się pogłębiać. Liczba porodów maleje, przybywa dzieci przedwczeœnie urodzonych. więcej w wersji papierowej » Dostęp SMS

   
 

Szkolš czy zarabiajš?

Raport Najwyższej Izby Kontroli zarzuca oœrodkom szkolenia, że słabo kształcš nowych kierowców.

W Polsce egzamin na prawo jazdy zdaje co trzeci kursant. Do tego nasi młodzi kierowcy sš w czołówce państw Unii Europejskiej jako sprawcy wypadków. Zdaniem NIK poziom trudnoœci egzaminów nie przekłada się na poprawę umiejętnoœci. więcej w wersji papierowej » Dostęp SMS

   
 

Wzmacniaj odpornoœć naturalnie!

Sezon jesienno-zimowy sprzyja infekcjom. Warto wzmocnić odpornoœć naturalnymi metodami, które sš niezwykle skuteczne. więcej »

Noga z gazu

Inspekcja Transportu Drogowego ma nowe narzędzie do walki z piratami drogowymi. W najbliższych dniach rusza odcinkowy pomiar prędkoœci. Gdzie trzeba zdjšć nogę z gazu? więcej »

   

 

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie

Aktualnoœci

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

Muzyczne œwięto


Z racji wspomnienia œw. Cecylii, patronki muzyki koœcielnej, muzycy posługujšcy podczas liturgii w parafii pw. œw. Józefa w Siedlcach mieli swoje œwięto! Podczas Mszy œw. odbyło się przyjęcie nowych dzieci, zaœ starsze - œpiewajšce już w zespole Œwiatełko - odnowiły swoje œlubowanie. W homilii ks. Mateusz Gomółka przypomniał o właœciwym miejscu, jakie powinien zajmować Chrystus Król w naszym życiu oraz ważnej roli, jakš odgrywajš członkowie różnych grup parafialnych w budowaniu wspólnoty Koœcioła. Kapłan podkreœlał też, że wspólnoty te to autentyczne szkoły chrzeœcijańskiej miłoœci. Liturgię uœwietnił œpiew scholi młodzieżowej oraz Œwiatełka. Po Eucharystii dzieci i ich rodzice potkali się na agapie. [fot. Tomasz Końko]

FOTOGALERIA

Jubileuszowo!


Siedlecki Dom Pomocy Społecznej Dom nad Stawami oraz Miejski Oœrodek Pomocy Społecznej œwiętowały odpowiednio 15- i 25-lecie. Obchody zainaugurowała Msza œw. pod przewodnictwem bp. Piotra Sawczuka. Spotkanie stało się okazjš do wspomnień, podziękowań i wzruszeń. [fot. Jarosław Kurzawa]

PATRONAT "ECHO"


Festiwal Sztuka plus Komercja
We wspaniałych produkcjach wystšpiš znani aktorzy, mistrzowie polskiej sceny. W repertuarze znajdš się aż cztery premiery. Tego wszystkiego można spodziewać się po kolejnym Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Prywatnych „Sztuka Plus Komercja”.
więcej »
Konferencja poœwięcona słudze Bożemu bp. A.P. Szelšżkowi
W pištek, 27 listopada, na wydziale humanistycznym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach odbędzie się konferencja na temat życia, działalnoœci i duchowoœci bp. Adolfa Piotra Szelšżka.
więcej »
Biesiada po raz siódmy!
Miejsko-Gminny Oœrodek Kultury w Mordach zaprasza do konkursu kulinarnego wszystkich lubišcych gotować i cenišcych kuchnię regionalnš. W Biesiadzie Podlasko-Mazowieckiej udział może wzišć każdy: osoby indywidualne, grupy zorganizowane (stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, koła emerytów i rencistów).
więcej »
Syberia wzdłuż i wszerz
Goœciem jubileuszowej edycji „Radzyńskich spotkań z podróżnikami” będzie Romuald Koperski, pionier wypraw samochodowych po rozległych terenach Syberii. Opowieœci podróżnika o mroŸnej i rozległej krainie towarzyszyć ma pokaz slajdów oraz minikoncert fortepianowy muzyki rosyjskiej.
więcej »
 

POLECAMY


Rozprawa z mitami
„Prostak z Litwy”, „My, najlepsi ze Słowian”, „Za co kochamy Wallenroda” - to tylko wybrane z zagadnień poruszanych przez autora ksišżki „Sarmaci, katolicy, zwycięzcy”.
więcej »
Losy kilku pokoleń
Historia rodu Somlów to nie tylko księga-album z ogromnš iloœciš cytowanych dokumentów archiwalnych i wydobytych z zapomnienia fotografii, ale też zwykła ksišżka do czytania.
więcej »
Jak doœwiadczyć żywego Boga?
Najnowsza ksišżka s. Bogny Młynarz pomaga zrozumieć najważniejsze zagadnienia dotyczšce chrzeœcijaństwa. Nie brakuje w niej także osobistego œwiadectwa.
więcej »
 

SONDA

 

Czy czas Adwentu jest nam potrzebny?

tak, to czas na refleksję w zabieganym œwiecie

nie, Adwent nic nie zmienia

najważniejsza jest chęć odmienienia życia w oczekiwaniu na Boże Narodzenie

to okazja do stanięcia w prawdzie wobec Boga i samego siebie, a przez to do nawrócenia


LITURGIA SŁOWA


Czwartek
Czytania:
Dn 6,12-28; Dn 3,71-76
Ewangelia:
Łk 21,20-28

Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

  Aktualnoœci Koœciół Rozmowy Opinie Komentarze Region Diecezja Historia Kultura Rozmaitoœci Sport Ogłoszenia  

Copyright ?2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR