24 stycznia 2019 r. Imieniny obchodzą: Felicja, Rafał, Tymoteusz

Pogoda: Siedlce

Numer 4
24-30 stycznia 2019r.

menu

NEWS

W numerze ECHA materiały formacyjne dla Kół Żywego Różańca.

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Historia

 
 

Prezydent podpisał ustawę

12 lipca 2017 r.

400 zł miesięcznie dla byłych opozycjonistów


fot. ARCHIWUM

6 lipca prezydent Polski Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy, na mocy której działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane w okresie PRL otrzymają comiesięczne świadczenie.

Ustawa jest efektem wieloletnich zabiegów środowiska internowanych i represjonowanych. Dotychczas obowiązujące rozporządzenie przyznawało wprawdzie świadczenie działaczom będącym w trudnej sytuacji materialnej, jednak tylko na rok i po spełnieniu określonego kryterium dochodowego (np. dochód osoby uprawnionej, samotnie gospodarującej, nie mógł przekraczać kwoty odpowiadającej 120% najniższej emerytury).

„Ustawa zakłada przyznanie nowych uprawnień działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych o potwierdzonym statusie działacza opozycji lub osoby represjonowanej” - czytamy w komunikacie biura prasowego Kancelarii Prezydenta RP.

 

Zmiana kryteriów

Ustawa jest efektem wieloletnich zabiegów środowiska internowanych i represjonowanych. Dotychczas obowiązujące rozporządzenie przyznawało wprawdzie świadczenie działaczom będącym w trudnej sytuacji materialnej, jednak tylko na rok i po spełnieniu określonego kryterium dochodowego (np. dochód osoby uprawnionej, samotnie gospodarującej, nie mógł przekraczać kwoty odpowiadającej 120% najniższej emerytury). Nowe rozwiązania zmieniają zarówno kryteria, jak i sposób przyznawania pomocy jednorazowej i okresowej, o którą mogą ubiegać się byli opozycjoniści.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 sierpnia br., a więc miesiąc przed wejściem w życie ustawy dezubekizacyjnej. Podczas głosowania w sejmie za nowym rozwiązaniem opowiedziało się 438 posłów.

 

Bezterminowa pomoc

W myśl nowelizacji każdy działacz opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych o potwierdzonym statusie działacza opozycji lub osoby represjonowanej będą otrzymywały świadczenie w wysokości 402,72 zł miesięcznie. Dodatek ma być przyznawany do końca życia i - co istotne - bez względu na dochód.

Nowela podpisanej przez prezydenta ustawy przewiduje także możliwość przyznania nie tylko pomocy jednorazowej (w szczególnych przypadkach w wysokości 300% najniższej emerytury), ale też udzielenie wsparcia okresowego - do sześciu miesięcy w wysokości 100% najniższej emerytury miesięcznie. Okresowa pomoc - jak napisano w projekcie - służyć ma zaspokojeniu m.in. „potrzeb bytowych i ochrony zdrowia w przypadku długotrwałej choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, zakupu leków, środków opatrunkowych oraz dojazdów do podmiotów leczniczych na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne”.

 

Nowa definicja i rada

Ustawa przyznaje ponadto działaczom opozycji i osobom represjonowanym nowe uprawnienia w postaci prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, a także prawa do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Zmianie - co warto podkreślić - uległa też definicja osoby represjonowanej, którą objęto osoby represjonowane od 1 stycznia 1956 r. do 31 lipca 1990 r. Nowela zakłada również powołanie Rady ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych. Będzie ona działać jako organ opinio-doradczy przy szefie Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.


Co zakłada nowela?

Podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie Ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw utrzymuje, iż „przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty osoby uprawnionej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, okresy osadzenia w więzieniach lub innych miejscach odosobnienia i okresy internowania uwzględniane będą w wymiarze podwójnym”. Z pisma informacyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta RP wynika ponadto, że legitymacja i odznaka działacza opozycji będą odtąd przyznawane z urzędu wraz z decyzją o przyznaniu statusu działacza opozycji, a nie - jak dotychczas - na odrębnie składany wniosek. Nowela rozszerza także zakres podmiotowy ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego o żołnierzy pełniących służbę w polskich organizacjach podziemnych do października 1963 r. (obecnie obowiązujące przepisy wyznaczają ten termin na koniec 1956 r.)


Najważniejsze, że ustawa jest i obowiązuje

O opinię w sprawie nowelizacji ustawy zakładającej przyznanie nowych uprawnień działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych pytamy Janusza Olewińskiego - przewodniczącego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Internowanych i Represjonowanych z siedzibą w Siedlcach.

O ustawę, która obejmowałaby działaczy opozycji niepodległościowej i patriotycznej, zabiegałem od 1990 r. Najpierw samotnie. Jednakże - jako że w pojedynkę bardzo trudno przebić się do „góry” - postanowiłem wraz z koleżankami i kolegami założyć stowarzyszenie. OSIiR z siedzibą w Siedlcach zostało zarejestrowane 6 czerwca 1998 r. Podobne lokalne organizacje pomagałem zakładać także kolegom w różnych regionach kraju. W sprawie ustawy dla weteranów opozycji wystosowaliśmy do różnych władz najwyższego szczebla mnóstwo pism, listów, petycji… Można przyjąć, iż spożytkowaliśmy na nie trzy - cztery ryzy papieru.

Po wielu latach starań - 20 marca 2015 r. sejm przyjął ustawę o działaczach opozycji. Tyle że rozporządzenie, oprócz legitymacji, okresowej czy jednorazowej pomocy niektórym działaczom, nie dawało nam żadnych przywilejów… Mimo to po wejściu ustawy w życie po raz pierwszy poczuliśmy, że zostaliśmy objęci przez państwo opieką, choć była to bardziej opieka teoretyczna niż faktyczna. Dopiero po zmianie szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, którym został Jan Józef Kasprzyk, nastąpiło przyspieszenie prac nad znowelizowaniem tej ustawy. I chociaż niewiele ona zmieniła, to jednak każdy weteran posiadający status działacza opozycji lub osoby represjonowanej z powodów politycznych otrzyma od 31 sierpnia - na stałe - dodatek w wysokości 402,72 zł. Co ważne, kwota nie wlicza się do dochodu i jest wolna od podatku.

Ponadto - na mocy nowelizacji ustawy - mamy możliwość dotarcia do lekarza specjalisty poza kolejnością i otrzymania wsparcia z urzędu ds. kombatantów w razie zdarzeń losowych czy trudnych warunków bytowych. Z inicjatywy urzędu kombatantów każdego roku możemy korzystać również z leczniczo-sanatoryjnych turnusów.

Podsumowując: najważniejsze, że ustawa jest i - mimo znacznych ułomności - funkcjonuje. To dowód, iż nasz wysiłek i trud nie poszły na marne… Uważam jednak, że bez daleko idącej pomocy szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych - J.J. Kasprzyka nie udałoby się osiągnąć takiego rozwiązania. Tym samym wyrażam wielką wdzięczność i serdeczne podziękowania na ręce pana ministra oraz jego współpracowników za życzliwość i pracę na rzecz weteranów opozycji.


Informacyjnie

Jak wyjaśnia J. Olewiński, przewodniczący OSIiR z siedzibą w Siedlcach, w związku ze znowelizowaną Ustawą o działaczach opozycji antykomunistycznej i osobach represjonowanych z powodów politycznych - Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych przygotowuje kampanię informacyjną omawiającą formy świadczeń i sposoby ubiegania się o przyznanie kolejnych uprawnień. Osoby posiadające status działacza i pragnące otrzymać świadczenie pieniężne w wysokości 402,72 zł będą zobowiązane do złożenia odpowiedniego wniosku (wzór jest obecnie opracowywany przez urząd ds. kombatantów). Pismo będzie można złożyć najwcześniej w dniu 31 sierpnia br.


Konstytucyjny obowiązek

Konstytucja RP, m.in. art. 19, w sposób precyzyjny „nakłada obowiązek na państwo otoczenia specjalną opieką i troską osób, które na wcześniejszym etapie swojego życia aktywnie uczestniczyły w walce o niepodległość Polski i niepodległość ta została uzyskana w określonym procesie historycznym”. - Artykuł ten mówi o wyjątkowym i specjalnym traktowaniu osób, które przyczyniły się do uzyskania upragnionej wolności i niepodległości Polski. Stanowi o obowiązku państwa względem osoby, która uczestniczyła w walce, a więc w działaniach łączących się z użyciem siły, choćby tylko przez jedną ze stron, dążąc do upragnionej wolności i niepodległości Polski. Pomoc tym osobom - zgodnie z ustawą zasadniczą - musi więc mieć wymiar specjalny i zapewnić godny poziom życia, a więc intensywność i opieka państwa powinna odróżnić się in plus od powszechnego zakresu świadczeń - apelował przed rokiem na łamach naszego tygodnika J. Olewiński [artykuł „Poczekamy jeszcze trochę” opublikowany został z datą 22 czerwca 2016 r.]

AW

Powrót

STRONA GŁÓWNAArchiwum jedynek
Pobierz pełne wydanie
Dodatek Echo Leśne

Aktualności

Więcej artykułów z tej kategorii »

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGALERIA

New Year’s Party


W sali „Podlasie” Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach odbył się koncert noworoczno-charytatywny pod nazwą „New Year’s Party 2019”. Wydarzeniu towarzyszył szereg atrakcji. Na scenie wystąpili słuchacze Europejskiego Centrum Szkolenia Językowego „Eurolingua” oraz podopieczni domów dziecka, na rzecz których organizowana jest akcja charytatywna „New Year’s Party 2019”. [fot. Monika Król]

FOTOGALERIA

Pamięć o unitach


Doroczne uroczystości upamiętniające męczeństwo Unitów Podlaskich zainaugurowała Msza św. w kościele parafialnym w Drelowie pod przewodnictwem bp. Kazimierza Gurdy. Następnie w Gminnym Centrum Kultury w Drelowie został wystawiony spektakl pt. „Matka Boska od Unitów” w wykonaniu młodzieży z Zespołu Szkół im. Unitów Drelowskich.

PATRONAT "ECHO"


 

POLECAMY


O oczekiwaniu i obecności
Jedyną właściwą odpowiedzią na tę dojmującą tęsknotę jest Bóg. Papież Benedykt XVI przypomina, że chrześcijanie oczekują powtórnego przyjścia Pana, jednocześnie już żyjąc tym, czego się spodziewają.
więcej »
Cuda wciąż się zdarzają
Cuda miały miejsce nie tylko w pierwszych wiekach Kościoła. Mają miejsce także dzisiaj i są potwierdzeniem prawdy Ewangelii - przekonywał o. Dolindo, któremu sam Jezus podyktował słowa jednej z najskuteczniejszych modlitw.
więcej »
O księżach z krwi i kości
Dlaczego jedni stawiają księży na świeczniku, a drudzy wdeptują ich w ziemię? Bo nie rozumieją, czym jest kapłaństwo i kim tak naprawdę jest kapłan.
więcej »
X Pielgrzymka Amazonek do Matki Bożej Kodeńskiej
Jubileuszowa pielgrzymka odbędzie się w niedzielę 3 lutego. Centralnym punktem uroczystości będzie Msza św. pod przewodnictwem biskupa siedleckiego.
więcej »
Być kobietą urzekającą
„Życie w zgodzie z naturą” - pod takim hasłem upłynie spotkanie z cyklu „Być kobietą urzekającą” zaplanowane na 6 lutego w Miętnem.
więcej »
 

SONDA

 

Czego uczą nas bł. Męczennicy Podlascy?

że są wartości, których za wszelką cenę trzeba bronić, nawet za cenę życia

że wierność Bogu bardzo dużo kosztuje

zaufania mimo wszystko - z wiarą, że wyda ono błogosławione owoce

są wzorem odwagi - także, a może zwłaszcza, dla młodych ludzi

trudno powiedzieć - unici żyli w innych czasach, borykali się z innymi problemamiLITURGIA SŁOWA


Czwartek
Czytania:
;
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

PROMOCJA

 

 
statystyka

NASI PARTNERZY

Copyright 2008 Echo Katolickie

Realizacja KREATOR