Rozmaitości
Źródło: ARCHIWUM
Źródło: ARCHIWUM

Dla kogo suszowa pomoc?

Rozmowa z Marianem Sekulskim, dyrektorem biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Siedlcach.

Wnioski należy składać do biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego. Formularz został udostępniony na stronie internetowej ARiMR. Można go też uzyskać w biurach powiatowych. Do wniosku należy dołączyć kopię protokołu oszacowania szkód zawierającego informację o powierzchni upraw, na której powstały szkody. Konieczne jest również oświadczenie producenta rolnego o liczbie posiadanych w dniu szacowania strat przez komisję zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie, gdy wnioskodawca ubiega się o pomoc do szkód powstałych na powierzchni wieloletnich użytków zielonych, oraz w przypadku płatności w ramach wsparcia de minimis - zaświadczenia dotyczącego otrzymanej pomocy de minimis. Równoważne ze złożeniem zaświadczenia jest wypełnienie we wniosku oświadczenia dotyczącego otrzymanej pomocy de minimis.

Czy ubiegły rok mocno dał się rolnikom we znaki pod względem strat poniesionych z powodów zmiennej pogody?

 

W tym roku w systemie monitoringu suszy rolniczej Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa zarejestrował suszę rolniczą we wszystkich uprawach w całym kraju. Największy zasięg odnotowano w kukurydzy, krzewach owocowych, roślinach strączkowych, zbożach jarych. Najmniej ucierpiały gatunki, które wcześniej dojrzewają, takie jak jęczmień ozimy czy rzepak ozimy. Jednak w drugim przypadku straty wystąpiły przez osypywanie z powodu wysokich temperatur.

 

Czy większość zgłoszonych przez rolników strat została już zweryfikowana i potwierdzona przez komisje powołane do tego przez wojewodę?

 

Nie mamy takiej informacji. Natomiast komisje gminne zakończyły pracę. Najwięcej protokołów jest w gminie Zbuczyn.

 

Co możemy powiedzieć o szacunkach dotyczących strat w naszym regionie z powodu tegorocznej suszy?

 

Z informacji pozyskanych od komisji szacujących straty w gminach naszego powiatu wynika, iż blisko 5 tys. rolników będzie posiadało protokoły z oszacowania strat. Komisje skończyły prace w terenie, a protokoły podlegają weryfikacji przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód.

 

3 października ruszyła długo wyczekiwana pomoc dla rolników za poniesione straty. Kto może ubiegać się o wsparcie?

 

Rzeczywiście od 3 do 10 października w biurach powiatowych ARiMR rolnicy będą mogli składać wnioski o udzielenie pomocy w związku ze szkodami w uprawach rolnych spowodowanymi wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, które objęły co najmniej 30% danej uprawy. Pomoc skierowana jest do mikroprzedsiębiorstw, małych albo średnich. Wymóg to posiadanie numeru identyfikacyjnego gospodarstwa i wystąpienie szkody w uprawach rolnych co najmniej w 30%.

 

Na jakie kwoty mogą liczyć gospodarze?

 

Wysokość pomocy jest iloczynem powierzchni uprawy deklarowanej przez rolnika we wniosku oraz stawki pomocy. Jest to 1 tys. zł na 1 ha w przypadku strat w powierzchni uprawy ponad 70% oraz 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy przy szkodach od 30% do 70% danej uprawy. W wieloletnich użytkach zielonych odpowiednio przy stratach powyżej 70% – 500zł za 1 ha oraz 30%-70% – 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków. Jeżeli straty w gospodarstwie spowodowane w 2019 r. suszą, huraganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią będą wynosić powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie, pomoc będzie udzielana w ramach pomocy publicznej. Natomiast jeżeli straty w gospodarstwie będą wynosić nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie, wsparcie będzie wypłacane w ramach pomocy de minimis. Stawki zostaną pomniejszone o 50% w przypadku producentów rolnych, którzy w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych nie mieli ubezpieczonych co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych.

 

Gdzie składać wnioski i co należy do nich dołączyć?

 

Wnioski należy składać do biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego. Formularz został udostępniony na stronie internetowej ARiMR. Można go też uzyskać w biurach powiatowych. Do wniosku należy dołączyć kopię protokołu oszacowania szkód zawierającego informację o powierzchni upraw, na której powstały szkody. Konieczne jest również oświadczenie producenta rolnego o liczbie posiadanych w dniu szacowania strat przez komisję zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie, gdy wnioskodawca ubiega się o pomoc do szkód powstałych na powierzchni wieloletnich użytków zielonych, oraz w przypadku płatności w ramach wsparcia de minimis – zaświadczenia dotyczącego otrzymanej pomocy de minimis. Równoważne ze złożeniem zaświadczenia jest wypełnienie we wniosku oświadczenia dotyczącego otrzymanej pomocy de minimis.

Chcę też przypomnieć, że ze względu na powtarzające się susze został uruchomiony program inwestycyjny dotyczący nawadniania gospodarstw rolnych.

 

Na czym on polega?

 

Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą składać wnioski o dotację na inwestycje w nawadnianie gospodarstwa rolnego. Jest to program cykliczny, który pomoże gospodarzom ochronić rośliny przed suszą.

 

W jakim terminie można składać wnioski?

 

Nabór trwa od 25 września do 22 listopada. Wnioski należy składać w biurach powiatowych ARiMR.

 

Dziękuję za rozmowę.

MD